Loc de muncă vacant!

3 septembrie 2018

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea locului de muncă vacant în funcţie de:

Şef Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei în conformitate cu fişa postului:
– Elaborarea şi implementarea planului de promovare a imaginii Direcţiei;
– Înregistrarea şi evidenţa petiţiilor, cererilor parvenite de la cetăţeni, de la organele administratiei publice centrale şi locale, etc.

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:
a. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
b. posedă limba de stat;
c. au capacitate deplină de exerciţiu;
d. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e. au studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
f. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care va conţine:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate;
– copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 17 septembrie 2018, Consiliul raional, et.2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia FamilieiTelefon de contact: (0-250) 2-59-76.