Funcţie publică vacantă!

1 octombrie 2018

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

Specialist principal, Serviciul Prestaţii Sociale

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

–  asigurarea protecţiei sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Bibliografie:

 • Legea nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.190 – XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea Asistenţei sociale nr. 547 – XV din 25 decembrie 2003;
 • Legea nr.133 – XVI din 13 iulie 2008 cu privire la ajutorul social;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport;
 • Hotărîrea Guvernului  nr. 716 din 18 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, etc.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 09.10.2018, Consiliul rational Floreşti, et.2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

 Telefon de contact: (0-250) 2-59-76; E-mail: a_furdui@mail.ru