Funcţie publică vacantă

27 octombrie 2018

Anunţ!

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal în Serviciul Administraţie Publică al Aparatului Preşedintelui raionului Floreşti.

Scopul general al funcției: 
Formarea și menținerea relațiilor de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.

Sarcinile de bază: 
1. Asigurarea transparenței în procesul decizional al Consiliului raional, consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului raional și dispoziții ale președintelui raionului;
2. Asigurarea publicării deciziilor adoptate de către Consiliul raional și dispozițiilor președintelui raionului pe pegina WEB, panoul informațional, alte mijloace informaționale în masă – centrale și locale;
3. Asigurarea ajutorului metodic și practic consiliilor locale de nivelul întîi;
4. Asigurarea publicității în activitatea Consiliului raional, președintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional. Întocmirea notei informative despre activitățile organizate și desfășurate de autoritățile publice locale;
5. Asigurarea lucrului cu adresările și petițiile cetățenilor, primirea în audiență a cetățenilor de către presedinte, vicepreședinți și secretarul raionului. Acordarea ajutorului metodic și practic subdiviziunilor Consiliului raional și autorităților publice de nivelul întîi în problemele vizate.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în domeniul administrației publice, drept, pedagogie (lingvistică, jurnalistică);
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 1 an în domeniul serviciului public;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 4. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 5. Abilități  de utilizare a calculatorului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 6. Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
  2. Lege nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
  7. Lege nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;
  8. Hotărîre de Guvern nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici;
  9. Lege nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
  10. Lege nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 15 noiembrie 2018, la adresa: sediul Consiliului raional Florești, str. Bulevardul Victoriei nr. 2, etaj 4, bir. 53.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor: Cevaga Ina, tel.: (0250) 2-12-95, E-mail: info@floresti.md