Funcţie publică vacantă!

8 noiembrie 2018

Anunţ!

Direcţia, Cultură, Turism, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în domeniul tineret.

Scopul general al funcției:

Formarea și menținerea relațiilor de colaborare cu tinerii, asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării lor active la toate aspectele vieţii prin integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi la servicii  de calitate în educaţie, sănătate şi în domeniul  social-economic.

Sarcinile de bază:                                                  .                                                                                                                    

1) Susţine activitatea organizaţiilor şi a instituţiilor în lucrul cu tinerii, care activează în baza unui regulament aprobat de autorităţile publice locale, coordonat cu  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

2) Elaborează şi implementează politici de tineret la nivel local;

3) Organizează programe de granturi, destinate organizaţiilor de tineret, pentru a susţine prin concurs proiectele şi iniţiativele tinerilor din comunitate;

4) Stimulează participarea tinerilor la procesul decizional de nivel local;

5) Colaborează, în implementarea politicilor, cu organizaţiile de tineret, cu centrele de tineret, cu filiale ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale, cu consiliile locale ale tinerilor şi cu structurile neformale de participare a tinerilor;

6) Contribuie la procesul de organizare a analizelor, a cercetărilor şi la evidenţa  datelor statistice în domeniul tineretului la nivel local;

7) Asigură informarea tinerilor despre activităţile pe care le desfășoară şi care au efect asupra acestora;

8) Evaluează anual situaţia tinerilor din raza teritoriului administrat în baza strategiei locale de tineret, a programelor şi serviciilor pentru tineri, propune acţiuni pentru redresarea situaţiei;                                   .

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în domeniul administrației publice, drept, pedagogie, sport, lingvistică, jurnalistică etc.;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Conditii specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 1 an în domeniul serviciului public, drept, pedagogie, lingvistică, jurnalistică etc.;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 4. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 5. Abilități  de utilizare a calculatorului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 6. Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

1.Constituția Republicii Moldova;
2. Lege nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
7. Lege nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
8. Lege nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

9.Legea nr 215 din 29.07.2016, Cu privire la tineret;

10.Legea nr.837 – XIII din 17.05.1996, Cu privire la asociațiile obștești;

11.Legea nr.121 din 18.06.2010,  Legea voluntariatului.

 Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 15 decembrie 2018, la adresa: sediul Consiliului raional Florești, str. Bulevardul Victoriei nr. 2, etaj 3, bir. 43.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor: Borş Liudmila, tel.: (0250) 2-02-21, E-mail: cultura.floresti@mail.ru