Loc de muncă vacant!

16 noiembrie 2018

Anunţ!
Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante: Contabil, operaţiuni salariale.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

–  Asigurarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv

Sarcinile de  bază ale funcției:

 • Calcularea şi plata la timp a salariilor, calcularea foilor de boală, concedialelor colaboratorilor Direcţiei: aparatul, azilul de bătrîni şi invalizi din s. Căpreşti, serviciul Asistenţă socială comunitară, Serviciul Îngrijire socială la domiciliu, Serviciul Asistenţă parentală profesionistă, Casa de copii de tip familie, servicul Asistenţă personală, serviciul Casa comunitară, contabilitatea, serviciul Ortopedie şi protezare, Centrul Asistenţă Socială, a Copilului şi Familiei, serviciul Echipa mobilă;
 • Asigură întocmirea şi prezentarea completă şi corectă a dărilor de seamă, rapoartelor lunare şi anuale: Statistica, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Inspectoratul Fiscal, Direcţia Generală Finanţe, etc.;
 • Asigură integritatea şi păstrarea documentelor primare şi registrelor contabile conform cerinţelor Organului de Stat pentru Supravegherea şe Adiministrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova;
 • Elaboreaza şi prezintă propunerile la proiectul de buget a devizelor de cheltuieli cu calculele argumentate a statelor de personal conform normelor metodologice şi particularităţilor elaborate de Ministerul Finanţelor;
 • Întocmirea fişelor personale de evidenţă a venitului anual.

 Persoanele cointeresate vor respecta următoarele condiţii de partcipare la concurs:

 1. deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat;
 3. au capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. nu sânt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate
 6. experienţă de lucru in domeniu, 2 ani

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs care conţine:

 • CV;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;

Bibliografie:

 • Legea Asistenţei sociale nr. 547 – XV din 25 decembrie 2003;
 • Legea nr.355 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.48 cu privire la sistemul de salarizare a functionarilor publici;
 • Legea nr. 289 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 108 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale;
 • Hotărîrea Guvernului nr.381 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare;
 • Hotărîrea Guvernului nr.331 privind salarizarea funcţionarilor publici;
 • Hotărîrea Guvernului 710  Privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea instanțelor judecătorești, a procuraturii și a autorităților administrației publice centrale și locale;
 • Hotărîrea Guvernului 426 Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse pînă la 01.11.2018, Consiliul rational Floreşti, et. 2, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

Telefon de contact: (0-250) 2-20-03; e-mail: a_furdui@mail.ru