Loc de muncă vacant!

6 iunie 2019

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal,  secţia ,,Contabilitatea bugetară”.

Scopul general al functiei:

 • Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială;
 • Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului;
 • Execută controale tematice privind respectarea modului de evidenţă contabilă în primării şi instituţii publice finanţate din bugetul raional;
 • Ţine evidenţa arhivei Direcţiei finanţe şi asigură integritatea documentelor;
 • Acordă consultaţii metodologice privind  evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani;

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

 Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului, componente  ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind  evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 20 iunie 2019,  la adresa: Consiliul raional Floresti, Bd.Victoriei 2, (et. 2) bir. 23, Direcţia Finanţe. Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Valeria Munteanu, tel.: (0250) 2-19-20, E-mail: valeria.munteanu.1998@mail.ru