Funcție publică vacantă!

3 iulie 2019

Anunţ!

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs REPETAT pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Contabilitatea bugetara”.

Scopul general al funcției:

 • Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială;
 • Primeste, analizeaza si totalizeaza dări de seamă, trimestriale si anuale privind executarea bugetului;
 • Execută controale tematice privind respectarea modului de evidenţă contabilă în primării şi instituţii publice finanţate din bugetul raional;
 • Ţine evidenţa arhivei Direcţiei finanţe şi asigură integritatea documentelor;
 • Acorda consultații metodologice privind  evidența contabilă in instituțiile bugetare.

Conditii de bază de participare la concurs:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani;

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoasterea legislatiei in domeniu;
 • Cunoasterea modului de functionare a autoritati publice;
 • Atributii profesionale: Lucru cu informația, aplicarea în lucru a actelor  legislative și normative, planificare, organizare, analiză, sinteză și elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă;
 • Cunostinte de operare la calculator (programele; 1-C, Word, Excel)

 Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

Bibliografia concursului:

 • Constitutia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduita a functionarului public;
 • Legea contabilitatii nr.113 din 27 aprilie 2008.
 • Ordinul Ministerului Finantelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casa  a bugetului componente  ale bugetului public national prin sistemul trezorerial al Ministerului Finantelor ;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar si a normelor metodologice privind  evidenta contabila si raportarea financiara in sistemul bugetar”.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 22 iulie 2019,  la adresa:  sediul Consiliul raional  Floresti, bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia FinanţePersoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Valeria Munteanu, tel.: (0250) 2-19-20, E-mail: valeria.munteanu.1998@mail.ru