Loc de muncă vacant!

15 august 2019

Anunţ!

Direcţia Finanţe din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, secţia ,,Contabilitatea bugetara”.
Scopul general al functiei:
– Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială.
– Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului.
– Execută controale tematice privind respectarea modului de evidenţă contabilă în primării şi instituţii publice finanţate din bugetul raional.
– Ţine evidenţa arhivei Direcţiei finanţe şi asigură integritatea documentelor
– Acordă consultaţii metodologice privind evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.
Condiţii de bază de participare la concurs:
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– posedă limba de stat;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are studii superioare;
– nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
– este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
– are cel puţin stagiu de muncă de doi ani;
Condiţii specifice pentru participare la concurs:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
– Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
– Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
– Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

Documente ce urmeaza a fi prezentate:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate;
– copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
– certificatul medical despre starea sănătăţii;
– cazierul juridic;

Bibliografia concursului:
– Constituţia Republicii Moldova;
– Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008.
– Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de
casă a bugetului, componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor ;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 26 august 2019, la adresa: sediul Consiliul raional Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe. Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Anatalia Revencu, tel:(0250) 2-42-21, E-mail: finante_floresti@yahoo.com