Funcție publică vacantă!

8 octombrie 2019

Direcţia Finanţe din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, secţia ,,Contabilitatea bugetară”.
Scopul general al funcţiei:
– Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială.
– Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului.
– Execută controale tematice privind respectarea modului de evidenţă contabilă în primării şi instituţii publice finanţate din bugetul raional.
– Acordă consultaţii metodologice privind evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.
Condiţii de bază de participare la concurs:
– deţine cetăţenia Republicii Moldova;
– posedă limba de stat;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are studii superioare;
– nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
– este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
– nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
– are cel puţin stagiu de muncă de doi ani.
Condiţii specifice pentru participare la concurs:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
– Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
– Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
– Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.
Documente ce urmeaza a fi prezentate:
– formularul de participare la concurs;
– copia buletinului de identitate;
– copia carnetului de muncă;
– copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
– certificatul medical despre starea sănătăţii;
– cazierul juridic;
Bibliografia concursului:
– Constituţia Republicii Moldova;
– Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008.
– Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului, componente ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor ;
– Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.
Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 26 octombrie 2019, la adresa: sediul Consiliul raional Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe. Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Anatalia Revencu, tel: (0250) 2-42-21, E-mail: finante_floresti@yahoo.com