Se anunță concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Superior în Serviciul Administrație Publică al Aparatului Președintelui raionului

9 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist superior în Serviciul Administraţie Publică al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Formarea și menținerea relațiilor adecvate de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.

 

Sarcinile de bază: 
1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, secțiile Consiliului raional și organele administrației publice locale de nivelul întîi, alte organizații, întreprinderi, instituții amplasate în teritoriul raionului;

2. Coordonarea executării de către consiliile locale de nivelul întîi a actelor normative, emise de organele centrale, Consiliul raional;

3. Monitorizarea și practicarea la pregătirea seminarelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competență a organelor administrației publice locale. Întocmirea programelor de organizare și desfășurare a întrunirilor;

4. Asigurarea evidenței deciziilor adoptate de Consiliul raional, efectuarea controalelor ale executărilor și întocmirea notei informative în urma controalelor efectuate;

5. Întocmirea planurilor trimestriale și lunare de acțiuni ale subdiviziunilor Consiliului raional și președintelui raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în drept sau administrație publică;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 6 luni în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 5. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 6. Abilități  aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 7. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier de integritate și cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

1. Constituția Republicii Moldova;
2. Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
7. Lege nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
8. Lege nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru