Se anunță concurs la funcția publică vacantă de Specialist în Serviciul Arhivă al Aparatului Președintelui raionului

9 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în Serviciul Arhivă al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Contribuirea la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea procedurilor moderne și asigurarea păstrării, evidenței și valorificării documentelor fondului arhivistic al raionului.

 

Sarcinile de bază: 
1. Asigurarea integrității fizice a documentelor aflate la păstrare;

2. Asigurarea evidenței dosarelor nenumerotate, modificarea inventarelor fondurilor;

3. Asigurarea și perfecționarea inventarelor, repartizării documentelor pe rafturi în procesul preluării din instituții;

4. Verificarea existentului și stării fizice a documentelor aflate la păstrarea de stat;

5. Asigurarea drepturilor legitime ale cetățenilor privind utilizarea informației conținute în documentele de arhivă și accesul liber la informație.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă, în orice domeniu;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 3. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 4. Abilități  de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 5. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății (incompatibilitate cu boli de piele și astm bronhic);
 • Cazier de integritate și cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

1. Constituția Republicii Moldova;
2. Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
6. Lege nr. 880 din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;
7. Hotărîre de Guvern nr. 352 din 27.05.1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat;
8. Hotărîre de Guvern nr. 143 din 27.02.2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru