Se anunță concurs la funcția publică vacantă de Specialist Superior, Secția „Contabilitate Bugetară” din cadrul Direcției Finanțe

9 decembrie 2019

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Contabilitatea bugetară”.

      

Scopul general al funcţiei:

 • Sistematizează informaţia privind executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional de la Trezoreria Teritorială.
 • Primeşte, analizează şi totalizează dări de seamă, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului.
 • Execută controale tematice privind respectarea modului de evidenţă contabilă în primării şi instituţii publice finanţate din bugetul raional.
 • Acordă consultaţii metodologice privind  evidenţa contabilă în instituţiile bugetare.

 

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani.

 

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

 

       Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului, componente  ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor ;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind  evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

 

       Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 28 decembrie 2019,  la adresa:  sediul Consiliul raional  Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

 

Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel:(0250) 2-19-20, E-mail: finante_floresti@yahoo.com .