Se anunță concurs la funcția publică temporar vacantă de Specialist Principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Președintelui raionului

9 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Contribuie la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru cu personalul pentru crearea unui corp de funcționari publici profesioniști.

Sarcinile de bază: 
– planifică, efectuează și monitorizează procedurile de personal
– participă la implementarea procedurilor de evaluare a funcționarilor publici
– acordă asistență informațională și metodică în domeniul personalului din serviciul public, evaluarea performanțelor profesionale
– participă la elaborarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul președintelui
– analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în drept (resurse umane) sau administrație publică;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 1 an în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 5. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 6. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 7. Abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 8. Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier de integritate și cazier judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
  2. Lege nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
  7. Lege nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  8. Lege nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;;
  9. Lege nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 24 decembrie 2019 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs).

Telefon de contact: 0250 2-23-84,067214780. E-mail: cevagai@mail.ru