Se anunță concurs repetat la funcția publică temporar vacantă de Specialist principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Președintelui raionului

30 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal în Serviciul Resurse Umane al Aparatului Preşedintelui raionului.

Scopul general al funcției: 
Contribuie la eficientizarea activității autorității publice prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru cu personalul pentru crearea unui corp de funcționari publici profesioniști.

Sarcinile de bază: 
– planifică, efectuează și monitorizează procedurile de personal
– participă la implementarea procedurilor de evaluare a funcționarilor publici
– acordă asistență informațională și metodică în domeniul personalului din serviciul public, evaluarea performanțelor profesionale
– participă la elaborarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici din aparatul președintelui
– analizează cereri, sesizări din domeniul de activitate al serviciului. Întocmește rapoarte și dări de seamă.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 1 an;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 5. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 6. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 7. Abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 8. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;

Bibliografia concursului:

1. Constituția Republicii Moldova;
2. Lege nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
7. Lege nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
8. Lege nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;;
9. Lege nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 22 ianuarie 2020 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru