Se anunță concurs repetat la funcția publică temporar vacantă de Specialist superior în Serviciul Administrație Publică al Aparatului Președintelui raionului

30 decembrie 2019

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacantă de specialist superior în Serviciul Administraţie Publică al Aparatului Preşedintelui raionului.

 

Scopul general al funcției: 
Formarea și menținerea relațiilor adecvate de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi.

Sarcinile de bază: 
1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, secțiile Consiliului raional și organele administrației publice locale de nivelul întîi, alte organizații, întreprinderi, instituții amplasate în teritoriul raionului;

 1. Coordonarea executării de către consiliile locale de nivelul întîi a actelor normative, emise de organele centrale, Consiliul raional;
 2. Monitorizarea și practicarea la pregătirea seminarelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competență a organelor administrației publice locale. Întocmirea programelor de organizare și desfășurare a întrunirilor;
 3. Asigurarea evidenței deciziilor adoptate de Consiliul raional, efectuarea controalelor ale executărilor și întocmirea notei informative în urma controalelor efectuate;
 4. Întocmirea planurilor trimestriale și lunare de acțiuni ale subdiviziunilor Consiliului raional și președintelui raionului.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în drept sau administrație publică;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 6 luni în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 5. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 6. Abilități  aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 7. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
  2. Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  3. Hotărîre de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  4. Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
  5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
  6. Lege nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
  7. Lege nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
  8. Lege nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 22 ianuarie 2020 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru