Se anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, secţia ,,Contabilitatea bugetară” din cadrul Direcției Finanțe

20 ianuarie 2020

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior,  secţia ,,Contabilitatea bugetară”.

 Scopul general al funcţiei:

 • Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Sarcina de bază:

 • Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului.
 • Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi contingente ale instituţiilor bugetare.
 • Primeşte şi analizează dări de seamă despre executarea bugetului şi întocmeşte nota raport.
 • Asigură controlul devizelor de cheltuieli reţelei statelor şi contingentelor şi calculării salariului angajaţilor.
 • Efectuează modificări în planurile de finanţare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani.

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: Lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

 Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic;

 Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea contabilităţii nr.113 din 27 aprilie 2008.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.215 din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului, componente  ale bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor ;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr.216  din 28 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a normelor metodologice privind  evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar”.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 07 februarie 2020,  la adresa:  sediul Consiliul raional  Floresti, Bd.Victoriei 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

 Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel:(0250) 2-19-20, E-mail: finante_floresti@yahoo.com.