O şedinţă productivă a Consiliului raional Floreşti

27 mai 2020

Şedința ordinară a Consiliului raional Floreşti, planificată iniţial pentru data de 26 martie, s-a desfășurat la data de 26 mai, cu două luni mai tîrziu, din cauza restricţiilor care au fost impuse în perioada de urgenţă. La şedinţă au fost prezenți  toţi cei 33 de consilieri raionali. Au participat şi preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, vicepreşedinţii Gheorghe Gancear, Alim Afonin şi Valeriu Ceapa, şefii direcţiilor şi secţiilor Consiliului raional, specialiştii serviciilor din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului, ş.a.

Şedinţa a demarat cu onorarea simbolicii de Stat.

Președintele ședinței, dna Feodosia Bunescu, a propus spre audiere proiectele de decizii din ordinea de zi cu stabilirea regulamentului de desfășurare a ședinței. Menţionăm că cele 44 de proiecte de decizii, incluse în ordinea de zi, au fost examinate în prealabil la ședințele comisiilor consultative de specialitate.

Dl Nicolae Catruc, secretarul Consiliului raional Floreşti, a prezentat informaţia privind Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale,  nr. 3771 din 28 februarie 2020  „Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul  raional Floreşti” şi nr. 3933 din 22 mai 2020  „Cu privire la atribuirea unui mandat în Consiliul raional Floreşti” prin care a fost ridicat mandatul de consilier raional a dnei Bogdan Natalia,  în legătură cu starea de incompatibilitate şi a fost atribuit mandatul de consilier dnei Zosim Ina din partea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

Avînd în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, desfăşurat anterior, dl Gancear Gheorghe a prezentat proiectul de decizie „Cu privire la numirea dlui Tocan Veaceslav în funcţia de şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului  raional Floreşti”. Dl Dumitru Colţa, consilier raional, a venit cu propunerea ca dl Tocan V. să prezinte consilierilor raionali în timpul apropiat un plan desfăşurat de acţiuni ce ţine de dezvoltarea domeniului agrar, care este o ramură importantă pentru raionul Floreşti. Candidatura dlui Veaceslav Tocan a fost susţinută de majoritatea consilierilor.

De asemenea, au fost aprobate proiectele de decizie ce ţin de transferul dlui Rusu Petru din funcţia de şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului raional în funcţie de şef-adjunct direcţie în cadrul aceleiaşi subdiviziuni şi transferul dlui Ceapa Valeriu din funcţia de vicepreşedinte al raionului Floreşti în  funcţia de şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei a Consiliului raional. Ţinînd cont de faptul că dl Ceapa Valeriu a fost numit într-o altă funcţie şi funcţia de vicepreşedinte al raionului a devenit vacantă, Consiliul raional Floreşti, la propunerea preşedintelui raionului, dl Ştefan Paniş, l-a ales în calitate de vicepreşedinte al raionului pe dl Valeriu Tomacu, medic-chirurg la Spitalul Raional Floreşti, consilier raional.

Raportul privind executarea bugetului raional pe anul 2019, informaţia despre corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat au fost prezentate de către dna Svetlana Grîu, şef al Direcţiei Finanţe. Dumneaei a menţionat că bugetul raional la partea de venituri s-a executat în  sumă de 214725,3 mii lei sau la nivel de 96,1 % din planul precizat. Din volumul total, 196405,2 mii lei sunt transferuri de la bugetul de stat, ce constituie 91,4 %, altele 8,6 % sunt venituri proprii, resurse colectate şi defalcări de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, reţinut din salariu şi din alte surse de venit decît salariul.

Volumul veniturilor încasate şi soldul de mijloace la contul bancar la sfîrşitul anului 2018, au asigurat realizarea cheltuielilor în volum de 221115,9 mii lei, sau la nivel de 94,8 % din planul precizat, inclusiv din contul transferurilor cu destinaţie specială, s-au făcut cheltuieli de 156614,0 mii lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor executate au fost direcţionate pentru ramura funcţională ,,Învăţămîntul” sau 154213,2 mii lei, ce constituie 69,7 % din volumul cheltuielilor bugetului raional. Instituţiile finanţate din bugetul raional nu au înregistrat la finele anului 2019 datorii cu termen de achitare expirat.

Totodată, agenţii economici au înregistrat datorii la plăţile fiscale faţă de bugetul raional în sumă de 698,4 mii lei, cu 90,8 mii lei mai mult decît la finele anului 2018.

Dna Svetlana Grîu a specificat că la 23 aprilie 2020 a fost  adoptată Legea privind modificarea Legii bugetului de Stat pentru anul 2020 prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2020. Volumul transferurilor alocate din bugetul de stat bugetului raional Floreşti a fost majorat cu 2139,3 mii lei, inclusiv: transferuri de la bugetul de stat cu 730,3 mii lei şi transferuri din fondul de susţinere a populaţiei pentru realizarea pachetului minim de servicii sociale cu 1409,0 mii lei. La rîndul său, transferurile de la bugetul de stat au destinaţie specială pentru învăţămîntul primar, secundar – general şi extraşcolar – 336,5 mii lei, alte transferuri cu destinaţie generală – 393,8 mii lei.

Dl Tudor Tertea, şef-interimar al Direcţiei Generale Educaţie, a propus consilierilor spre adoptare proiectul de decizie „Cu privire la stabilirea burselor de performanţă elevilor dotaţi pe anul 2020” cu scopul de a susţine elevii dotaţi din liceele şi gimnaziile raionului nostru, prin acordarea burselor de merit din partea Consiliului raional şi proiectul „Cu privire la numărul de copii/elevi în grupe/clase pentru anul de studii 2020-2021” pentru a asigura funcţionarea eficientă a reţelei instituţiilor de învăţămînt din raion.

Programul de activitate al Consiliului raional Floreşti pentru trimestrul trei al anului 2020 a fost prezentat de către dl Nicolae Catruc, secretarul Consiliului raional. Dumnealui a specificat obiectivele trasate, precum şi responsabilii de îndeplinirea programului (pe domenii). A fost aprobat în cadrul şedinţei proiectul deciziei ,,Cu privire la unele modificări în bugetul raional pe anul 2020 şi alocarea mijloacelor financiare”, elaborat de Direcţia Finanţe, ca urmare a examinării demersurilor ordonatorilor de buget, ţinînd cont de necesitatea acordării de mijloace financiare pentru dezvoltarea raionului, modernizarea instituţiilor în domeniul Ocrotirii Sănătăţii (reparaţii capitale), pentru dotarea cu utilaj, construcţia, reparaţia încăperilor de menire socială, a drumurilor, ş.a.

Concluzionăm că, ședința de lucru s-a dovedit a fi una productivă. La fiecare chestiune  abordată  au fost adoptate deciziile respective care vor avea un impact pozitiv pentru dezvoltarea raionului Floreşti.

Galerie Foto AICI

 Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică

Foto: Ina Cevaga, şef,  Serviciul Administraţie Publică