Se anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al ÎM „Centrul Stomatologic Raional Floreşti”

30 iunie 2020

Consiliul raional Floreşti (or. Floreşti, bd. Victorieinr. 2) anunţă prelungirea termenului limită de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Floreşti”.

 

Scopul general al funcţiei:

Planifică, organizează şi direcţionează activităţile administrative ale întreprinderii. Conduce şi ghidează în toate domeniile administrative, punînd accentul pe executarea actelor legislative şi normative în vigoare, hotărîrilor, ordinelor şi deciziilor fondatorului şi Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea activităţii administrative şi organizatorice a întreprinderii;
 2. Identificarea necesităţilor legate de îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului professional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea dreptului acestuia;
 3. Sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţă medicală specializată stomatologică şi a promtitudinii în acordarea acesteia;
 4. Ameliorarea indicatorilor de sănătate prin realizarea măsurilor de profilaxie şi tratament în conformitate cu normele stabilite.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republici Moldova;
 • posedă limba de stat şi limba oficială de comunicare interetnică;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studii superioare absolvite cu licenţă sau echivalentă în domeniul stomatologiei;
 • 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie pentru motive disciplinare;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa funcţie de conducere, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infractiuni săvîrşite cu intenţie;
 • are abilităţi de utilizare a computerului.

Pentru participare la concurs, candidaţii vor depune personal dosarul de concurs, care va cuprinde:

 • formular de participare la concurs (care se găseşte la secretarul comisiei);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul judiciar, care poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere.

Dosarul de participare la concurs urmează a fi depus pînă la data de 01 august 2020 (inclusiv),  la adresa: or. Floreşti, b-dul Victoriei 2, etajul 4, bir. 52.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarului şi oferirea informațiilor referitor la concurs este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Date de contact: 0250 2-23-84, 067214780, e-mail: cevagai@mail.ru

Bibliografia concursului:

 1. Legea ocrotirii sănătății nr.411/1995
 2. Legea privind supravegherea de stat a sănătății publice nr.10/2009
 3. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 1998
 4. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181  din  25.07.2014
 5. Legea contabilității nr.113-XVI din04.2007
 6. Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017
 7. Hotărîrea Guvernului nr. 452/2016 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 1032/2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020
 9. Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medical
 10. Ordin comun al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi CNAM nr. 1515/375-A din 31 decembrie 2019 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2020