Se anunţă concurs la funcţia publică vacantă de şef-adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti

14 iulie 2020

Direcția Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Florești anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef-adjunct al direcţiei.

 

Scopul general al funcției:

Realizarea concepției unice de dezvoltare și promovarea politicilor în domeniul agricol, relațiilor funciare și cadastrului.

 Sarcini de bază: 

– promovează politica agrară în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate și mijloacelor de producere, cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate și sporirea productivității în sectorul agroalimentar, implimentarea proiectelor investiționale;

– supraveghează respectarea normelor tehnologice și ecologice în procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate și a materiei prime agricole;

– contribuie în aplicarea realizărilor științei agricole și agroeconomice naționale și internaționale în sectorul agroalimentar;

– contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate și la cooperarea proprietarilor individuali pentru o activitate mai eficientă;

– contribuie în dezvoltarea localităților rurale prin diversificarea activităților economice și în baza utilizării raționale a resurselor umane locale în condițiile protecției mediului ambiant;

– planifică, dirijează procesul de reglementare a regimului proprietății funciare;

– ține controlul asupra folosirii raționale a terenurilor.

La concurs poate participa persoana care:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

f) are studii superioare, absolvite cu licență sau echivalentă, de specialist în reglementarea funciară;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrşite cu intenție;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 1. Experiență profesională de minim 3 ani în domeniu;
 2. Cunoștințe: a)cunoașterea legislației Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administrației publice; b) cunoștințe în domeniul reglementării regimului proprietății funciare, în domeniul juridic şi administrare publică; c) cunoașterea politicilor și procedurilor eficiente în domeniu, precum și a practicilor pozitive naționale și de peste hotare; d) cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, PowerPoint;
 3. Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare, analiză a activităților, comunicare eficientă (în scris și oral), gestionare a situațiilor de conflict, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou, de lucru cu informația.
 4. Atitudini/comportamente: respect față de oameni, diplomație, responsabilitate, obiectivitate, inițiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, spirit de rezistență la efort și stres, tendința spre dezvoltare profesională continuă, receptivitatea ideilor noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluționarea problemelor ordinare și extraordinare apărute, ținută și comportament corespunzător unei persoane publice.

Documente ce urmează a fi prezentate:

–  formularul de participare la concurs, (indicat în anexa Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotarîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009);

–  copia buletinului de identitate;

– copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

–  documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă/adeverințe semnate de conducătorii instituțiilor);

–  certificat medical despre starea sănătăţii;

– cazier judiciar, care poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate, împreună cu documentele originale, vor fi prezentate personal în termen de 20 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunț (pînă la data de 03 august 2020, inclusiv, ora 16:00), pe adresa: or. Florești, bd. Victoriei 2, sediul Consiliului raional, etaj. 4, bir. 51, dl Nicolae Catruc (secretarul comisiei de concurs), pentru verificarea veridicității acestora.

Date de contact: (0250) 2-20-50, 2-20-57.

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Lege nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Lege nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Lege nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr.82 din 25.05.2017;
 • Lege nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Lege nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Lege nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale.

Acte normative în domeniul administrației publice locale:

 • Lege nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Lege nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Lege nr.764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002;
 • Codul funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 25.12.1991;
 • Lege nr.728 din 06.02.1996 cu privire la pomicultură;
 • Lege nr.658 din 29.10.1999 a culturilor nucifere;
 • Lege nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 • Lege nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice;
 • Lege nr.1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;
 • Hotărîre de Guvern nr.63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică;
 • Hotărîre de Guvern nr.80 din 11.02.2019 privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile,  inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023;
 • Hotărîre de Guvern nr.1170 din 25.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri;
 • Hotărîre de Guvern nr.1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea și locațiunea/arenda terenurilor aferente;
 • Hotărîre de Guvern nr.91 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului;
 • Hotărîre de Guvern nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere.