Se anunţă concurs la funcţia publică vacantă de specialist principal în Secţia Protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

14 iulie 2020

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal, Secţia ,,Protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi”.

 

Scopul general al funcţiei:

Implimentarea legislaţiei în vigoare în domeniu protecţiei persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, realizarea ansamblului de măsuri, programe, strategii de asistenţă socială, servicii de protecţie a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.

Sarcini de bază:

 • Studierea, analiza şi promovarea implimentării legislaţiei în vigoare, strategiilor în domeniul asistenţei sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi;
 • Asigurarea funcţională a serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi, coordonarea şi monitorizarea activităţii acestora;
 • Sensebilizarea opiniei publice referitor la prevenirea violenţei în familiile şi traficului de fiinţe umane a persoanelor cu dizabilităţi.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare în domeniu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: lucru cu informaţia, aplicarea în lucru a actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteză şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Experienţă profesională în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25- XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea asistenţei sociale nr.547 – XV din 25 decembrie 2003;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • Hotărîre de Guvern nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referire, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 • Hotărîre de Guvern nr.228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale în cadrul Sistemului naţional de referire;
 • Hotărîre de Guvern nr.357 din 18.04.2018 cu privire la determinarea dizabilităţii;
 • Hotărîre de Guvern nr.722 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social ,,Echipa Mobilă” şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărîre de Guvern nr.314 din 23.05.2012  cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social ,,Asistenţă Personală” şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărîre de Guvern nr.75 din 03.02.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social ,,Plasament  familial pentru adulţi” şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărîre de Guvern nr. 567 din 26.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurarea unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 04 august  2020,  la adresa:  sediul Consiliul raional Floreşti, Bd.Victoriei nr. 2, (et.1) bir. 15,  Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei.

Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Lai Mihaela, tel:(0250) 2-20-03, E-mail: mihaela.lai.94@bk.ru