Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

29 iulie 2020

Consiliul raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei.

 

Scopul general al funcției: 
Contribuire și formarea unui colectiv profesionalist prin coordonarea procesului de elaborare şi promovare a politicii statului în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei.

Sarcini de bază: 

– asigurarea organizării activității direcției;

– efectuarea controlului asupra executării bugetului direcției;

– elaborarea obiectivelor individuale și evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, stabilirea sarcinilor, funcțiilor și competențelor subalternilor;

– implementarea cadrului normativ privind domeniul de politică socială a Republicii Moldova în raza unității administrativ-teritoriale;

– participarea la prelucrarea și testarea documentației pentru cadrul legal-normativ național ce ține de ajutorul social;

– coordonarea executării prevederilor Strategiei Naționale privind dezinstituționalizarea copiilor în raion.

Condiții de bază de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de stat și limba oficială de comunicare interetnică;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii superioare absolvite cu licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale, juridice sau administrației publice;
 7. 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 8. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică pentru motive disciplinare;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;
 11. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 12. are abilități de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 3. aptitudini personale: competență managerială, diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltarea profesională continuă, receptivitate;
 4. abilități de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 5. cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical despre starea sănătății;
 • cazier judiciar;
 • cazier de intergritate.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 19 august 2020 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, secretarul comisiei de concurs.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dl Catruc Nicolae. Telefon de contact: 0250 2-20-57, 067214774. E-mail: consiliulfr@yahoo.com

Bibliografia concursului:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.20108 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 4. Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 5. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 6. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 8. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 9. Legea nr.123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 10. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 11. Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale;
 12. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
 13. Legea nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copiilor;
 14. Hotărîrea Guvernului nr. 716 din 18.07.2018 pentru apobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social de suport monetar adresat familiilor, persoanelor defavorizate.