Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior al Serviciului Atragere a Investiţiilor

6 august 2020

Direcţia Economie şi Atragere a Investiţiilor Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior al Serviciului Atragere a Investiţiilor.

Scopul general a funcției:

Realizarea obiectivelor stabilite, asigurarea conlucrării serviciului cu Ministerul Economiei (Agenția pentru Eficiență  Energetică), conlucrarea cu  autoritățile publice de nivelul I privind implimentarea proiectelor investiționale.

Sarcini de bază:

1. Identifică  programele și oportunitățile investiționale și modalitățile de atragere a acestora;

2. Participă la elaborarea proiectelor investiționale și pregătirea lansării lor în infrastructura economică la nivel local;

3. Participă la eleborarea politicii investiționale la nivel de raion;

4. Acordă asistență informațională privind eleborarea proiectelor primăriilor satelor și orașelor din raion;

5. Acordă asisitență informațională agentilor economici la elaborarea programelor investiționale;

6. Participă la crearea portofoliului de proiecte eligibile pe baza necesităților de dezvoltare socio-economică identificate în raion.

Condiții de bază de participare la concurs:

 • posedă limba de stat şi limba oficială de comunicare interetnică;
 • deţine cetăţenia Republici Moldova;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare economice, juridice și/sau relații economice internaționale absolvite cu licenţă sau echivalentă;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limit[ de vîrstă;
 • este apt/ă din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infractiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privat/ă de dreptul de a ocupa o funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 • are abilităţi de utilizare a computerului.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. Experiență profesională în domeniu de minim 6 luni;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 5. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 6. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 7. Abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 8. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier judiciar.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 28 august 2020 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 53.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dna Colibabciuc Tatiana (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-12-95 068745527. E-mail: andriuta09@mail.ru

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 27 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2019-2021;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 511 din 25 aprilie 2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implimentarea acesteia.