Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Director al IMSP „Spitalul Raional Floreşti”

14 septembrie 2020

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IMSP „Spitalul Raional Floreşti”.

Cerinţele postului:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare/de licenţă medicale, studii de masterat în managementul sănătăţii publice/management organizaţional/administrare. Pentru candidatul cu studii în alte domenii decît cel medical (management oragizaţional/administrare etc.), studiile de masterat în managementul sănătăţii publice sunt obligatorii;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu are antecedente penale pentru săvîrşirea unei infracţiuni din categoriile: infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, de război, contra vieţii şi sănătăţii persoanei, contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei, privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor, contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale, contra patrimoniului, contra securităţii publice şi ordinii publice, contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, contra autorităţilor publice şi a securităţii de stat,  infracţiuni economice, infracţiuni de corupţie în sectorul privat;
 • are o vechime în muncă de cel puţin 5 ani într-o funcţie de conducere;
 • nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

La înscrierea pentru concurs, candidaţii vor depune un dosar, care include următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs, conform modelului anexat;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare de licenţă, master, doctorat, postdoctorat, precum şi anexele la diplome, după caz;
 • copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, dacă candidatul dispune de astfel de acte
 • actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • declaraţia pe propria răspunedere că nu are antecedente penale şi că nu a fost atras la răspunedere penală;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae, cu includerea a cel puţin două persoane de referinţă, menţionînd datele de contact ale acestora, care vor accepta să fie contactate de către comisia de concurs pentru confirmarea competenţelor profesionale ale candidatului, model Europass, maximum pe 2 file;
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 • declaraţia pe propria răspundere privind existenţa unui potenţial conflict de interese, conform modelului aprobat prin ordinul MSMPS nr. 231 din 05.03.2020;
 • scrisoare de motivare personală pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei medico-sanitare publice.

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarele pot fi depuse on-line la următoarea adresă: victoria.olaru@msmps.gov.md şi prezentate în original pentru autentificare pînă la prima şedinţă a comisiei de concurs. Termenul de depunere a dosarelor este de pînă la 30 septembrie 2020, orele 16:30.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Victoria Olaru, şef Serviciu Resurse Umane, bir. 111, tel.: 022 26-88-02.