Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist Superior din cadrul Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport

16 octombrie 2020

Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Floreşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil și a monumentelor din raion.

Scopul general al funcției:

Coordonarea activităţii bibliotecilor publice comunale/sătești conform prevederilor legale: ca un serviciu public de asigurare a liberului accces la servicii tradiţionale bazate pe tehnologii moderne, accesului la lectură şi de dezvoltare a interesului pentru informare, învăţare, educaţie şi cercetare, activităţi culturale, precum şi prin sporirea capacităţilor de implicare a bibliotecii în transferul de cunoştinţe şi în formarea liberă a opiniilor.

Sarcini de bază:

 • Examinează şi aprobă programe analitice de activitate, raporturi analitice anuale a bibliotecilor publice şi muzeelor, acordă asistenţă metodică şi practică tuturor instituţiilor de cultură, coordonează activitatea muzeelor din raion;
 • Prezintă Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport şi Centrului de Statistică, Cercetare şi Dezvoltare raportul analitic anual cu privire la activitatea bibliotecilor publice teritoriale şi informaţiile cu privire la activitatea muzeelor;
 • Asigură aplicarea şi respectarea actelor normative în vigoare, în domeniul biblioteconomic, protecţiei patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil și a monumentelor din raion;
 • Elaborează şi propune autorităţilor publice din raion planuri şi programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru completarea şi valorificarea colecţiilor din bibliotecă, lucrări de evidenţă, cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi a monumentelor;
 • Identifică şi expertizează bunurile culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice, înaintează propuneri Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de înscriere a acestora în registrul monumentelor istorice ocrotite de stat;
 • Ţine evidenţa schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra acestora, precum şi evidenţa monumentelor distruse sau dispărute.

 Condiții de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 57 ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • are studiile superioare absolvite cu licență sau echivalentă în domeniul administrației publice,  pedagogie (lingvistică, jurnalistică, etc);
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice de participare la concurs:

 • Experiență profesională de minim 3 an în domeniul serviciului public, drept, pedagogie (lingvistică, jurnalistică) şi altele;
 • Cunoașterea legislației în domeniu;
 • Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 • Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • Abilități  de utilizare a calculatorului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 • Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Declaraţie pe propria răspundere;
 • Certificate de confirmare a activităţii.

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
 • Legea nr. 1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice;
 • Legea muzeelor nr. 262 din 07.12.2017;
 • Legea nr. 939 din 20.04.2000 cu privire la activitatea editorială;
 • Legea nr.l530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 734 din 09.06.2016 cu privire la aprobarea Planului de acţiune privind susţinerea populaţiei de etnie romă.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 10 noiembrie 2020, la adresa: sediul Consiliului raional Florești, str. Bulevardul Victoriei nr. 2, etaj 3, bir. 43.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor: Ina Litra, tel.: (0250) 2-02-21, e-mail: cultura.floresti@mail.ru.