Se anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului

6 ianuarie 2021

Direcţia Finanţe din subordinea Consiliului raional Floreşti, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului.

Scopul general al funcţiei:

Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Sarcini de bază:

 • Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului;
 • Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi contingente ale instituţiilor bugetare;
 • Primeşte şi analizează dări de seamă despre executarea bugetului şi întocmeşte nota-raport;
 • Asigură controlul devizelor de cheltuieli reţelei statelor şi contingentelor şi calculării salariului angajaţilor;
 • Efectuează modificări în planurile de finanţare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are, cel puţin doi ani stagiu de muncă.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: lucru cu informaţia, aplicarea în lucru actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteza şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator programele: 1-C, Word, Excel.

Documente ce urmeaza a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003;
 • Ordinele Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr. 208 și 209 din 24 decembrie 2015;
 • Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii fiscale.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 18 ianuarie 2021,  la adresa: sediul Consiliul raional Floresti, Bd.Victoriei nr. 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel: (0250) 2-19-20, e-mail: finante_floresti@yahoo.com.