Consilierii raionului Floreşti s-au întrunit în şedinţă extraordinară

18 februarie 2021

În conformitate cu Dispoziția președintelui raionului nr. 33 din 11 februarie 2021 ,,Cu privire la convocarea Consiliului raional Florești”, consilierii raionali s-au întrunit la 18 februarie curent în ședință extraordinară. La lucrările ședinței au participat 30 de consilieri din numărul total de 33, vicepreşedintele raionului – dl Alim Afonin, şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor Consiliului raional și a Aparatului Președintelui raionului.

Şedinţa a demarat cu onorarea simbolicii de Stat.

Dna Zinaida Mandalac, președintele ședinței, a propus spre examinare ordinea de zi cu 17 chestiuni, care includ mai multe compartimente de ordin administrativ, economic și financiar, analizate în prealabil în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate.

Primul a fost pus în dezbatere proiectul vital pentru raion ,,Cu privire la aprobarea Planului  şi Programului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2021”. Dl Valeriu Cegorean, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, a specificat că scopul acestui proiect de decizie este de a îmbunătăți condițiile de circulație pe drumurile publice locale de interes raional. Astfel, urmare a constatării stării actuale a drumurilor, s-a hotărît de a distribui mijloacele fondului rutier pe următoarele capitole de cheltuieli: reparaţia drumurilor cu îmbrăcăminte din beton asfaltic – 7820 mii lei; reparaţia drumurilor cu îmbrăcăminte din pietriş – 2200 mii lei; lucrări pentru asigurarea securităţii rutiere – 228,9 mii lei; întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă – 1137 mii lei; întreținerea de rutină – 3998 mii lei; elaborarea documentelor normative, tehnologiilor moderne şi controlul calităţii – 150 mii lei; administrarea drumurilor publice şi dotări – 350 mii lei; reparația drumurilor și construcțiilor inginerești – 1050 mii lei; executarea lucrărilor de proiectare și evaluare  a drumurilor – 240 mii lei.

Despre activitatea desfăşurată în anul 2020, priorităţile şi obiectivele autorităţilor publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie pentru anul 2021 în vederea combaterii criminalităţii şi asigurării ordinii publice în raion, a raportat dl Valeriu Șumila, șef-interimar al Inspectoratului de Poliţie Floreşti, subliniind că angajații Inspectoratului de Poliţie în conlucrare cu administrația publică locală de nivelul doi, APL-urie de nivelul unu au intensificat activităţile de prevenire şi combatere a criminalităţii, reacţionînd promt la apelurile cetăţenilor și contribuind la soluţionarea obiectivă a problemelor sesizate. Pe parcursul anului au fost desfăşurate 195 de întruniri la care au fost prezenţi peste 1946 de participanţi. Au fost verificate la domiciliu 1125 persoane aflate în vizorul poliției, dintre care 405 – independent, 327 – de comun cu medicul de familie, 213 – cu asistentul social comunitar și 180 – cu alte sevicii desconcentrate. În scopul sensibilizării opiniei publice, au fost desfășurate 566 de activități de informare cu tematica: Combaterea violenței în familie, respectarea normelor de siguranță cu privire la situația epidemiologică din țară (COVID-19), combaterea delicvenței juvenile, riscurile lăsării copiilor fără supraveghere în perioada vacanței, prevenirea înecurilor, etc. În perioada de referință, au fost desfășurate activități de informare, precum: ,,Stați Acasă”, ,,Fiecare faptă își are consecința sa”, „Fii atent la trecere”, ,,Activitatea polițienească comunitară”, ,,Spune Nu alcoolului la volan”. În scopul reducerii victimizării copiilor/adolescenților, dar și a prevenirii fenomenului delicvenței juvenile s-au desfășurat 161 de activități de informare și de sensibilizare în instituțiile de învățămînt, în cadrul operațiunii speciale ,,GRIJA” au fost desfășurate 275 activități, au fost distribuite 1500 pliante informative și recomandări în scopul prevenirii infracţiunilor contra patrimoniului, prevenirea atacurilor tîlhărești și jafurilor, prevenirea cazurilor de violenţă în familie pentru a nu deveni victimă acestora, etc.

O informaţie amplă, actuală şi detailată cu privire la activitatea Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi  Protecţie a Familiei în vederea prestării serviciilor sociale familiilor şi persoanelor defavorizate a prezentat dl Petru Rusu, șef-adjunct al direcției în cauză. Dumnealui a menționat că ajutorul social se acordă în baza Legii cu privire la ajutorul social și are drept scop asigurarea unui venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei şi necesitatea de asistenţă socială, fiind conceput ca un program de bază al Guvernului de diminuare a sărăciei. În perioada anului 2020, de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului au  solicitat 7346 de familii, dintre care s-au încadrat în normele de eligibilitate a acordării ajutorului social 3407 de familii. Ţinînd cont de numărul mare al persoanelor aflate în situaţii de dificultate, prin  Decizia Consiliului raional a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului  social de suport monetar, adresat familiilor/persoanelor defavorizate, care, în baza evaluărilor asistenţilor sociali comunitari, oferă posibilitatea multor familii/persoane să depăşească anumite probleme cu care s-au confruntat. În anul 2020, au fost susţinuți 19 beneficiari, sumele acordate ajutîndu-le la înlăturarea situaţiilor de dificultate precum: construcţia şi reparaţia sobelor, procurarea lemnelor, reparaţia acoperişului casei, procurarea ferestrelor şi uşilor, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, procurarea materialelor de construcţii pentru reparaţia locuinţelor, procurarea produselor alimentare, procurarea locuinţelor, depăşirea situaţiei de dificultate în caz de incendiu.

În continuare s-a discutat chestiunea privind stabilirea burselor de performanţă a elevilor dotaţi pe anul 2021, proiectul fiind elaborat de către Direcţia Generală Educaţie, șef, dna Diana Pantaz, în scopul acordării burselor de merit pentru elevii cu performanţe deosebite. Astfel, la propunerea Comisiei de selectare a candidaţilor pentru stabilirea burselor de performanţă, în cadrul căreia s-au examinat dosarele candidaţilor de la LT „Ion Creangă” din or. Floreşti, LT „Miron Costin” din or. Floreşti,  Gimnaziul „Vasile Alecsandri” din or. Mărculești, LT Ştefăneşti, LT „Anton Cehov” din or.  Floreşti, s-a hotărît de a acorda 5 burse de performanţă elevilor din clasele gimnaziale a cîte 100 de lei lunar şi 3 menţiuni pentru participare, a cîte 60 de lei. Pentru elevii din clasele liceale s-a hotărît de a acorda 8 burse de performanţă a cîte 150 de lei lunar și 18 menţiuni pentru participare a cîte 80 de lei.

În cadrul şedinţei a fost audiată informaţia despre activitatea desfășurată de Aparatul Preşedintelui raionului şi subdiviziunile Consiliului raional cu petițiile și adresările cetățenilor în anul 2020, menţionîndu-se la acest capitol că dinamica numărului de petiţii (conform registrului de evidenţă) diferă de cel din anul precedent: au fost înregistrate cu 133 de petiţii mai puține. Analiza tematicii petiţiilor accentuează cele mai frecvente probleme expuse de cetăţeni precum: acordarea ajutoarelor materiale și sociale; solicitarea serviciului de asistență socială personală; reparația unor porțiuni de drum; litigii la stabilirea hotarelor loturilor de pămînt; transportarea elevilor la instituțiile de învățămînt, etc.

Concluzionăm că, ședința de lucru s-a dovedit a fi una productivă. Chestiunile din ordinea de zi au fost examinate şi, respectiv, au fost adoptate deciziile corespunzătoare.

Silvia Rusu, specialist principal, Serviciul Administraţie Publică

Foto: Ina Cevaga, şef,  Serviciul Administraţie Publică

Galerie FOTO