Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal, Secţia Protecţia Copilului şi a Familiei (DGASPF)

26 februarie 2021

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea respectării drepturilor copilului rămas fără ocrotire părintească, evidenţa şi alegerea celei mai eficiente forme de protecţie a copilului aflat în dificultate.

Sarcini de bază:

 1. Implementarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului rămas fără ocrotire părintească, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 2. Identificarea, evidenţa şi alegerea formei de protecţie a copilului rămas fără ocrotirea părintească;
 3. Asigurarea protecţiei copiilor rămaşi fără ocrotire părintească prin: adopţie, tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă/Casa de copii tip familial, plasament în instituţii rezidenţiale (centre de plasament, şcoli-internat);
 4. Monitorizarea situaţiei copiilor aflaţi la evidenţă;
 5. Monitorizarea calităţii serviciilor prestate copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, plasaţi în servicii substituie de tip familial (CCTF), serviciul Casă Comunitară, asistenţă parentală profesionistă, tutelă;
 6. Examinarea litigiilor vizînd educaţia copiilor rămăşi fără ocrotire părintească;
 7. Recepţionarea, prelucrarea şi ţinerea în evidenţă a documentaţiei, corespondenţei, perfectarea răspunsurilor în termenii stabiliţi de lege şi a notelor informative instanţelor ierarhic superioare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare în domeniu (asistenţă socială, drept, pedagogie);
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limită de vîrstă;
 • este apt din punct de vedere al sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: lucru cu informaţia, aplicarea în lucru a actelor legislative şi normative, planificare, organizare, analiză, sinteză şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Experienţă profesională în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea asistenţei sociale nr. 547 din 25 decembrie 2003;
 • Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea nr. 140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;
 • Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind drepturile copilului;
 • Hotărîrea nr. 52 din 17 ianuarie 2013 privind aprobarea Regulamentului cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social Casă Comunitară pentru copii în situaţie de risc;
 • Hotărîrea nr. 378 din 25 aprilie 2018 cu privire la stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copii;
 • Codul familiei nr. 1316 din 26 octombrie 2000.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 20 martie 2021, la adresa: sediul Consiliul raional Floreşti, bd. Victoriei nr. 2, (et.1), bir. 15,  Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Lai Mihaela, tel: 067329253, e-mail: mihaela.lai.94@bk.ru