Se anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului

30 martie 2021

Direcţia Finanţe  din subordinea Consiliului raional Floreşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Secţia Elaborarea şi Administrarea Bugetului.

Scopul general al funcţiei:

Prognozarea şi executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului.

Sarcini de bază:

 • Realizează sarcini de complexitate medie, coordonează elaborarea, executarea şi raportarea bugetului;
 • Primeşte, analizează, verifică şi totalizează reţeaua de state şi contingente ale instituţiilor bugetare;
 • Primeşte şi analizează dări de seamă despre executarea bugetului şi întocmeşte nota raport;
 • Asigură controlul devizelor de cheltuieli reţelei statelor şi contingentelor şi calculării salariului angajaţilor;
 • Efectuează modificări în planurile de finanţare.

Condiţii de bază de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare;
 • nu a înplinit vîrsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere a sănătăţii pentru executarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni savîrşite cu intenţie;
 • are cel puţin stagiu de muncă de doi ani.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a  autorităţii publice;
 • Atribuţii profesionale: lucru cu informaţia; aplicarea în lucru a actelor  legislative şi normative; planificare, organizare, analiză, sinteză şi elaborarea documentelor;
 • Aptitudini personale: seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de iniţiativă;
 • Cunoştinţe de operare la calculator cu programele: 1-C, Word, Excel.

       Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare la concurs;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • certificatul medical despre starea sănătăţii;
 • cazierul juridic.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16 octombrie 2003;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr. 208, nr. 209 din 24 decembrie 2015;
 • Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii fiscale.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 19 aprilie 2021, la adresa: sediul Consiliul raional Floreşti, bd. Victoriei nr. 2, (et.2) bir. 23, Direcţia Finanţe.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Irina Beloborodova, tel: (0250) 2-19-20, E-mail: finante_floresti@yahoo.com.