Se anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Auditor intern

6 aprilie 2021

Aparatul Preşedintelui raionului Floreşti anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante (prin concurs) de auditor intern, pe perioadă nedeterminată.

Scopul general al funcției: 
Realizarea activităților de audit intern, oferirea autorităților publice a unor garanții în efectuarea unui control viabil al operațiunilor și contribuirea la sporirea semnificației acesteia, acordarea ajutorului în atingerea obiectivelor, evaluînd printr-o abordare sistematică și metodică procesele de management ale riscurilor, propunerea metodelor de consolidare a eficacității.

Descriere generică:

 – realizează sarcini stabilite în domeniul planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, monitorizează implementarea recomandărilor în domeniu;

 – aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate domeniului de competenţă în baza instrucţiunilor primite de la superior; 

– are limite clare de independenţă; necesită supervizare din partea superiorului.

Sarcinile de bază: 
1. Identificarea riscurilor posibile legate de activitatea Consiliului raional şi subdiviziunile acestuia, Aparatului Preşedintelui raionului, aprecierea influenţei lor asupra obiectivelor manageriale. Elaborarea şi implementarea recomandărilor de diminuare a riscurilor.

2. Analizarea resurselor necesare pentru implementarea planului strategic de dezvoltare, actelor emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului, respectare a cadrului normativ şi a cerinţelor stabilite.

3. Expertiza organigramei şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional, repartizarea funcţiilor şi responsabilităţilor între angajaţi stabilite prin fişele de post. Elaborarea recomandărilor de eficientizare a activităţii angajaţilor din aceste subdiviziuni.

4. Analizarea şi elaborarea recomandărilor managementului subdiviziunilor Consiliului în privinţa minimalizării riscurilor legate de utilizarea neeconomă şi identificarea punctelor slabe în gestionarea fondurilor entităţilor respective.

Condiții de bază de participare la concurs

Persoana care:

 • deţine cetăţenia Republici Moldova;
 • posedă limba de stat şi limba oficială de comunicare interetnică;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii superioare de contabilitate şi audit, absolvite cu licenţă;
 • are capacităţi şi deprinderi manageriale;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
 • este aptă din punct de vedere al stării sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infractiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa funcţie publică, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive;
 • are abilităţi de utilizare a computerului.   

Condiții specifice pentru participare la concurs:

 1. Cunoașterea legislației în domeniu;
 2. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 3. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 4. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 5. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 6. Abilități aprofundate de utilizare a computerului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 7. Cunoștințe de operare la computer cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet, etc.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concurs;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • Copia carnetului de muncă;
 • Certificat medical despre starea sănătății;
 • Cazier judiciar sau declaraţie pe propria răspundere.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
 • Legea nr.158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită  a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19 iulie 2018;
 • Legea nr.16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 229 din  23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern;
 • Hotărîrea Guvernului nr.124 din  02 februarie 2018 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a  controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 15 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal, pînă la data de 26 aprilie 2021 (inclusiv), la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 407.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dra Cevaga Ina (secretar al comisiei de concurs). Telefon de contact: 0250 2-23-84, 067214780. E-mail: cevagai@mail.ru