Ședința ordinară a Consiliului raional Florești

25 июня 2021

La 25 iunie 2021, în incinta Casei de Cultură a orașului Florești s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional. Ședința a fost deliberativă. La ea au participat 27 din 32 de consilieri aleși, preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, vicepreşedinţii raionului, Gheorghe Gancear, Alim Afonin și Valeriu Ceapa, şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor Consiliului raional.

Ordinea de zi a fost constituită din 22 de chestiuni. A prezidat ședința consilierul Alexandru Pozdneacov. În debutul ședinței a fost onorată simbolica de stat a Republicii Moldova.

În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr 4847 din 19 mai 2021, a fost atribuit mandatul de consilier raional candidatului supleant — Rusu Nicolae de pe lista Blocului Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.

Consilierii s-au pronunțat referitor la proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești pentru perioada 2021-2028”. Dna Natalia Bogdan, șef al Direcției Economie și Atragere a Investițiilor, a menționat că Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Florești 2021-2028 a fost elaborată cu scopul de a promova principiile de dezvoltare durabilă a raionului nostru, asigurînd un proces continuu și coerent de dezvoltare a localităților componente. Obiectivul primordial este de a îmbunătăți calitatea vieții populației și dezvoltarea raionului în ansamblu.

În procesul elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru anii 2021-2028 s-a analizat și sistematizat materialele ce se clasifică în șase obiective strategice: implementarea, dezvoltarea și eficientizarea infrastructurii publice locale; asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități economice rentabile, sporind totodată numărul locurilor de muncă în raion; modernizarea, dezvoltarea și eficientizarea sistemului de educație, optimizarea sistemului de sănătate și protecție socială; reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și de agrement, punerea în valoare a patrimoniului cultural; protecția mediului ambiant, informarea și implicarea populației în vederea utilizării raționale a resurselor naturale; implementarea în activitatea APL a unui sistem instituțional modern și transparent, implicarea civică în dezvoltarea raionului și în procesul decizional. Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești 2021-2028 a fost elaborat în baza acestor obiective strategice, cu menționarea surselor potențiale de finanțare, termene de realizare, indicatori de monitorizare și responsabili de executare.

Dl Valeriu Cegorean, șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, a prezentat subiectul „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei raionului și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă  2021-2022”. Aleșii locali au aprobat Planul de acțiuni pentru pregătirea economiei raionului și a instituțiilor social-culturale din timp pentru buna funcționare în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022 și componența Comisiei raionale pentru organizarea, monitorizarea și controlul pregătirii obiectivelor economiei raionului și sferei sociale pentru activitate în  perioada toamnă-iarnă 2021-2022.

A fost audiată informația prezentată de către dna Aurica Burlacu, șef al Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, „Cu privire la activitatea directiei în vederea prestării serviciilor sociale acordate persoanelor în etate”. Dumneaei a menționat că, în raion sunt prestate o gamă de servicii la domiciliu beneficiarilor, pentru a spori gradul de independență a acestora. Tipologia serviciilor realizate de către lucrătorii sociali se bazează pe abordare individualizată a fiecărui beneficiar, în baza necesităţilor identificate. Pe parcursul anului 2020, de Serviciul Îngrijire Socială la Domiciliu au beneficiat 679 de persoane în etate, dintre care 164 persoane cu dizabilități. În cadrul serviciului activează 3 manageri  ce coordonează activitatea a 84 de lucrători sociali. Unui lucrător social îi revine aproximativ 8 beneficiari în localitățile rurale și nu mai puţin de 10 beneficiari în localitățile urbane.

Pentru susţinerea persoanelor în etate, social-vulnerabile în raion activează Azilul pentru persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi din s. Căpreşti, cu capacitatea de 45 locuri. Beneficiarilor acestui serviciu le sunt oferite servicii de asistenţă socială, asistenţă medicală, incluziune comunitară şi socială, consiliere şi reabilitare psihosocială.

De asemenea, în raion activează Serviciul de alimentare în cantinele de ajutor social, care oferă persoanelor din grupurile aflate în dificultate, inclusiv şi persoanelor cu dizabilități, o alimentaţie calorică. În perioada anului 2020, de la cele trei cantine de ajutor social, inclusiv, Centrul Multifuncţional din s. Sănătăuca, au beneficiat de prînzuri calde 130 de persoane. Persoanelor care nu se deplasează li s-au distribuit prînzurile la domiciliu.

Pe parcursul anului 2020, Serviciul Protezare şi Ortopedie din cadrul DGASPF a oferit persoanelor în etate şi cu dizabilităţi 32 de fotolii rulante, 5 premergătoare și 5 cîrje.

Printre subiectele aprobate de consilieri a fost și proiectul „Cu privire la aderarea Consiliului raional Floreşti la Obiectivele 2030 în cadrul Convenţiei Primarilor pentru Climă şi Energie Durabilă”. Consiliul raional Floreşti are ca scop aderarea la Convenția Primarilor care este prima și cea mai ambițioasă inițiativă a Uniunii Europene lansată de către Comisia Europeană, în scopul consolidării capacității de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și asigurării accesului cetățenilor la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile, care vizează în mod direct autoritățile locale și cetățenii să preia conducerea în lupta împotriva schimbărilor climatice globale. Consiliul raional Floreşti se angajează să pregătească și să pună în aplicare un Plan de Acțiune privind Energia Durabilă și Climă (PAEDC), care să abordeze atenuarea și adaptarea la schimbările climatice cu o viziune spre 2030, unde va fi inclusă o evaluare a situației actuale, adică un Inventar de Bază al Emisiilor pentru partea de atenuare a schimbărilor climatice și o Evaluare a Riscului de Schimbare a Climei și a Vulnerabilității pentru partea de adaptare, obiective și scopuri clar identificate, precum și acțiunile planificate împreună cu perioadele de timp, responsabilitățile atribuite și impactul estimat.

A fost aprobat proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, raportat de către dna Svetlana Grîu, șef al Direcţiei Finanţe.

Dna Grîu a specificat că bugetul raional a fost suplimentat cu resurse financiare în valoare de 1639,0 mii lei, pentru acordarea indemnizaţiilor unice personalului sistemului bugetar infectaţi cu COVID-19 şi pentru procurarea echipamentului de laborator IMSP ,,Centrul de Sănătate Sănătăuca”. Din ,,Soldul de mijloace financiare constituit la contul bugetului raional la sfîrşitul anului 2020” au fost alocate  3054,0 mii lei instituţiilor de învăţămînt pentru cheltuieli de personal, reparaţia unui acoperiş şi pentru procurarea amestecurilor lactate copiilor sugari din familii social- vulnerabile, inclusiv, din ,,Componenta raională” s-au alocat pentru cheltuieli curente și cheltuieli de personal — 2080,0 mii lei unor instituții de învățămînt din raion.

Din mijloacele financiare, prevăzute în bugetul raional pentru anul 2021, la capitolul ,,Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor din domeniul ocrotirii sănătăţii” (reparaţii capitale), au fost alocate 315,0 mii lei instituţiilor medico-sanitare publice.

În cadrul şedinţei au fost examinate şi proiectele de decizie ce ţin de gestionarea patrimoniului, agricultură, proiecte sociale,  precum şi alte chestiuni, pe marginea cărora au fost adoptate deciziile respective.

Galerie FOTO

Silvia Rusu, specialist principal,

                                                                                                    Serviciul Administraţie Publică