Consilierii raionali s-au întrunit în ședință

15 сентября 2021

La 14 septembrie 2021 s-a desfășurat ședința ordinară a Consiliului raional Florești în incinta Casei de Cultură din or. Florești. Prezenţa a 30 de consilieri din cei 33 aleși, a asigurat caracterul deliberativ al ședinței.

La şedinţă au participat: preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, vicepreşedinţii Gheorghe Gancear, Alim Afonin și Valeriu Ceapa, şefii direcţiilor, secţiilor și serviciilor Consiliului raional, ş.a.

În debutul întrunirii au fost onorate simbolurile de stat ale Republicii Moldova.

În calitate de președinte al ședinței a fost ales dl Nicolae Sîci.

În cadrul sesiunii date, în ordinea de zi au fost incluse 24 de proiecte de decizii. Cele 24 de chestiuni supuse dezbaterilor au fost examinate la comisiile consultative de specialitate și au primit aviz pozitiv, ele vizând diverse domenii, inclusiv: segmentul juridic, financiar, educațional, agrar, al asistenței sociale, resurselor umane, gestiunii patrimoniului public, etc.

Dna Svetlana Grîu, șef al Direcției Finanțe, a prezentat raportul ,,Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul unu, anul 2021”. Dumneaei a specificat că bugetul raional în primul semestru al anului 2021 la partea de venituri s-a executat în  sumă de 134648,6 mii lei sau la nivel de 53,7% din planul precizat. 128345,2 mii lei din volumul total de venituri sunt transferuri de la bugetul de stat, ce constituie 95,3%, altele 4,7% sunt venituri proprii, resurse colectate şi defalcări de la impozitul pe venit al persoanelor fizice, reţinut din salariu şi din alte surse de venit decât salariul. Volumul veniturilor încasate şi soldul de mijloace la contul bancar la sfârşitul anului 2020, au asigurat realizarea programului de cheltuieli în volum de 130202,2 mii lei sau la nivel de 51,0% din planul precizat, inclusiv, din contul transferurilor cu destinaţie specială s-au făcut cheltuieli de 102397,1 mii lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor executate au fost direcţionate pentru grupa funcţională ,,Învăţămîntul” sau 96365,3 mii lei, ce constituie 94,1% din volumul total.

Totodată, în cadrul ședinței a fost aprobată decizia ,,Cu privire la unele modificări în bugetul raional Floreşti pe anul 2021 şi alocarea mijloacelor financiare” conform căreia au fost majorate  veniturile şi cheltuielile bugetului raional cu 414,0 mii lei pentru acordarea indemnizaţiilor unice personalului medical infectat cu COVID-19 şi  pentru susţinerea programelor raionale de granturi destinate organizaţiilor de tineret şi grupurilor de iniţiativă a tinerilor. Din ,,Soldul de mijloace financiare constituit la contul bugetului raional la sfîrşitul anului 2020” s-a alocat 746,7 mii lei instituţiilor finanţate din bugetul raional, IMSP ,,Spitalul Raional Floreşti” şi autorităţilor publice locale de nivelul unu. Din ,,Componenta raională” s-a alocat pentru reparaţia capitală a instituţiilor de învăţămînt 355,0 mii lei. Din mijloacele prevăzute în bugetul raional pentru ,,Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii au fost alocate 170,0 mii lei IMSP ,,Spitalul Raional Floreşti” pentru realizarea proiectului investiţional finanţat din Fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, organizat de CNAM şi anume, contribuţia fondatorului pentru procurarea aparatului radiologic mobil.

S-au alocat din Fondul de Rezervă al Consiliului raional Floreşti 250,0 mii lei bugetelor com. Cunicea, com. Prajila, s. Băhrîneşti, com. Izvoare şi com. Gura Căinarului a câte 50,0 mii lei la fiecare, pentru lichidarea consecinţelor provocate de ploile torenţiale din 05-19 iunie 2021.

Dna Diana Pantaz, șef al Direcției Generale Educație, a menționat că proiectul de decizie „Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ general pentru anul de studii 2021-2022” a fost elaborat cu scopul de a reflecta evaluarea necesităţilor instituţiilor educaţionale din raion privind nivelul de pregătire pentru noul an de studii și de a asigura condiţii optime pentru debutul anului şcolar în instituţiile de învăţământ la toate nivelurile. Astfel, în perioada 09 — 17 august 2021, angajații Direcţiei Generale Educaţie, de comun cu specialiștii Centrului de Sănătate Publică au evaluat gradul de pregătire a instituţiilor de învăţământ din raion. Conform graficului, au fost supuse evaluării 7 licee, 32 gimnazii şi 7 şcoli primare, inclusiv 5 filiale conform următoarelor criterii: starea tehnică și dotarea cu echipament necesar, reparații capitale și curente a sălilor de clasă, cantinelor, cazangeriilor, instalarea utilajului conform standardelor, dotarea cabinetelor, laboratoarelor și sălilor sportive, amenajarea terenurilor, etc. Comisia raională a constatat că toate instituţiile de învăţământ deţin Planul de acţiuni privind respectarea cerinţelor sanitare pe timp de pandemie de COVID-19. Angajaţii sunt instruiţi privind implementarea măsurilor de control al infecţiei. Managerii şcolari urmează să asigure funcţionalitatea instituţiilor de învăţământ pe tot parcursul anului de studii, prin crearea condiţiilor sanitaro-igienice şi prevenirea situaţiilor de risc pentru viaţa şi sănătatea copiilor şi angajaţilor. Majoritatea instituțiilor de învățământ primar și secundar (76 %) sunt asigurate cu spații pentru prepararea și servirea hranei, care corespund normelor sanitare în vigoare privind siguranța, accesibilitatea, funcționalitatea și confortul elevilor. Blocurile alimentare sunt dotate cu utilaj tehnologic și frigorific corespunzător, dispun de utilajul necesar, veselă, echipament de protecție pentru angajați, de asemenea, sunt dotate cu cantitatea necesară de instalații de spălare și dezinfecție, cât și uscătoare pentru mâini. Toate instituțiile de învățământ primar și secundar sunt conectate la sistemul de încălzire autonomă pe gaze naturale. Din numărul total de 46 de instituții de învățământ primar și secundar, inclusiv 6 filiale, 34 instituții de învățământ, ceea ce constituie 73,9 %, dispun de blocuri sanitare amplasate în interior care corespund normelor sanitare actuale și criteriilor de funcționalitate și confort pentru elevi. Dna Diana Pantaz a conchis că au fost identificate și problemele care au rămas de soluționat.

O informație amplă cu privire la totalurile recoltării culturilor cerealiere și leguminoase din prima grupă și a rapiței a prezemtat dl Veaceslav Tocan, șef al Direcției Agricultură și Alimentație. Dumnealui a relatat că, condițiile climaterice ale anului agricol 2021 sânt favorabile pentru sectorul agricol din raion, în special, pentru culturile cerealiere și leguminoase din prima grupă și rapița. Urmare a atitudinii corespunzătoare a tuturor celor care practică afaceri în agricultură, respectiv, și rezultatele sunt îmbucurătoare.

Conform informației operative, suprafețele, recoltele la hectar, volumele producției recoltate de culturi cerealiere și leguminoase din prima grupă și rapiței în anul agricol 2021 constituie: la culturi cerealiere și leguminoase — 92683 tone de pe 19270 ha, recolta medie fiind de 4,81 tone/ha; la rapiță — 9964 tone de pe 3343 ha, recolta medie constituind 2,98 tone/ha.

În total, sectorul agricol al raionului, la culturile agricole din prima grupă a obținut un volum recoltat de producție agricolă de 102647 tone de pe suprafața de 22613 ha, ceea ce este de 2,3 ori mai mult decât în anul 2020 (cu 44079 tone). Respectiv, productivitatea unui hectar agricol în anul 2021 este de 2,25 ori mai mare față de anul agricol 2020.

Dl Tocan a concluzionat că, în contextul schimbărilor climatice și luând în calcul bunele practici din agricultură, agenții economici din domeniul agricol au recoltat producție agricolă la culturile din prima grupă în valoare de 132663,9 mii lei, în prețuri comparabile.

Avînd scopul de a dezvolta şi consolida sectorul de tineret pe parcursul următorilor patru ani, Direcția Cultură, Turism Tineret și Sport a elaborat și a propus spre adoptare proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret pentru  anii 2021-2024”. În proiect este specificat că Direcţia va colabora, în implementarea politicilor, cu organizaţiile de tineret, cu Centrul de tineret, cu filiale ale organizaţiilor naţionale şi internaţionale, cu consiliile locale ale tinerilor şi cu structurile neformale de participare a tinerilor, cu bibliotecile din raion și va contribui la procesul de organizare a analizelor, a cercetărilor şi la evidenţa  datelor statistice în domeniul tineretului la nivel local. De asemenea, va asigura informarea tinerilor despre activităţile pe care le desfășoară şi care au efect asupra acestora, va evalua anual situaţia tinerilor din raza teritoriului administrat în baza strategiei locale de tineret, a programelor şi serviciilor pentru tineri și va propune acţiuni pentru redresarea situaţiei.

Dna Diana Pantaz a fost confirmată în funcția de șef al Direcției Generale Educație, ca rezultat al încheierii perioadei de probă și al calificativul „foarte bine” obținut la evaluare.

Ședința a fost constructivă și a derulat conform programului stabilit.

După semnare, deciziile adoptate vor fi plasate pe site-ul Consiliului raional Florești la rubrica „Transparență decizională”.

Galerie FOTO

Silvia Rusu,

 specialist principal

 Serviciul Administraţie Publică