Aparatul Preşedintelui raionului

MD — 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 4

E-mail: info@floresti.md

Preşedintele raionului

Ştefan PANIŞ

Vicepreşedinţii raionului

  Gheorghe GANCEAR                 Alim AFONIN                    Valeriu CEAPA

   

Secretar al Consiliului Raional

Nicolae CATRUC

Sarcini de bază:

 • Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional;
 • Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional;
 • Acordarea asistenţei metodice şi practice consilierilor raionali şi comisiilor de specialitate ale consiliului în organizarea activităţilor lor. Eliberarea extraselor şi copiilor din orice act din arhiva Consiliului raional;
 • Asigurarea remiterii autorităţilor şi persoanelor interesate ale actelor emise de consiliu şi preşedintele raionului, includerea acestora în Registrul de stat ale actelor locale. Organizarea controlului executării deciziilor adoptate de Consiliul raional şi dispoziţiilor emise de Preşedintele raionului;
 • Coordonarea activităţii Serviciului Administraţie Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative şi a subdiviziunilor Consiliului raional.

Arhitect-şef

Serghei BOBEICO

Sarcini de bază:

 • Contribuirea eficientă a activităţii autorităţilor publice prin implementarea activităţilor arhitectural-urbanistice şi amenajare a teritoriului;
 • Coordonarea activităţilor organelor administraţiei publice locale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului în scopul elaborării şi aprobării planurilor urbanistice generale şi planurilor de amenajare a teritoriului administrat, în conformitate cu prevederile concepţiei dezvoltării a teritoriului;
 • Coordonarea activităţilor în domeniul de proiectare, sistematizare şi realizare a construcţiilor de orice tip;
 • Efectuarea controlului realizării planurilor amenajării teritoriului şi planurilor urbanistice generale ale localităţilor;
 • Acordarea ajutorului metodologic şi  consultativ în domeniu primarilor oraşelor, satelor, comunelor şi secretarilor consiliilor locale de nivelul unu.

Contabil-şef

Angela COPACINSCHI

Sarcini de bază:

 • Realizarea sarcinilor de complexitate medie în domeniul analizei bugetului şi managementului financiar;
 • Exercitarea controlului, integrităţii şi utilizării corecte a mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi durată scurtă;
 • Asigurarea corectitudinii perfectării documentelor contabile, păstrarea lor şi predarea în arhivă;
 • Asigurarea integrităţii  mijloacelor băneşti, efectuarea decontărilor;
 • Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile.

Auditor intern superior

Sarcini de bază:

 • Identificarea riscurilor posibile legate de activitatea Consiliului raional şi subdiviziunile acestuia, Aparatului Preşedintelui raionului, aprecierea influenţei lor asupra obiectivelor manageriale. Elaborarea şi implementarea recomandărilor de diminuare a riscurilor;
 • Analizarea resurselor necesare pentru implementarea planului strategic de dezvoltare, actelor emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului, respectare a cadrului normativ şi a cerinţelor stabilite;
 • Expertiza organigramei şi statelor de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului şi subdiviziunilor Consiliului raional, repartizarea funcţiilor şi responsabilităţilor între angajaţi stabilite prin fişele de post. Elaborarea recomandărilor de eficientizare a activităţii angajaţilor din aceste subdiviziuni;
 • Analizarea şi elaborarea recomandărilor managementului subdiviziunilor Consiliului în privinţa minimalizării riscurilor legate de utilizarea neeconomă şi identificarea punctelor slabe în gestionarea fondurilor entităţilor respective.

Serviciul Administraţie Publică

Şef Serviciu

Ina CEVAGA

Sarcini de bază:

 • Asigurarea dirijării şi planificării activităţii serviciului în conformitate cu normele legale;
 • Acordarea ajutorului consilierilor, funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice locale de nivelul doi, primarilor oraşelor şi satelor (comunelor) şi secretarilor consiliilor locale de nivelul întîi;
 • Asigurarea transparenţei în procesul decizional al Consiliului raional, consultarea publică a proiectelor de decizii ale Consiliului raional şi dispoziţii ale Preşedintelui raionului;
 • Asigurarea aducerii la cunoştinţă a actelor adoptate de Consiliul raional şi emise de preşedintele raionului, publicarea acestora pe pagina WEB;
 • Organizarea activităţilor de instruire internă pentru angajaţii serviciilor descentralizate şi autorităţilor publice de nivelul întîi. Elaborarea, monitorizarea şi implementarea Planului de instruire a funcţionarilor publici de ambele niveluri.

Specialist principal

Silvia RUSU

Sarcini de bază:

 • Asigurarea publicării deciziilor adoptate de către Consiliul raional şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului în Registrul de stat al actelor normative, ziarul raional, panoul publicistic, alte mijloace de informare în masă centrale şi locale;
 • Acordarea ajutorului metodic şi practic consiliilor locale de nivelul întîi;
 • Asigurarea publicităţii în activitatea Consiliului raional, preşedintelui raionului, subdiviziunilor Consiliului raional. Întocmirea notei informative despre activităţile organizate şi desfăşurate de autorităţile publice locale;
 • Asigurarea organizării lucrului cu adresările şi petiţiile cetăţenilor, primirea în audienţă a cetăţenilor de către preşedinte, vicepreşedinţii şi secretarul raionului. Acordarea ajutorului metodic şi practic subdiviziunilor Consiliului raional şi autorităţilor publice de nivelul întîi în problemele vizate;
 • Efectuarea evidenţei Serviciului civil (de alternativă): încorporarea cetăţenilor, întocmirea şi evidenţa dosarelor personale ale acestora, întocmirea actelor necesare, eliberarea livretelor militare, etc.

Specialist superior

Sarcini de bază:

 • Contribuirea şi conlucrarea cu direcţiile, secţiile Consiliului raional şi organele administraţiei publice locale de nivelul întîi, alte organizaţii, întreprinderi, instituţii amplasate în teritoriul raionului;
 • Coordonarea organizării executării de către consiliile locale de nivelul întîi a actelor normative, emise de organele centrale, Consiliul raional;
 • Monitorizarea şi participarea la pregătirea seminarelor, consfătuirilor în diverse probleme din sfera de competenţă a organelor administraţiei publice locale. Întocmirea programelor de organizare şi desfăşurare a întrunirilor;
 • Asigurarea evidenţei deciziilor adoptate de Consiliul raional, efectuarea controalelor executării şi întocmirea notelor informative în urma controalelor efectuate;
 • Întocmirea planurilor trimestriale şi lunare de acţiuni ale subdiviziunilor Consiliului raional şi preşedintelui raionului.

Serviciul Juridic şi Resurse Umane

Şef Serviciu

Vasile PATRAŞCO

Sarcini de bază:

 • Organizarea, planificarea şi conducerea activităţii serviciului în conformitate cu regulamentul intern şi actele normative în domeniu;
 • Contribuirea la eficientizarea activităţilor publice prin controlul de legalitate a actelor emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de activitatea Aparatului Preşedintelui şi Consiliului raional;
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodice juridice în domeniul administraţiei publice subdiviziunilor Consiliului raional;
 • Soluţionarea problemelor juridice din domeniul administraţiei publice locale. Avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului şi dispoziţii ale preşedintelui raionului;
 • Reprezentarea Preşedintelui  raionului şi Consiliului raional în instanţele judecătoreşti pe problemele ce ţin de competenţele şi atribuţiile lor.

Specialist principal

Tatiana COLIBABCIUC

Sarcini de bază:

 • Planificarea, efectuarea şi monitorizarea procedurilor de personal;
 • Participarea la implementarea procedurilor de evaluare a funcţionarilor publici;
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi metodice în domeniul personalului din serviciul public, evaluarea performanţelor profesionale;
 • Participarea la elaborarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din Aparatul Preşedintelui raionului şi subdiviziunile Consiliului raional;
 • Analizarea cererilor, sesizărilor din domeniul de activitate al serviciului. Întocmirea rapoartelor şi dărilor de seamă.

Serviciul Arhivă:

Şef Serviciu

Ala CATRUC

Sarcini de bază:

 • Planificarea şi conducerea activitaţii serviciului în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • Monitorizarea şi evidenţa de stat a documentelor, conform nomenclatorului, primirea lor pentru păstrarea de stat;
 • Eliberarea certificatelor şi copiilor din documentele aflate la păstrare;
 • Păstrarea şi integritatea documentelor, valorificarea lor;
 • Asigurarea respectării legilor, Hotărîrilor de Guvern, deciziilor Consiliului raional în domeniul de activitate.

Specialist superior

Iurie COJOCARU

Sarcini de bază:

 • Asigurarea integrităţii fizice a documentelor aflate la păstrare;
 • Asigurarea evidenţei dosarelor numerotate, modificarea inventarelor fondurilor;
 • Asigurarea şi perfecţionarea inventarelor, repartizarea documentelor pe rafturi în procesul preluării din instituţii;
 • Verificarea existentului şi stării fizice a documentelor aflate la păstrarea de stat;
 • Asigurarea drepturilor legitime ale cetăţenilor privind utilizarea informaţiei conţinute în documentele de arhivă şi accesul liber la informaţie.

Specialist

Oxana MOROGAI

Sarcini de bază:

 • Acordarea ajutorului metodic şi practic autorităţilor publice din raion în procesul de pregătire pentru ordonare a documentelor care urmează a fi transmise pentru păstrare arhivei raionale;
 • Selectarea documentelor pentru termen permanent şi lung de păstrare. Verificarea existentului şi stării documentelor aflate la păstrare în arhivă. Coaserea dosarelor nou-constituite pentru păstrare;
 • Selectarea documentelor pentru nimicire în instituţii şi întreprinderi. Întocmirea şi evidenţa proceselor-verbale cu privire la nimicirea documentelor, termenul de păstrare al căror au expirat;
 • Organizarea şi efectuarea expertizei valorii documentelor în instituţiile din raion;
 • Înregistrarea documentelor intrate şi ieşite, a cererilor şi adresărilor cetăţenilor. Îndeplinirea registrelor respective.

  ***

Contabil-casier

Elena CEAPA

Sarcini de bază:

 • Completarea REV-5 în baza dărilor de seamă 4BASS;
 • Formarea notei de informare privind salariul şi alte plăţi (IAL08);
 • Întocmirea documentelor bancare şi de casă;
 • Primirea şi eliberarea banilor în numerar;
 • Evidenţa mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale. Calcularea uzurii mijloacelor fixe.

Secretar administrativ

Liuba DRAGULEA, Galina BULAI

Sarcini de bază:

 • Acordarea ajutorului metodologic în domeniul problemelor de secretariat;
 • Asigurarea organizării lucrărilor de secretariat;
 • Pregătirea documentelor pentru transmitere la păstrare în arhiva de stat;
 • Asigurarea controlului asupra rezolvării documentelor, conform registrelor de înregistrare;
 • Păstrarea dispoziţiilor preşedintelui raionului pentru controlul legalităţilor.

Secretar stenograf

Liuba DRAGULEA

Sarcini de bază:

 • Dactilografierea documentelor ieşite de la Aparatul Preşedintelui raionului.
 • Multiplicarea documentelor necesare;
 • Îngrijirea aparatelor de dactilografiere şi multiplicare;
 • Păstrarea confidenţialităţii documentelor dactilografiate;
 • Evidenţa bunurilor materiale folosite în procesul de dactilografiere şi multiplificare.

Şofer (conducător auto)

Igor RUSU, Sergiu LEŞAN