Comisiile de specialitate

COMISIA PENTRU ECONOMIE, FINANŢE ŞI BUGET

 1. Şarban Ion, Preşedintele comisiei
 2. Vlas Iurie, Secretarul comisiei
 3. Antoci Valeriu
 4. Rîjcov Eleonora
 5. Ciobanu Sergiu
 6. Gordilă Vasile
 7. Cojocaru Grigore

 

COMISIA PENTRU INDUSTRIE, AGRICULTURĂ, AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI ECOLOGIE

 1. Rotari Nicolae, Preşedintele comisiei
 2. Gustoi Eugeniu, Secretarul comisiei
 3. Babliuc Mihail
 4. Gîtu Ghenadie
 5. Singureanu Victor
 6. Zosim Alexei
 7. Ţurcanu Mihail

 

COMISIA DREPT ŞI ORDINEA PUBLICĂ

 1. Manole Aliona, Preşedintele comisiei
 2. Ciobanu Aurelia, Secretarul comisiei
 3. Gherasimov Roman
 4. Şaramet Iurie
 5. Tomacu Vitalie

 

COMISIA PENTRU EDUCAŢIE, CULTURĂ, TINERET ŞI SPORT

 1. Munteanu Vasile, Preşedintele comisiei
 2. Zaharco Elena, Secretarul comisiei
 3. Crîjanovschii Ruslan
 4. Sidorenco Andrei
 5. Şura Procopii
 6. Tîltu Mihail
 7. Vacarciuc Mihail

 

COMISIA PENTRU SĂNĂTATE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI FAMILIE

 1. Solomca Carolina, Preşedintele comisiei
 2. Guguman Tamara, Secretarul comisiei
 3. Mandalac Zinaida
 4. Mereuţă Ion
 5. Moroşanu Serghei
 6. Simaşco Ghenadie
 7. Vasilachi Nina

 

DECIZIE nr. 01/03 din  10  iulie  2015

Cu privire la  iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Floreşti

În conformitate cu art. art. 13 (alin. 31), 43 (alin. 2) şi 46 (alin. 1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional D E C I D E:

 1. Se constituie următoarele comisii consultative de specialitate ale Consiliului raional Floreşti:
 • Comisia pentru economie, finanţe şi buget – 7 membri.

Domenii de activitate: Dezvoltarea durabilă şi asigurarea creşterii economice a raionului; dezvoltarea telecomunicaţiilor, sectorului energetic şi transportului; protecţia producătorilor şi consumatorilor; dezvoltarea comerţului cooperatist şi particular; formarea preţurilor; adoptarea, modificarea şi realizarea bugetului raional; folosirea raţională şi optimizarea cheltuielilor bugetare;

 • Comisia pentru industrie, agricultură, amenajare a teritoriului şi ecologie – 7 membri.

Domenii de activitate: Programe în domeniul industriei şi agriculturii, zootehniei şi industriei alimentare; statistica agricolă şi industrie; calitatea producţiei agricole şi alimentare; controlul veterinar şi fitosanitar; problemele privatizării în industrie şi agricultură; respectarea formelor de proprietate; gospodărirea fondului funciar; activitatea întreprinderilor din industrie, industria de prelucrare, agricultură, silvicultură şi pentru îmbunătăţiri funciare; amenajarea localităţilor (drumuri, gazificare, aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, curăţire sanitară, poligoane pentru gunoiul de menaj, înverzire); protecţia mediului, solului şi bazinelor acvatice; folosirea raţională a resurselor naturale;

 • Comisia pentru drept şi ordinea publică – 5 membri.

Domenii în activitate: Respectarea în teritoriu a legislaţiei Republicii Moldova; aplicarea normelor legislaţiei la adoptarea deciziilor de către Consiliul raional, protecţia drepturilor omului, minorităţilor naţionale, a minorilor, problemele cultelor; asigurarea şanselor egale pentru bărbaţi şi femei; combaterea criminalităţii şi asigurarea ordinii publice, gărzile populare; situaţii excepţionale; protecţia civilă a populaţiei; serviciul în armata naţională şi cel de alternativă; activitatea serviciilor respective amplasate în teritoriu;

 • Comisia pentru educaţie, cultură, tineret şi sport – 7 membri.

Domenii de activitate: Programe în domeniul educaţiei preşcolare şi şcolare, culturii, turismului, tineretului şi sportului, susţinerea şi instruirea copiilor şi tineretului, dezvoltarea şi menţinerea instituţiilor educative, de cultură, monumentelor istorice şi arhitectorale, de cultură, bibliotecilor, educaţie fizică şi sport; dezvoltarea turismului, mijloacelor de informare în masă; publicitatea;

 • Comisia pentru sănătate, protecţia socială a populaţiei şi familie – 7 membri.

Domenii de activitate: Ocrotirea sănătăţii şi asistenţa medicală; sănătatea publică; protecţia socială a populaţiei; asigurarea şi asistenţa socială de stat, protecţia mamei şi a copilului, persoanelor cu vîrstă înaintată şi persoanelor cu dizabilităţi, protecţia familiei aflate în situaţie de dificultate; relaţiile de muncă şi salarizare.

 

 1. Preşedinţii fracţiunilor constituite în Consiliul raional, în termen de pînă la 14 iulie 2015 vor prezenta secretarului Consiliului, propunerile sale privind includerea membrilor săi (1-2 consilieri) în componenţa comisiilor consultative de specialitate, ţinînd cont de pregătirea lor profesională şi/sau domeniul de activitate.

 

Preşedintele şedinţei, Tudor Tertea

Contrasemnat: Secretarul Consiliului raional, Nicolae Catruc