Direcția Agricultură și Alimentație

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 3

E-mail: daafr@mail.ru

 

Direcția Agricultură și Alimentație este o subdiviziune structurală a Consiliului raional, care realizează (implementează) politicile de stat ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi ale Consiliului raional în domeniul agriculturii, relaţiilor funciare şi cadastru.

Sarcini de bază:

  • Supravegherea respectării normelor tehnologice privind procesele de producere a mărfii vegetale. Acordarea asistenţei informaţionale la procurarea materialului semincer, săditor, fertilizanţi, pesticide. Aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agricol, întru sporirea competitivităţii producţiei
  • Acordarea asistenţei informaţionale şi practice crescătorilor de animale la procurarea animalelor de prăsilă şi utilajului tehnologic, elaborarea prognozelor semestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului; aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului, întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere; coordonarea în localităţile raionului a activităţilor de reproducere a animalelor cu deschiderea punctelor de însămînţare artificială;
  • Acordarea asistenţei consultative şi practice agenţilor economici din sectorul agroalimentar, în vederea implementării şi respectării tehnologiilor moderne mecanizate de cultivare a culturilor agricole, modernizarea parcurilor de maşini şi tractoare;
  • Elaborarea sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare, actualizarea informaţiei privind dezvoltarea sectorului agroalimentar;
  • Supravegherea utilizării corecte şi eficiente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a tuturor terenurilor, ţinerea cadastrului funciar, acordarea asistenţei informaţionale şi consultative privind regimul proprietăţii funciare şi cadastrului funciar.

Şef Direcţie:  Veaceslav TOCAN

Data, luna, anul naşterii: 20 august 1961

Stare civilă: căsătorit

Studii: 

  • 1983-1988, Institutul Agricol „M. V. Frunze”din Chişinău, specialitatea „Agronomie” (calificare: agronom).

Experienţă profesională:

  • 1982-1983, metodist pe sport, ;