Comuna Sevirova

 1. Denumirea localităţii: comuna Sevirova
 • Legenda .satului: Pe vremuri la o depărtare de 100 m de satul actual trăia un boier pe nume Severin. Acesfa era bogat ca orşieare.boier de atunci, avea argaţi mulţi, moşii care s-au răspîndit pe arealul unde este actual amplasat satul. Se spunea pe vremuri- moşiiie lui Severin. Deja după moartea boierului, teritoriul s-a ocupat de mai multe

locuinţe în ansamblu l’ormtnd un sătuc cu denumirea provenită de la numele Severin

Sevirova.

Satul Sevirova a fost menţionat documentar în anul 1803 ca sat şi moşie a logofătului Costache Chica, are o suprafaţă de circa 1,21 kilometri pătraţi, cu un perimetru ele 6.70 rm,

 

 1. Hramul:21 Noiembrie

4.Paşaportul comuna Sevirova

Scurt istoric: Din componenţa comunei fac parte localităţile Ivanovca şi Sevirova.

Arheologii au stabilit că oamenii au întemiat aici o staţiune umană cu peste 70000 de ani în urmă. Pe locul ei au fost atestate obiecte şi unelte din cremene din perioada timpurie a paleoliticului. In anii 4000-3500 î.Hr. aici s-au fondat două sate. Pe vetrele acestora au fost atestate urme de case arse, grămezi de lut ars cu amprente de nuele, diferite obiecte casnice din eneolitic, epoca aramei şi pietrei. Un alt sat s-a format prin anii 1400-1300 î.Hr., pe vatra lui fiind observate grămezi de cenuşă, urme de case arse, vase de argilă şi alte obiecte casnice din perioada tîrzie a epocii bronzului.

După ce Dacia a fost inclusă în Imperiul Romăn, aici s-au fondat două sate Ivanovca şi Sevirova. In anul 376 satele au fost predate şi arse în urma invaziei hunilor. Pe vetrele lor au fost identificate urme de case arse şi diferite obiecte din perioada romînă.

Pe vremuri la o depărtare de 100 m de satul Sevirova trăia un boier pe nume Severin. Acesta era bogat ca orşicare boier de atunci, avea argaţi mulţi, moşii, care s-au răspîndit pe arealul unde este actual amplasat satul. Se spunea pe vremuri, — moşiile lui Severin. Deja după moartea boierului, teritoriul s-a ocupat de mai multe locuinţe, în ansamblu formînd un sătuc cu denumirea provenită de la numele boierului Severin — Sevirova.

În secolul IX pămînturile aparţineau boierului polonez Ivan, moşia coruia se afla pe malul drept al Rîului Căinări pe coasta înaltă a dealului.

Primele case a satului au fost construite pe malul drept al rîului de către’un grup de oameni veniţi din regiunea Cernăuţ şi Livov.

Boierul adat pămîntul gratis acestor oameni pentru aşi construi case de locuit, deaceiea şi denumirea satului Ivanovca a provenit de la numele boierului Ivan.

Ca sat Ivanovca este cunoscut din anul 1890.

 

Suprafaţa totală:

Comuna Sevirova are o suprafaţă de 3099,48 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 17,62 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 526,42 ha,
 • teren proprietate privată – 2555,44

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1290 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 665,
 • femei – 625.

 

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 851 persoane

Agricultura: În teritoriul comunei Sevirova sint inregistrate şi gestionate 2456,88 ha de teren agricol, din care:

 • SRL ”Panclip” — 930,45 ha,
 • SRL ”Flormaxedleon” — 718,10 ha,
 • SRL ”Consoliterra” – 230,91 ha;
 • SRL Agrounigrup   — 3,98 ha;
 • Gospodării Țărănești – 534,52 ha;
 • Grădini extravilante – 112,17 ha;
 • Fondu de rezervă – 7,65 ha.

Economia: În comună activează   6 magazine mixte, 1 moară, 2 oloiniţe și o întreprindere de achiziționare a producției animaliere.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii:   Nu dispune

Investiţii şi  procesul investiţional: O importanţă majoră în procesul de creştere economică revine investiţiilor. S-a investit în anul 2009 – 1,612 mii lei de la „Moldovagaz” pentru gazificarea satului Ivanovca;

 • Pentru restabilirea şi deschiderea Centrului comunitar în s. Sevirova de la bugetul raional şi de stat în anul 2012 au fost alocate 450 mii lei;
 • In anul 2011 pentru reparaţia clubului s. Sevirova de la bugetul raional s-au alocate 100 mii lei;
 • Pentru reparaţia parţială a clubului s. Ivanovca în anul 2012 de la agenţii economici din teritoriu au fost alocate 40 mii lei.

 

Infrastructura:

 

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 15,3 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 7
 • drum în variantă albă, km – 3
 • drum fără nici o acoperire – 5,3

 

 • Apeduct: Lispește
 • Canalizare: Lipsește
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 62 gospodării şi 2 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 16,91 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 323 abonaţi și 46 abonați conectați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Sevirova activează un gimnaziu, anul construcției 1936, structura pe clase — 9, își desfășoară activitatea 14 profesori, numărul personalului auxiliar — 9. În sat mai activează un Centru Comunitar, numărul de grupe – 2.

Ocrotirea sănătaţii: Intru realizarea Programului naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 se ţine cont de importanţa educaţiei pentru sănătate a populaţiei şi a promovării unui mod de viaţă sănătos în profilaxia maladiilor infecţioase şi neinfecţioase.

Graţie implementării politicilor active de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului. Asigurarea accesului şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale. Soluţionarea mai multor probleme de sănătate cu care se confruntă populaţia sunt în abilitatea managerială a Oficiilor de sănătate din teriroriu, medic de familie Ixari Tamara în s.Ivanovca şi Sevirova.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 8 familii social vulnerabile, 7 familii cu mulți copii, 4 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 72 invalizi de boală generală, 7 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Tot timpul promovarea identităţii moldoveneşti a fost realizarea prin valorificafrea creaţiei populare, prin organizarea acţiunilor culturale şi artistice de amatori şi de meşteri populari.

La moment cu părere de rău nu există în teritoriu colective artistice, din rîndul meşterilor populari mai sunt: tîmplari, zidari, meşteriţe de broderie, împletit e.t.c.

Pentru dezvoltarea culturii naţionale, în organizarea de colective artistice este încă foarte mult de lucrat, atît şefilor de cluburi Sevirova şi Ivanovca cît şi administraţiei publice locale.

Monumente Istorice: Lipsesc

Zăcăminte: Pe acest teritoriu se evidenţiează depozitele miocenului mediu depozite deltaice: argile, şi nisipuri fine, calcar, care la rîndul său sunt folosite în domeniul construcţiei.

Instituții bancare: Lipsesc

Societăți obștești: Activează Asociaţia Părinţilor şi Pedagogilor „Viitorul”, este o asociaţie locală şi îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul satului Sevirova în strânsă colaborare cu organizaţiile de stat şi cele publice, cu asociaţiile obşteşti din ţară şi de peste hotare ale căror scopuri nu contarvin cu scopurile asociaţiei.

Scopul Asociaţiei este de a contribui la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în Gimnaziul Sevirova.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 1. Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor Sevirova şi Ivanovca prevede soluţionarea urgentă a problemei ce ţine de modernizarea, reutilarea tehnică şi dezvoltarea sistemelor comunale de alimentare cu apă şi canalizare;
 2. În vederea lichidării gunoiştiilor neautorizate este necesar amenajarea gunoiştiilor autorizate în s.Sevirova şi Ivanovca;
 3. Avînd în vedere rugămintea locuitorilor s. Ivanovca şi Sevirova o necesitate stringentă este iluminarea străzilor centrale a acestor sate;
 4. Construcţia gardului la cimitirul din s. Sevirova este o necesitate stringentă de mare însămnătate;
 5. Pentru un trai mai decent (modern) este necesitate gazificării s. Sevirova.

 

 1. Morosan Eugeniu. Primarul comunei născut la 01.09.1954. (0250) 42-2-39,mob.069332912
 1. Lisia angajaţilor;

Ixari Featerina, secretarul consiliului .(250)42-2-36.mobil 068803963

Lavric Rodica.contabil-şef (0250)42-2-09 mobil.069616619

Corcimar Leonid- 0.5 unitate specialist în problemele perceperii fiscale.

                             0.5 unitate- specialist pentru reglementarea regimului funciar.

                                   Tel.mobil 068225595