Comuna Vascauti

1.Denumirea localitatii: comuna Vascauti (satele: Vascauti, Octeabrescoe)

 1. Legenda satului Văscăuți

Cu cîteva sute de ani în urmă, pe locul unde este așezat acum satul Văscăuți, creștea o pădure deasă – deasă. Din inima acestei păduri se șerpuiau la vale trei pîrîiașe cu apă rece și cristalină, care apoi se uneau într – o delta. De acolo, curgînd printre pietre, își făceau loc ajungînd să se scurgă în Nistru. C-am prin anul 1780, un om cu numele Vasica, păscînd turma cu oi, a dat de pădurea aceasta, unde era tot ce-I trebuia: pășuni întinse cu iarbă mustoasă, apă curată și din belșug, umbră răcoroasă. Văzînd aceste locuri prielnice, el a hotărît să-și facă o căsuță și să se stabilească cu traiul aici. Peste vre-o 40 de ani un boier, fiind la vînătoare și urmărindu-și prada, a dat de căsuța mică și de stăpînul ei. S-a minunat mult de frumusețea acestor locuri, de bogățiile naturale din jur și a spus că el, boierul Străjescu, își va construi aici un conac și se va muta în el cu traiul. S-a ținut de cuvînt boierul Străjescu și peste puțin timp a venit aici cu lucrători, a defrișat o bucată de teren și în anul 1828 a ridicat o mîndrețe de conac cu două beciuri mari și niște galerii subterane lungi. Mulți dintre lucrătorii aduși au vrut să se stabilească cu traiul aici. Deci s-au așezat cu traiul de la casa lui Vasica mai jos. În așa fel a fost întemeiat satul Văscăuți care a primit denumirea de la primul locuitor al localității ,,Vasica s ovțami” ( Васька с овцами)

În anul 1832 boierul Străjescu a ridicat o biserică în curtea sa, aducînd multe materiale de construcție prețioase, chiar și clopotul. Apoi mai spre pădure a construit o fabrică de rachiu. Fiind bătrîn boierul Străjescu se stinge din viață și moștenitor a fost un nepot al său din Iași – Buznea. Tînărul boier era bețiv și iubea grozav petrecerile. Frumoase sînt serile de vară prin aceste locuri, cînd după o zi călduroasă, pădurea îți dăruiește binevenita răcoare. Trist și urît îi era boierului Buznea în serile cînd după clocoteala zilei se lăsa liniștea peste conac. Și odată în amurg, cînd în pridvorul conacului își trăgea melancolic pipa, auzi un cîntec lung și jalnic ce i-a străpuns inima. Sluga trimisă să vadă cine- i i-a adus lui Buznea vorba că o șatră de țigani s-a oprit în livada boierească și cer învoire de popas pentru noapte. Ce mai veselie a fost în aceea noapte scurtă de vară la conacul boieresc. Și în iureșul ferbinte al cîntecului și dansului boierul le-a promis țiganilor cele mai bune pămînturi din moșia sa – numai să rămînă aici cu traiul. După un sfat al țiganilor o parte din șatră s-a așezat cu traiul aici, pe aceste locuri și au intrat în istoria satului să păstreze pînă azi numele de familie de atunci: Corbu, Nacu, Corneț, Gămurari, Remișovschi ș. a.                                                                                                                            Odată la un joc de cărți boierul Buznea pune moșia, iar vechilul său, care avea o soție frumoasă, pune soția. La acest joc de cărți un alt boier cu familia Hudevici cîștigă moșia. Buznea pleacă, iar Hudevici devine stăpîn al acestei moșii.

 

 1. Hramul:08 Noiembrie
 2. Pașaportul satului Văscăuţi

Istoricul satului: Prima atestare a satului Văscăuţi datează din 20 decembrie 1610. Prima atestare a satului Făgădău datează din anul 1910. Prima atestare a satului Octeabriscoe datează din anul 1899.

 

Suprafaţa totală: Satul Văscăuți  are o suprafaţă de 2459,62 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 613,52 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 472,8 ha,
 • teren proprietate privată – 1373,3 ha

 

Numărul populaţiei:

La situaţia din 01.01.2013 populaţia comunei Văscăuţi constituia 1046 locuitori, dintre care:

 • Populaţia satului Văscăuţi — 847 locuitori;
 • Populaţia satului Făgădău — 54 locuitori;
 • Populaţia satului Octeabriscoe -145 locuitori.

 

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 748 persoane

 

Agricultura: În teritoriul comunei Văscăuți sint inregistrate şi gestionate 1221,22 ha de teren agricol, din care:

 • SRL ”AMG-Kernel” — 146,56 ha,
 • SRL ”Consolidarea” — 456,27 ha,
 • SRL ”Lunca Văscăuțului” — 186,94 ha,
 • ÎCS «Sanfrank» SRL — 106,48 ha;
 • SRL «Agrounigrup»   — 134,52 ha;
 • Gospodării Țărănești — 169,45 ha;
 • Grădini extravilante – 21;
 • Fond de rezervă   — 0.

 

Economia: În comună activează 2 magazine mixte, 1 oloiniţă și 1 bar, întreprinderi de achiziționare a producției animaliere — 1.

 

Planurile strategice de dezvoltare social-economice a localităţii: Lipseşte

 

Investiţii şi  procesul investiţional:

 1. Reparația la grădinița de copii – 52,6 mii lei în anul 2010, din bugetul de stat.
 2. Reparația acoperișului gimnaziului – 100 mi lei în anul 2011, din bugetul de stat.
 3. Reparația acoperișului grădiniței de copii – 20 mii lei în anul 2012, din bugetul de stat.
 4. Reparația capital a încăperilor gimnaziului – 100 mii lei în anul 2012, din bugetul de stat.
 5. Reparația sistemului de încălzire la gimnaziu în sumă de 9,5 mii lei în anul 2012, din bugetul raional.

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 8,9 km, din care:
 • drum în variantă albă, km – 3,5
 • drum fără nici o acoperire – 5,4

 

 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 5 istituţii publice.

 

Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 300 abonaţi și 26 abonați conetați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

 

Infrastructura educaţională: În satul Văscăuți activează un gimnaziu, anul construcției 1978, structura pe clase — 9, , își desfășoară activitatea 13 profesori și personalul auxiliar — 7.

 

Ocrotirea Sănătăţii: În teritoriu activează Oficiul Medicilor de Familie construcţia căreia a fost realizată de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în anul 2009 cu suportul financiar acordat de Banca Mondială, şi punct medical în satul Octeabriscoe.

 

Protecţia Socială: De asistenţă socială beneficiază: 27 familii social vulnerabile, 8 familii cu mulți copii, 33 invalizi de boală generală, 7 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

 

Cultura (colective artistice, meşterii populari): Colective artistice, meşteri populari nu sînt.

În teritoriu sînt două cămine culturale şi două biblioteci publice în satele Văscăuţi şi Octeabriscoe.

 

Monumente istorice: Conacul boieresc de pe teritoriul gimnaziului — internat Văscăuţi, monumentele eroilor căzuți în timpul celui de/al doilea război mondial din satele Văscăuți și Octeabriscoe.

 

Hotele, birouri turistice: lipsesc

 

Zăcăminte: argilă şi piatră de construcţie

 

Instituții bancare: lipsesc

 

Societăți obștești: nu sunt

 

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Construcţia unui apeduct;
 • Reparaţia drumurilor;
 • Crearea locurilor de muncă.

 

5. Podborschi Oleg,primarul comunei, a.n. 02.01.1962, tel. fix. (250) 56-236; mob.069670098

primar

 

 1. Lista angajaților:

 

Nr. d/o Nume, prenume Funcția Numărul de telefon
1. Barbă Zinaida Secretar al Consiliului local 068414221
2. Zamirovschii Valentina Contabil — șef 060223763
3. Leșan Svetlana Specialist (perceperea fiscală, relații funciare) 068121554
4. Bacinscaia Galina Arhivar 078792493
5. Sorocean Vera Îngrijitor încăperi 069532226
6. Dascal Teodor Paznic 25056241
7. Prisacaru Roman Paznic 25056358

 

 

 1. Lista consilierilor locali:

 

Nr.d/o Numele, prenumele Apartenența politică
1. Samoil Valentina Partidul Democrat din Moldova
2. Amoașii Tatiana Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
3. Dlasc Tamara Partidul Democrat din Moldova
4. Muntean Vitalie Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
5. Colodi Sergiu Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
6. Ursu Andrei Partidul Democrat din Moldova
7. Sorocean Liviu Partidul Democrat din Moldova
8. Maistrenco Vitali Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
9. Jacot Oxana Partidul Politic ,,Partidul Nostru”

 

8. Poze simbolice

 

Без названия177 Без названия176 Без названия175 Без названия174 Без названия173 Без названия172 Без названия171 Без названия170