Comuna Gura Căinarului

1.Denumirea localitatii Gura Căinarului (satele: Gura Cainarului, Zarojeni)

2.Legenda localitatii

Specialiștii în arhiologie au depistat aici doua statiuni umane apărute cu mai bine de 12.000 ani.în.Hr (Ion Hîncu “Vetrele Strămoșești”) pe locurile lor fiind colectate oase de animale, carbune de lemn,așchii și unelte din cremene toate acestea datînd din perioada tîrzie a paleoliticului. Prima atestare documentară a satului Gura Căinarului apare la 20 august 1588, cînd voievodul Moldovei, Petru Șchiopul, îi făcuse danie lui Andrei hatman și pîrcălab de Suceava un rînd de sate din lunca Răutului, inclusiv Nemteni și Căinărești din preajma rîului. În aprilie 1835 găsim Gura Căinarului în proprietatea boierului Nicolae Leonard cu toate cele 81 de familii de țărani. La începutul secolului al XX-lea în cele 174 de case din localitate viețuiau 924 de suflete (Dicționarul geografic al Basarabiei, București, 1904). Dicționarul statistic al Basarabiei, scos de sub tipar în 1923 la Chișinău, atestă aici 564 bărbați și 572 de femei, o gospodărie boierească, o bancă populară, o carieră de piatră, o moară de apă, o școală primară mixtă, un post de jandarmi, o poștă rurală, 3 cîrciumi, un sălaș de țigani. Foametea și deportările masive au redus populația satului din 1940 pină în 1949 de la 1720 de locuitori la 1499. Din bărbații plecați pe front 23 nu s-au întors la vatră. Deasemenea 11 țărani din Gura Căinarului au fost mobilizați și au luptat în Armata Română, 16 au vărsat sînge în Afganistan, 18 locuitori în anul 1992 au apărat la Nistru independența și demnitatea Republicii Moldova. În decembrie 1989 după 47 ani de întrerupere biserica satului cu hramul «Cuvioasa Muceniță Parascovia» și-a redeschis ușile avîndul ca preot pe Grigore Lisnic.

 1. Hramul: 27 Octombrie
 2. Paşaportul Com. Gura-Căinarului

Scurt istoric:Satul Gura Căinarului a fost testat la 20 august 1588. Localitatea e aşezată în preajma căii ferate Bălţi-Floreşti, la confluenţa rîurilor Răut şi Căinări, în regiunea de luncă şi mici coline. Specialiştii în arheologie au indentificat aici urmele a două staţiuni umane, fondate cu peste 40.000 de ani in urma,constată de savantul Ion Hîncu. Pînă în prezent argeologii au descoperit aici vetrele a 4 sate din milenium IV-III î.HR, unde s-au aşezat pe trai dacii liberi.

Recesămîntul populaţiei făcut în Moldova feudală din 1774 a fixat la Gura Căinarului din ţinutul Soroca 30 familii, inclusiv un preot şi cîţiva bajenari dinŢara Leşeasca. Pe atunci siliştea avea o biserică din lemn acoperită cu stuf. între timp la Gura Căinarului se pricopsi cu o parte de moşie şi polcovnicul moldovean Mihalachi Ioan.

În anul 1817 satul întrunea 92 de familii tărăneşti, 3 familii de mazili şi doi preoţi.

În aprilie 1835 găsim Gura Căinarului în proprietatea boierului Nicolae Leonard cu toate cele 81 de familii şi ţărani. După reforma agrară din 1868 s-au făcut boieri cumpărînd pămîntul tîrgoveţii Oizer Dimant şi Ivan Stepanov. în anul 1893 a fost dată în exploatare linia de cale ferată Bălţi-Floreşti-Rîbniţa, satul ieşi în lume cu ajutorul noii magistrale de oţel.

Dicţionarul statistic al Basarabiei din 1923 la Chişinău, atestă aici 564 de barbaţi şi 572 de femei, o gospădărie boierească, bancă populară, o carieră de piatră, o moară de apă, o şcoală primară mixtă, un post de jandarmi, o poştă rurală, 3 cîrciumi, un sălaş de ţigani.

În prezent din apa izvoarelor din sat se produce diferite băuturi răcăritoare, care sînt cunoscute de către toată Moldova.

 

Suprafaţa totală: Comuna Gura-Căinarului are o suprafaţă de 2703,08 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 90,79 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 513,08 ha ,
 • teren proprietate privată – 2099,21 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 2420 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 998
 • femei – 1422

Piaţa forţei de muncă: Populaţia aptă de muncă – 1325 persoane

Agricultura:În teritoriul comunei Gura-Căinarului sînt inregistrate şi gestionate 1941,58 ha de teren agricol. , din care:

 • SRL „Nicomax” – 875,66 ha,
 • SRL „Antagro” CBS – 285,84 ha,
 • SRL „Agrego-Prim” – 285,84 ha,
 • SRL „Agrounigrup” – 6,16 ha,
 • SRL „Laguardia” – 9,76 ha,
 • Gospodarii individuale – 264,55 ha,
 • Grădini extravilante – 213,76 ha,
 • Fond de rezervă – 23,41 ha.

Economia: În comună activează 5 magazine mixte, 2 agenţi economici care îmbuteliază apa minerală, 1 punct de prelucrare a cerealelor şi întreprindere municipală pentru prestarea serviciilor comunale.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Planul de dezvoltare social-economic a localităţii 2010-2015.

Investiţii şi  procesul investiţional:

 

În anul 2009 s-a efectuat reparaţia acoperişului la gimnaziu cu suma de 548 mii lei.

În anul 2010 s-a construit conducta de gaz în satul Zarojeni-66,8 mii lei. Schimbarea geamurilor la gimnaziu-411,3 mii lei.

Reparaţia capitală la grădiniţa de copii/construcţia ospătăriei/ -294,9 mii lei

În anul 2011 s-a efectuat reparaţia capitală a bibliotecii publice în sumă 59 mii lei

În anul 2012 s-a efectuat reparaţia capitală a casei de cultură -245,8 mii lei şi construcţia fuişoarelor la grădiniţa de copii -105,9 mii lei

Pentru anul 2013 au fost efectuate următoarele lucrări:

Reparaţia capitală a subsolului jimnaziului 1 19,3 mii lei.

Extinderea reţelei de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă-258 mii lei. Iluminarea stradală în satul Gura Căinarului -119 mii lei, s.Zarojeni-59,9 mii lei. Procurarea gardului la cimitirul din s. Zarojeni-33 mii lei.

Reparaţia acoperişului şi exteriorul casei de cultură Gura Cainarului-330 mii lei. Reparaţia pereului la grădiniţă-59,2 mii lei.

Reparaţia capitală a sistemului de încălzire la grădiniţa de copii-119,2 mii lei. Instalarea cazanilor şi contoarelor la reţeauă a sistemului de încălzire la grădiniţa de copii-67,3 mii lei. Staţia de epurare-7665,6 mii lei.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 22 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 3,2
 • drum în variantă albă, km – 6
 • drum fără nici o acoperire – 12,8
 • Apeduct: Sistema de aprovizionare cu apă a fost construită în anul 2007 cu o lungime de 13 km, beneficiind 252 persoane.
 • Canalizare: La momentul actual în sat 2 instituţii dispun de canalizare: Grădiniţa de copii şi Gimnaziu.
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 132 gospodării şi 5 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 3,3 km.
 • Telecomunicaţii:Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 448 abonaţi şi la internet (cablu) 91 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În comuna Gura Căinarului activează 3 gimnazii: Gimnaziul Ciutuleşti, Gimnaziul Ion Vodă şi Gimnaziul Sîrbeşti.

 • structura pe clase — 9
 • profesori – 17
 • personal auxiliar – 9

În comuna Gura Căinarului activează o grădiniță de copii cu un număr de 75 copii.

Ocrotirea sănătaţii: În com. Gura-Căinarului activează Oficiul Medicilor de Familie Gura-Căinarului şi Oficiul Medicilor de Familie Zarojeni. Serviciile medicale acordate de aceste instituţii cuprind toată populaţia din comună.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 46 familii social vulnerabile, 24 familii cu mulți copii, 6 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 99 invalizi de boală generală, 17 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Colectivul artistic „Doina Răutului”. În comuna Gura-Căinarului meşteri populari nu sunt înregistraţi

Monumente Istorice: Monumentul ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei în satul gura-Căinarului şi Zarojeni şi Monumentul istoric 100 ani de la înfiinţarea satului Zarojeni.

Zăcăminte: Nu sunt

Instituții bancare: Nu sunt

Societăți obşteşti: Asociaţia Femeilor din com. Gura-Căinarului.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • renovarea drumurilor din comună;
 • iluminarea stradală;
 • extinderea reţelelor de alimentare cu gaze;
 • crearea locurilor de muncă

 

5. Cojocaru Aliona,primarul comunei, a.n. 21.08.1971, tel. 025040299

Cojocaru Aliona

 1. Lista angajatilor

Diaconu Ion, secretar consiliul comunal, 025040266.

Dereveanco Natalia, contabil șef, 025040618

Ganța Raisa, contabil, 025040318

Iliciuc Galina, specialist, 025040236

Ganța Liubovi, specialist, 025040236

Strungaru Maria, asistent social comunitar, 025040266

7.Lista consilierilor

 • Briceag Elena BEPPEM
 • Secară Tatiana BEPPEM
 • Casapciuc Ion PL
 • Mațcheev Alexandru PL
 • Guțu Ghenadii PCRM
 • Popovici Virginia PCRM
 • Tîron Ruslan PPPN
 • Tîron Djema PPPN
 • Ganța Lilia PLDM
 • Groholschi Galina PD
 • Cerneleanu Mihail PSRM

 

Poze simbolice

Gura Căinarului