Satul Sănătăuca

1.Denumirea localitatii: Satul Sănătăuca

 1. Legenda   satului :

Satul a existat ca localitate sub diferite denumiri :Nosco,Nosca,Hoşca, Vojca, Voşca . Pentru prima dată a fost atestat în documentele istorice la 26 februarie anul 1491 cînd domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare, întăreşte vînzarea de către Stanciul Starostescul şi fraţii săi,,a ocinii lui drepte, din uricul bunicului lor Giurgiu de la Frătăuţi, două sate pe Nistru unul anume Drislivoie (astăzi Japca) iar altul unde a fost Nosco.Într-un alt document se spune că la 7 mai 1616 Alexandru Movilă, voievod dăruieşte mănăstirii Vatoped de la Sf. Munte Athos satul Vojca, ţinutul Soroca ,pe care îl avea de la strămoşii săi.

În cartea de la întăritura mănăstirii Golia ,mitoc al mănăstirii Vatoped din 07 septembrie 1646 se arată hotarele moşiei Voşca:Nistru , către Japca, Roschineni,dumbrava ce vine de la Cunici,   drumul ce vine de la Chuhureşti, valea Napadovei, Nistrul la Ruptură.Pe 20 mai 1665 se indică fîntîna Sănae ca hotar al s. Manova(astăzi Bursuc).

Acest Sănăe e nume de bărbat,respectiv fîntîna lui Sănăe. Cuvîntul dat provine de la grecescul ,,sinetos,,- ,,intiligent,,. În întreg spaţiul rămânesc a fost atestat numele Sănat(N. Constantinescu ,dicţionar onomastic românesc, Bucureşti 1993,pag 148) de la care şi numele Sănătescu , toponimul Sănătăuca ,fără vre-o legătură cu substantivele sănătate sau senat.

În acelaş timp legenda spune. ,,… Acolo unde se află acum dealuri şi văi,unde a fost atestat un vechi cimitir,a existat în trecut o mică mahala,formată din cîteva bordei. Această mahala se chema Voşca(Hoşca),după numele celui mai bătrîn locuitor al ei. S-a început o epidemie de ciumă. Boala secera veţile oamenilor,văzînd cu ochii. Cei rămaşi în viaţă s-au coborît în valea Nistrului, gustînd din apa dătătoare de viaţă şi nu s-au mai îmbolnăvit, iar cei bolnavi s-au vindecat.Oamenii s-au stabilit aici, numind acest sat Sănătăuca(de la cuvîntul sănătate.)

 

 1. Hramul:28 August
 2. Paşaportul satului Sănătăuca

Scurt istoric: Data atestării satului este anul 1665.

 

Suprafaţa totală:

Satul Sănătăuca are o suprafaţă de 3302 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 287 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 780 ha,
 • teren proprietate privată – 2235

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 3162 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 1552,
 • femei –

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 1752 persoane

Agricultura: În teritoriul satul Sănătăuca sint inregistrate şi gestionate 2082,17 ha de teren agricol:

 • SRL «Consoliterra» – 121,86 ha;
 • SRL «Marislav» — 41,52 ha;
 • SRL «WeTrade-Agro» – 971,48 ha;
 • Gospodării Țărănești – 556,31 ha;
 • Grădini extravilante – 391 ha;
 • Fond de rezervă — 0 ha.

 

Economia: Nr. agenţilor economici 286 din ele femei 86.

Principalul domeniu agricultura, individual se prelucrează 202 de gospodării ţărăneşti.   Numărul de antreprenori — 84 din ei femei 38, întreprinderi industrial — 30, din ele fomerciale — 23, alimentare — 5, mori — 2, oloiniţe — 2, întreprinderi ce prestează servicii — 1, asociaţii   — 3.

 

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii:

Elaborat plan strategic de dezvoltare social economic a satului cu susţinerea PNUD prin Agenda Locală 21 în 14.12.200.7 revăzut la şedinţa consiliului sătesc din 24.03.2011.

Elaborat planul de dezvoltare a capacităţii administraţiei publice locale pentru perioada anilor 2011 — 2015 .

Planul de dezvoltare a capacităţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Sănătăuca , realizaţ în ianuarie 2011; cu sprijinul SRL Avensa Consulting, în cadrul proiectului, Asistare Administraţiilor Publice Locale din Republica Moldova în consolidarea capacităţilor de planificare, implementare, monitorizare şi evaluare într-o manieră eficientă” a identificat principalele probleme existente la nivelul administraţiei publice locale precum şi priorităţile în vederea sprijinirii UAT Sănătăuca în fonriărea capacităţii sale administrative, menţinerii şi dezvoltării ulterioare a acesteia.

In acest scop a fost elaborate planul de îmbunătăţire a capacităţilor prin proiectarea de soluţii şi acţiuni concrete, monitorizarea şi reglarea proceselor de dezvoltare în acord cu realitatea, potenţialul şi particularităţile locale. In cadrul planului de acţiuni au fost stabilite (obiective şi priorităţi pe termen scurt (1 an ) şi termen mediu (3 ani) în procesul de dezvoltare a capacităţilor administrative a administraţiei publice locale.

 

Investiţii şi  procesul investiţional:

 • Gazificarea Liceului Teoretic ,, A. Mateevici, anul 2006 — 1310,0 mii lei. (FISM)
 • Cantina Socială de Asociaţia Obştească „Concordia,, Austria, pentru alimentarea a 90 persoane anul 2008 — 90,0 mii lei
 • Centru de plasament Nadejda „Concordia,, Austria, (20persoane) 11 mln. lei
 • Centru pentru Tineret „Internet,, anul 2006 PNUD — 100,0 mii lei
 • Calitatea în invăţămînt rural, anul 2007   — 5,0 mii $
 • „Tineret în acţune,, Promolex „ anul 2008 SUA -1,0 mii $
 • Centru „Contact anul 2007- 2,0 mii $
 • Renovarea spitalului de sector şi Centrul Medicilor de familie anul 2011, USAID 20,0 mii dolari
 • Capacităţile APL PNUD 2011 suma -3,0 mii $ SUA
 • Reparaţia capitală a grădiniţei de copii (FISM-2) anul 2012- 1,1 mln lei.

 

În curs de Implimentare:

 • Aprovizionare cu apă potabilă anul 2013, Banca Europeană — 7,0 mln. $ SUA Liceului Teoretic „A. Mateevici, anul 2013;
 • Reparaţia cantinei şi dotarea 208,0 mii Iqi (Guvernul R.M.)
 • Schimbarea geamurilor şi uşilor 1,4 mln lei PNUD
 • Crearea şi dotarea Centrului de Resurse 139,7 mii lei ONG „Lumos,,

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor – 13,7 km, din care:

 • drum asfaltat, km – 4
 • drum în variantă albă, km – 2
 • drum fără nici o acoperire – 7,7

 

 • Apeduct: Lipsește
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 64 gospodării şi 5 istituţii publice.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 904 abonaţi şi 206 abonaţi conectaţi la Internet (cablu).Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

 

 

Infrastructura educaţională: În satul Sănătăuca activează un gimnaziu, anul construcției 1974, structura pe clase — 16, își desfășoară activitatea 31 profesori. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1952.

Ocrotirea sănătaţii: Centrul Medicilor de Familie — 18 angajaţi, beneficiari              localităţile Sănătăuca, Napadova, Japca, Bursuc.

Spital de sector — 16 angajaţi, beneficiari în localităţile Sănătăuca, Napadova, Japca, Bursuc.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 107 familii social vulnerabile, 24 familii cu mulți copii, 10 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 164 invalizi de boală generală, 24 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Satul Sănătăuca nu dispune de colective artistice şi meşteri populari.

Monumente Istorice: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Zăcăminte: Satul Sănătăuca dispune de   nisip, pietriş şi prundiş.

Instituții bancare: Asociaţia de Economii şi Împrumut

Societăți obștești: ONG-12

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Extinderea cimitirului;
 • Reparaţia capitală a casei de cultură;
 • Iluminarea stradală.

 

 1. Primar : Chibidoc Tudor   născut la 30.08.1957,telefon 025066235;     069744529.

 

 1. Angajaţi :
 • Romaniuc Vera , secretar al consiliului sătesc , tel serviciu 025066369 ;   068578787
 • Jora Galina ,contabil şef ,   tel serviciu 025066018 ; 069440520
 • Repede Iulia ,specialist în problemele perceperii fiscale, tel 025066238
 • Grădinaru Ecaterina,specialist în problemele reglamentării relaţiilor funciare,   tel   025066238
 • Bulgac Elena ,arhivar ,   tel .025066238,   069075160

 

 1. Consilieri locali după alegerile din 14.06.2015 :
 • Pegza Vitalie an. n. 1982 –PCRM ;
 • Bogdan Elena an. n. 1972-PCRM ;
 • Chiţan Svetlana an.n 1964 PDM ;
 • Blănuţa Opleg an.n.1960 PLDM   ;
 • 5.Jora Tudor an.n. 1977 –PCRM;
 • Robu Sergiu an.n.1976 –PCRM;
 • Pegza Ghenadie an. n1978 –PDM ;
 • Guţu Maria an.n.1950 –PCRM ;
 • Zamă Artur an.n. 1973 -PLDM
 • 10.Ţurcan Grigore an.n.1965 –PCRM ;
 • 11.Grădinaru Tudor an.n.1957 –PPDM ;
 • 12.Blanuţa Vera an.n.1964 PDM
 • Volocenco Tudor an.n.1959 -PCRM .