Regulamentul Consiliului Raional Floreşti

Declaraţie de răspundere managerială (2019)

REGULAMENTUL

 

PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA

CONSILIULUI RAIONAL FLOREŞTI

 

TITLUL I

 DISPOZIŢII GENERALE

 

 1. Prezentul Regulament stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a Consiliului raional Floreşti (în continuare Consiliul raional).
 2. Consiliul raional este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes raional.
 3. Consiliul raional este compus din 33 de consilieri aleşi în condiţiile Codului Electoral, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al locuitorilor raionului.
 4. Consiliul raional se conduce în activitatea sa de Constituţia şi Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, alte acte normative ale autorităţilor publice centrale, prezentul Regulament, propriile decizii şi programe de activitate.

 

TITLUL II

DOMENIILE DE ACTIVITATE ŞI COMPETENŢELE CONSILIULUI RAIONAL

 

CAPITOLUL I

DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL

 

 1. Consiliul raional are următoarele domenii proprii de activitate, stabilite prin Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28 decembrie 2006 (art. 4, alin. 2):
 2. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat ale raionului;
 3. planificarea şi administrarea lucrărilor de construcţie, întreţinere şi gestionare a unor obiective publice de interes raional;
 4. construcţia, administrarea şi reparaţia drumurilor de interes raional, precum şi a infrastructurii rutiere;
 5. organizarea transportului auto de călători, administrarea gărilor şi staţiilor auto de interes raional;
 6. stabilirea unui cadru general pentru amenajarea teritoriului la nivel de raion şi protecţia pădurilor de interes raional;
 7. susţinerea şi stimularea iniţiativelor privind dezvoltarea economică a raionului;
 8. elaborarea şi implementarea proiectelor de construcţie a gazoductelor interurbane, a altor obiective termoenergetice cu destinaţie locală;

g1) întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor primare-generale, gimnaziilor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, şcolilor-internat şi gimnaziilor-internat cu regim special, altor instituţii din domeniul învăţămîntului care deservesc populaţia raionului, precum şi activitatea metodică, alte activităţi din domeniu;

 1. administrarea instituţiilor de cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter cultural şi sportiv de interes raional;
 2. administrarea întreprinderilor municipale de interes raional;
 3. administrarea unităţilor de asistenţă socială de interes raional;
 4. dezvoltarea şi gestionarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.

 

 1. Consiliul raional, în limitele legii, dispune de libertate deplină de acţiune în reglementarea şi gestionarea oricărei chestiuni de interes raional, care este de competenţa sa şi nu este atribuită autorităţilor publice de alte nivele.

 

CAPITOLUL II

COMPETENŢELE CONSILIULUI RAIONAL

 

 1. Pornind de la domeniile proprii de activitate, conform art. 43 din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional realizează în raion următoarele competente de bază:
 2. a) aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor;
 3. b) aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare a fondurilor speciale;
 4. c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;
 5. d) decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional;
 6. e) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă, concesiune, ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului;
 7. f)  decide efectuarea auditului intern;
 8. g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional;
 9. h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialment-vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;
 10. i)  decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;
 11. j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;
 12. k)  alege din rîndul consilierilor, în condiţiile legii, preşedintele raionului;
 13. l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală;
  m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;
 14. n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul Consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;
 15. o) aprobă Regulamentul Consiliului raional;
 16. p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii a instituţiilor publice şi întreprinderilor de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;
 17. q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;
 18. r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;
 19. s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;
 20. t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
 21. u) aproba simbolica raionului.
  v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.
 22. Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

 

TITLUL III

EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE CONSILIER. INCOMPATIBILITĂŢI

 

CAPITOLUL I

DURATA MANDATULUI CONSILIERULUI. INCOMPATIBILITĂŢI

 

 1. Mandatul consilierului începe efectiv din momentul validării şi durează pînă la data expirării mandatului consiliului, ori înainte de aceasta, dacă intervin anumite condiţii legale pentru încetarea mandatului înainte de termen.
 2. Mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de:
 3. a) absenţă fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului;
 4. b) încălcare a Constituţiei, a altor legi ori interese ale colectivităţii, precum şi participare la acţiunile unor organe anticonstituţionale, fapt confirmat prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată;
 5. c) incompatibilitate a funcţiei;
 6. d) intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia;
 7. e) dizolvare de drept a consiliului;
 8. f) demisie (cu depunerea cererii de demisie);
 9. g) deces.

 

În cazurile prevăzute de alin. a), b) şi d) din prezentul punct, mandatul consilierului se ridică de către Consiliul raional, iar în cazurile prevăzute de alineatele c), f) şi g), mandatul consilierului se ridică de către Comisia Electorală Centrală.

 

 1. Mandatul consilieurului raional este incompatibil cu:
 2. a) calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică (preşedinte, vicepreşedinte al raionului, primar, viceprimar);
 3. b) calitatea de funcţionar public în oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat;
 4. c) calitatea de funcţionar public, de angajat în subdiviziunile Consiliului raional (aparatul preşedintelui raionului, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni);
 5. d) calitatea de şef, de şef-adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate Consiliului raional (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale).

 

 1. Consilierul raional care se află în unul din cazurile de incompatibilitate prevăzute în pct. 11 din prezentul Regulament va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinu sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii.
 2. La cererea persoanelor interesate, Comisia Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier în cazul în care consilierul nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii în termenul stabilit.

 

CAPITOLUL II

EXERCITAREA MANDATULUI DE CĂTRE CONSILIER

 

 1. Participarea consilierului la şedinţa Consiliului şi a comisiei de specialitate din care face parte este obligatorie.

În cazul în care consilierul este în imposibilitate de a participa la şedinţa respectivă, el comunică despre aceasta preşedintelui raionului cu indicarea motivelor absenţei.

 

 1. Consilierul este în drept:
 2. a) să aleagă şi să fie ales în organele Consiliului;
 3. b) să-şi exprime opinia asupra componenţei nominale a organelor formate de consiliu şi asupra candidaturilor persoanelor cu funcţii de răspundere în cadrul dezbaterilor pentru alegerea, numirea sau confirmarea lor de către Consiliu;
 4. c) să facă propuneri în scris pentru a fi examinate de Consiliu;
 5. d) să facă propuneri  şi observaţii privind ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie;
 6. e) să lanseze iniţiative şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele Consiliului a dărilor de seamă sau informaţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate Consiliului;
 7. f) să pună în discuţie chestiunea votului de încredere persoanelor alese, numite sau confirmate de Consiliu dacă propunerea este susţinută de cel puţin o treime din consilierii aleşi;
 8. g) să propună Consiliului pentru examinare chestiunile privind verificarea  modului  în care persoanele fizice şi juridice execută deciziile acestuia;
 9. h) să participe la dezbateri, să facă apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri;
 10. i) să-şi argumenteze propunerile, să se pronunţe în chestiuni de procedură, să prezinte note informative;
 11. j) să propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobare Consiliului;16.  În exercitarea mandatului, consilierul  poate adresa propuneri, observaţii şi interpelări serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, serviciilor publice locale, altor factori de decizie din raion, precum şi administraţiei agenţilor economici din teritoriu.
  17.Consilierul, în limitele competenţei sale, contribuie la realizarea prevederilor legilor şi ale altor acte normative, la implementarea programelor şi planurilor naţionale şi locale în toate domeniile de activitate social-economică.
  18.Din însărcinarea Consiliului sau a comisiei din care face parte, consilierul participă la controlul executării legilor şi altor acte normative, inclusiv a deciziilor adoptate de Consiliu.

Controlului în cauză pot fi supuse autorităţile administraţiei publice locale şi serviciile publice subordonate Consiliului,  precum şi agenţii economici de pe teritoriul din subordine, în problemele ce ţin de competenţa autorităţilor   Consiliului raional.

În chestiunile privind controlul serviciilor publice desconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, alesul local poate apela la Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat sau la organul ierarhic superior al acestora.

 

Capitolul III

GARANŢIILE SOCIALE DE EXERCITARE A MANDATULUI CONSILIERULUI

 

 1. În exercitarea mandatului, consilierul raional are dreptul, în raza raionului, la călătorie gratuită  în transportul public terestru, cu excepţia taximetrelor şi a transportului privat.

Cheltuielile legate de deplasarea consilierului se restituie întreprinderilor de transport din bugetul raional.

 1. Pe durata şedinţelor consiliului şi a executării însărcinărilor Consiliului sau comisiei de specialitate, consilierul,  angajat în cîmpul muncii,  este degrevat de obligaţiile lui la locul de muncă.

Degrevarea de obligaţiile la locul de muncă se face în baza înştiinţării în scris privind şedinţa în cauză, adresate consilierului, sau în baza altui document eliberat de Consiliu sau comisia respectivă.

Perioada  degrevării  include şi timpul necesar pentru a se deplasa la locul şedinţei sau pentru exercitarea unor anumite însărcinări.

Consilierului care a fost invitat la şedinţa consiliului şi a participat  la ea i se restituie cheltuielile aferente şi i se acordă o indemnizaţie pentru fiecare zi de participare la şedinţa Consiliului în mărime stabilită prin decizie a Consiliului raional.

 1. La expirarea mandatului, consilierului, care a activat cel puţin doi ani în această calitate,  i se acordă o indemnizaţie unică, egală cu salariul mediu lunar pe economia naţională pentru anul precedent.

În caz de deces al consilierului, indemnizaţia unică menţionată se acordă familiei acestuia, indiferent de durata exercitării mandatului.
Decizia privind plata indemnizaţiei unice se adoptă de Consiliul raional. Achitarea indemnizaţiei unice se face din bugetul raional.

 1. Alesul local are legitimaţie şi insignă de modelul stabilit prin lege.

 

TITLUL IV

CONSTITUIREA CONSILIULUI RAIONAL FLOREŞTI

 

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI

 

 1. Consiliul raional este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri, specificat în pct. 3 al prezentului Regulament.
 2. Consiliul raional se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier.

Convocarea consilierilor raionali în şedinţa de constituire se face prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

 1. Şedinţa de constituire a Consiliului raional este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la o a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.
 2. La şedinţa de constituire a Consiliului raional se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:
 3. a) aducerea la cunoştinţă a hotărîrii privind atribuirea mandatelor de consilier şi înmînarea legitimaţiilor de consilier de către reprezentantul Comisiei Electorale Centrale;
 4. b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alinaţelor, a blocurilor în cadrul Consiliului;
 5. c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului;
 6. Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului raional sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La şedinţa de constituire a Consiliului raional participă reprezentantul Comisiei Electorale Centrale.

 1. Ulterior Consiliul raional formează organele de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de specialitate), alege preşedintele şi vicepreşedinţii raionului.

 

CAPITOLUL II

FORMAREA FRACŢIUNILOR, ALIANŢELOR, BLOCURILOR

 

 1. După constituirea legală a Consiliului raional, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

 1. Fracţiunile se constituie, de regulă la prima şedinţă a Consiliului, în baza de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale.

Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia privind constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei Consiliului.

 1. Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.
 2. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
 3. Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni, din consilieri independenţi şi/sau neafiliaţi, după constituirea fracţiunilor.

Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

 

CAPITOLUL III

ALEGEREA PREŞEDINTELUI, VICEPREŞEDINŢILOR RAIONULUI. NUMIREA SECRETARULUI ŞI A CONDUCĂTORILOR SUBDIVIZIUNILOR CONSILIULUI RAIONAL

 

 1. La prima şedinţă Consiliul raional alege, din rîndul consilierilor preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate.

Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

 1. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

La funcţia de vicepreşedinte al raionului poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

Candidaturile pentru funcţia de vicepreşedinţi al raionului se propun de preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor.

Alegerea vicepreşedinţilor raionului se face, la decizia Consiliului, prin votul majorităţii consilierilor aleşi.

 1. Secretarul Consiliului raional este numit de Consiliu, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, în temeiul concluziei comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar, la prima şedinţă a Consiliului, după anunţarea rezultatelor concursului organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacant. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului Consiliului, conform Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 1. Şefii de direcţii, secţii şi servicii din subordinea Consiliului raional sînt desemnaţi prin decizie a Consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă, din rîndurile persoanelor care au cîştigat concursul pentru ocuparea funcţiei vacante respective, organizat de comisia de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale şefului direcţiei, secţiei, serviciului din subordinea Consiliului, conform Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

 1. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sînt desemnaţi de Consiliul raional la propunerea preşedintelui raionului.

Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi se face de consiliu la propunerea preşedintelui raionului, sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în temeiurile şi modul  stabilit de legislaţie.

 1. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante, se constituie de către Consiliul raional, în baza Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante, aprobat de Guvern.

 

CAPITOLUL IV

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI RAIONAL

 

 1. După constituire, Consiliul raional formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate.
 2. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către Consiliul raional, în funcţie de specificul şi necesităţile raionului. La decizia Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 3. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 4. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale Consiliiului şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lui. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa Consiliului şi sînt subordonate acestuia.
 5. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 6. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.
 7. Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei şi sînt, de regulă publice.
 8. La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului preşedintelui raionului sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

 1. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului Consiliului raional.
 2. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliul raional.

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul raional,  în funcţie de ponderea acestora în cadrul Consiliului.
 2. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

 1. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 2. a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către Consiliu;
 3. b) analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 4. c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
 5. d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către Consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin prezentul Regulament  sau însărcinări date prin decizie a Consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) reprezintă comisia în raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii;
 3. b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 4. c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 5. d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 6. e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 7. f) susţine în şedinţele  Consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de prezentul Regulament sau stabilite de Consiliu.

 1. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
 3. b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
 4. c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
 5. d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Regulament,  precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa  sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în prezentul Regulament, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

 

CAPITOLUL V

DIZOLVAREA CONSILIULUI RAIONAL

 

 1. Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:
 2. a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;
 3. b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul de 33 de consilieri;
 4. c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutive, indiferent de numărul şedinţelor.

În cazul prevăzut de alineatul a), Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în drept să se adreseze în instanţa de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea Consiliului raional.

Dizolvarea de drept a Consiliului raional în condiţiile alin. b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

 1. Parlamentul dizolvă Consiliul raional la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.
 2. Pînă la constituirea unui nou Consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale raionului.

 

TITLUL V

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

CAPITOLUL I

 

CONVOCAREA  ŞEDINŢELOR  CONSILIULUI  RAIONAL

 

 1. Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.
 2. Consiliul raional se poate întruni în şedinţe extraordinare, cu ordinea de zi propusă, ori de cite ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi natural, catastrophe, incendii, epidemii, epifitaţii, epizooţii şi alte situaţii excepţionale similar – determinată de interesele locuitorilor raionului, convocarea Consiliului raional se poate face de îndată.

 1. Convocarea Consiliului raional se face prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înainte a şedinţelor ordinare şi cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul Consiliului raional.
 2. În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştea sînt în drept:
 3. a) să convoace şedinţa Consiliului raional de sinestătător, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală;
 4. b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ.
 5. Şedinţa Consiliului raional este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.
 6. Şedinţele Consiliului raional sînt publice. Orice persoană interesată poate asista la şedinţele Consiliului.

Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespunderea cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:

 1. să participle, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;
 2. de a avea acces la informaţiile pivind bugetul raionului şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor Consiliului raional;
 3. de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;
 4. de a prezenta preşedintelui raionului, Consiliului raional recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai raionului, privind diverse proiecte de decizii supuse dezbaterilor.

 

T i t l u l  V

ŞEDINŢELE CONSILIULUI RAIONAL

Capitolul  II

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 1. Consiliul raional alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Alegerea preşedintelui se face la şedinţa anterioară.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

 1. În fiecare şedinţă, Consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.
 2. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
 3. a) conduce şedinţele consiliului;
 4. b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
 5. c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 6. d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
 7. e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului;
 8. f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea  sancţiunilor, stabilite în pct. 83 din prezentul Regulament.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament,  precum şi însărcinările Consiliului.

 1. În cazul în care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv şedinţa de constituire, nu îşi poate exercita atribuţiile sale, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
 2. Secretarul Consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:

 1. a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării Consiliului;
 2. b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
 3. c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd Consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de Consiliu;
 5. e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 6. f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum  şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 7. g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor  asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.25 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 8. h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile  Consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie, eliberare din funcţie şi/sau sancţionare disciplinară a secretarului Consiliului;
 9. i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul Regulament, precum şi însărcinările Consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.

 

Capitolul  III

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 

 1. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).
 2. În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa Consiliului.
 3. Ordinea de zi a şedinţei Consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor raionului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art. 20 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării Consiliului la începutul şedinţei.

 1. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările Consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul Consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit, preşedintelui raionului sau secretarului. Preşedintele raionului sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

 1. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportor este, de regulă, persoana care a iniţiat proiectul respectiv.
 2. Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune Consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd Consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului.
 3. În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 4. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal  sau referitoare la regulament.
 5. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 6. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 7. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 8. a) să cheme la ordine;
 9. b) să retragă cuvîntul;
 10. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
 11. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, Consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea următoarelor sancţiuni:
 12. a) avertisment;
 13. b) eliminarea din sala de şedinţe.
 14. Şedinţele Consiliului se desfăşoară în limba de stat. Actele Consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

 

Capitolul  IV

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului aparţine consilierilor şi comisiilor de specialitate. Propuneri vizavi de elaborarea unor decizii poate face Preşedintele raionului. Preşedintele raionului participă consultativ la întocmirea deciziilor, de comun acord cu Consiliul.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul Consiliului şi personalul de specialitate din aparatul preşedintelui raionului acordă asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.

 1. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către preşedintele raionului, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 2. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului, compartimentelor de specialitate ale Consiliului şi serviciilor publice desconcentrate/ descentralizate în vederea întocmirii unui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, urmînd ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea   de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate ale serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului Consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către preşedintele raionului şi consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei Consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate ale serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului Consiliului în şedinţa acestuia.

 

Capitolul  V

PROCEDURA DE VOT

 

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro” şi „contra”. Secretarul Consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.
 2. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

 1. Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, Consiliul purcede la procedura de vot.
 2. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 3. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia  în cadrul aceleiaşi şedinţe.

 

CAPITOLUL VI

ADOPTAREA DECIZIILOR DE CĂTRE CONSILIUL RAIONAL ŞI INTRAREA LOR ÎN VIGOARE

 

 1. Consilierul raional poate fi prezent la şedinţa Consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în cazurile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:
 2. a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;
 3. b) este conducător sau membru al organului de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;
 4. c) se află în situaţie de incompatibilitate, care durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

Deciziile adoptate de Consiliul raional cu încălcarea alin. a) b) şi c) pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ.

 1. Deciziile Consiliului raional se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.

În cazul parităţii de voturi nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

Deciziile privind aprobarea bugetului raional, administrarea bunurilor proprietate a raionului, stabilirea tarifelor pentru serviciile cu plată, planificarea dezvoltării raionului şi amenajării teritoriului, asocierii cu alte consilii, instituţii publice din   ţară sau din străinătate, eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor raionului se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

Decizia privind eliberarea din funcţie, înainte de termen, a preşedintelui raionului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.

 1. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de Consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleeaşi şedinţe.
 2. Deciziile adoptate de Consiliul raional, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei, se semnează pe preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul Consiliului.
 3. În cazul în care secretarul Consiliului consideră că decizia Consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite Consiliului reexaminarea acestei decizii.
 4. Deciziile cu character normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual – la data comunicării persoanelor vizate.

 

Capitolul  VII

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor raionului şi secretarului consiliului, şefilor de direcţii şi secţii, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa Consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a Consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult  2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

 

 

DECIZIE nr. 02/01  din  14  aprilie  2016

Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi  funcţionare a Consiliului raional Floreşti

 

În temeiul art. 2 din Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea Consiliilor locale şi raionale, nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003, art. art. 43 (alin. 1, lit. o) şi 46 (alin. 1) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional D E C I D E:

 

 1. Se aprobă Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Floreşti (se anexează).

 

 1. La momentul intrării în vigoare a Regulamentului aprobat prin pct. 1, se abrogă deciziile Consiliului raional:

 

 • 02/02 din 14 august 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Floreşti;

 

 • 07/01 din 12 decembrie 2011 „Cu privire la unele modificări în Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Floreşti”.

 

Preşedintele şedinţei, Iurie Şaramet

Contrasemnat: Secretarul Consiliului raional, Nioclae Catruc

 

Consiliului raional Floreşti

 

Notă informativă 

la proiectul de decizie a Consiliului raional „Cu privire la aprobarea Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului raional Floreşti”

 

Regulamentul privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Floreşti, care este în vigoare în prezent, a fost  aprobat prin decizia nr. 02/02 din 14 august 2007, ulterior fiind efectuate unele modificări prin decizia nr. 07/01 din 12 decembrie 2011.

În perioada de la aprobarea şi modificarea acestui Regulament, Legile în baza cărora a fost elaborat au suferit un şir de modificări şi a apărut necesitatea de a elabora o nouă redacţie a Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului raional.

În acest scop, prin decizia Consiliului raional nr. 01/21 din 25 februarie 2016 s-a costituit  o comisie de lucru în componenţa a 11 membri, inclusiv 9 consilieri, secretarul Consiliului şi  specialistul principal în Serviciul Juridic a Aparatului preşedintelui raionului.

La baza elaborării redacţiei noi a Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional este Legea nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale. Regulamentul este completat cu un şir de prevederi ce reglementează activitatea autorităţilor publice de nivelul doi şi anume:

 • Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă (capitolul „Domeniile de activitate ale Consiliului raional”);
 • Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (capitolele „Competenţele Consiliului raional”, „Alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor raionului. Numirea secretarului şi conducătorilor subdiviziunilor Consiliului raional”, „Adoptarea deciziilor de către Consiliul raional şi intrarea lor în vigoare”);
 • Legea nr. 768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local (capitolele „Durata mandatului Consiliului. Incompatibilităţi”, „Exercitarea mandatului de către consilier”, „Garanţiile sociale de exercitare a mandatului de consilier”).

Elaborarea capitolelor „Desfăşurarea şedinţelor”, „Elaborarea proiectelor de decizii”, „Adoptarea deciziilor de către Consiliul raional şi intrarea lor în vigoare” s-a efectuat în conformitate cu normele respective stabilite în Legea privind administraţia publică locală şi Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV din 18 iulie 2003.

Completările efectuate în redacţia nouă a Regulamentului de constituire şi funcţionare a Consiliului raional va ajuta consilierii în activitatea lor, deoarece cuprinde prevederile mai multor acte legislative.

 

Aliona Manole, Preşedintele comisiei de lucru (Preşedintele comisiei pentru  drept şi ordine publică a Consiliului raional)

Ex.: N.Catruc

 

A P R O B A T prin decizia Consiliului raional Floreşti 02/01 din 14 aprilie 2016