Secția Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 4

E-mail: constructii.floresti@yahoo.com

Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri este o subdiviziune structurală a Consiliului raional, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală, Legea privind calitatea în construcţii, Legea privind achiziţiile publice de lucrări, Codul Transporturilor rutiere, Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, acte normative, ordine şi instrucţiuni emise de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Mediului, deciziile Consiliului raional Floreşti şi dispoziţiile Preşedintelui raionului.

Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de funcţionare a Secţiei, elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip, precum şi în strînsă colaborare cu autorităţile publice de nivelul unu, Direcţia Economie şi Atragere a Investiţiilor, SA „Drumuri Soroca” filialele Floreşti şi Sănătăuca, agenţii economici în construcţii din raion.

Obiective generale:

 • Monitorizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice raionale şi promovarea politicii dezvoltării transportului în raion;
 • Monitorizarea construcţiei şi exploatarea sistemelor de alimentaţie cu apă, canalizare şi salubrizare a localităţilor;
 • Monitorizarea şi supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării a construcţiei reţelilor de telecomunicaţie şi gazificare a raionului;
 • Monitorizarea întreţinerii edificiilor de folosinţă publică, clădirilor administrative, construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ;
 • Asigurarea pregătirii instituţiilor bugetare din raion în perioada de toamnă-iarnă;
 • Asigurarea organizării şi desfăşurării bilunarului ecologic de primăvară, acţiunii „Rîu curat de la sat la sat” şi Ziua naţională de înverzire „Un arbore pentru dăinuirea noastră”;
 • Acordarea consultaţiilor autorităţilor publice de nivelul unu, precum şi instituţiilor de învăţămînt din raion privind construcţia, reconstrucţia şi modernizarea clădirilor, sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, etc.

Şef Secţie: Valeriu CEGOREAN

Data, luna, anul naşterii: 20 august 1975

Studii: 

 • 2002-2008, Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi, specialitatea «Drept»;
 • 2013-2016, Academia de Administrare Publică, specialitatea «Administrare publică» (calificare: master în ştiinţe politice).

Experienţă profesională:

 • 2007-2010, director al fabricii de asfalt, S.C. «Autotehnica» SRL;
 • 2010-2013, administrator, SRL «Poiana»;
 • 2013-prezent, şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Consiliul raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea, coordonarea și planificarea activitatăţii secției în conformitate cu normele legale, stabilirea competențelor și responsabilităţilor angajaților;
 • Organizarea și asigurarea elaborării strategiilor și programelor de dezvoltare în domeniul construcțiilor, gospodăriei comunale, drumurilor, ș.a;
 • Asigurarea conlucrării cu autoritățile publice locale de nivelul întîi în domeniile de activitate. Reprezentarea secției în relațiile cu organele administrației publice centrale, instanțele judecătorești și alte organe;
 • Monitorizarea lucrărilor de construcție, de dare în exploatare, reparație și întreținere a edificiilor de folosință publică, clădirilor administrative, fondului locativ, drumurilor, străzilor și podurilor publice locale de interes raional, construcția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în raion și supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării rețelelor de gazificare în raion;
 • Administrarea surselor financiare de la bugetul raional și de stat.

Date de contact:

(0250) 2-12-81,  zghiba75@mail.ru

***

Lozan Sabina, Specialist principal (0250 2-00-08, sabina_lozan@yahoo.com);

Donica GrigoreSpecialist principal (0250 2-07-83, donica.g@mail.ru);

Temporar vacant, Specialist.