Ședinţă ordinară a Consiliului raional Florești

La 5 septembrie 2023 s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Consiliului raional Floreşti la care au participat 32 din 33 de consilieri, preşedintele raionului, dl Ştefan Paniş, vicepreşedinţii, dnii Gheorghe Gancear și Alim Afonin, şefii direcţiilor, secțiilor, serviciilor Consiliului raional.
În cadrul ședinței au fost prezentate spre examinare 28 de chestiuni care anterior au fost examinate şi avizate la comisiile de specialitate.
În calitate de președinte al ședinței, a fost ales consilierul Gordilă Vasile.
Dna Svetlana Grîu, șef al Direcției Finanțe, a prezentat chestiunea cu privire la modificarea bugetului raional Florești pentru anul 2023 şi alocarea mijloacelor financiare.
S-a propus de a aloca din Fondul de rezervă al Consiliului raional 133,5 mii lei bugetului s. Coșernița pentru servicii de expertiză și proiectare la reconstrucția podețului și acceselor.
Dna Natalia Bogdan, şef al Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, a informat consilierii despre realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni pentru anul 2022 a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești (2021-2028)
Dna Natalia Bogdan a prezentat proiectele de decizie ,,Cu privire la acceptarea/primirea cu titlu gratuit în proprietatea raionului Florești a bunurilor, serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite în cadrul proiectului ,, Apă pentru viață în regiunea de Nord raioanele Florești și Soroca 2”, care au fost elaborate ca urmare a necesității de acceptare/primire a bunurilor din contul mijloacelor FNDRL, care va aproviziona cu apă potabilă locuitorii din localitățile Izvoare, Iliciovca, Sevirova, Ivanovca, Trifănești și Alexandrovca, dar și pentru gestionarea eficientă a magistralei de apeduct cu respectarea tuturor procedurilor legale în vigoare.
Dl Veaceslav Tocan, şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, a vorbit despre acordarea asistenței consultative şi practice de către specialiștii direcției producătorilor agricoli din raion în asigurarea cu material semincer calitativ. De asemenea a vorbit despre productivitatea recoltelor în anul 2023 față de anul agricol 2022. În anul 2023 agenții economici din domeniul agricol au recoltat producție la culturile din prima grupă și rapiță în sumă de 145569,78 mii lei.
Dna Aurica Burlacu, şef al Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, a adus la cunoștință consilierilor informația despre acordarea de asistență socială persoanelor refugiate din Ucraina, despre promovarea incluziunii sociale a acestora şi asigurarea plasamentului în diverse servicii de asistenţă socială.
Dl Alim Afonin, vicepreşedintele raionului Floreşti , a raportat despre acordarea ajutorului material unor cetăţeni. S-a decis de a acorda ajutor material din Fondul de Rezervă al Consiliului raional, în suma de 88 000 (opt zeci și opt mii) lei la 71 de persoane pentru anumite cazuri de necesitate.
Dna Ina Litra, şef al Direcţiei Cultură, Turism,Tineret şi Sport, a informat audiența despre rezultatele atestării a 34 de colective artistice de amatori, care au confirmat titlul de ,,Formaţie artistică Model”.

Dna Diana Pantaz, şef al Direcţiei Generale Educaţie, a vorbit despre aprobarea rețelei școlare pentru anul de studii 2023-2024 și prognoza pentru 2024-2025. Dumneaei a informat, inclusiv, despre darea în comodat a unor spaţii în incinta Şcolii Sportive pentru Copii şi Juniori din oraşul Floreşti, cu suprafaţa totală de 131 m2.
În cadrul şedinţei au fost examinate şi alte chestiuni, pe marginea cărora au fost adoptate decizii.
Deciziile adoptate în cadrul ședinței vor fi aduse la cunoștință cetățenilor prin publicarea pe pagină oficială a Consiliului raional – floresti.md (pe pagina ,,Acte normative”) și în Registrul de stat al actelor locale, în termenii stabiliți de legislație.

Serviciul Administraţie Publică

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *