Direcţia Economie, Achiziții și Atragere a Investiţiilor a Consiliului raional Floreşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal/specialistă principală (domeniul atragerii investițiilor)

Direcţia Economie, Achiziții și Atragere a Investiţiilor a Consiliului raional Florești anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal/specialistă principală (domeniul atragerii investițiilor).

Scopul general a funcției:

Realizarea obiectivelor stabilite, conlucrarea cu autoritățile publice de nivelul I privind implimentarea proiectelor investiționale.

Sarcini de bază:

1. Identificarea, elaborarea  și monitorizarea  portofoliului de proiecte eligibile, conform  necesităților de  dezvoltare socio-economică a raionului.

2. Identificarea programelor eligibile, oportunităților investiționale și modalitățile de atragere a acestora prin informarea administrațiilor publice locale de nivelul întâi  din raion.

3. Acordarea asistenţei informaționale privind elaborarea formularelor de aplicare de către   administrațiile publice locale de nivelul întâi din raion.

4. Actualizarea și monitorizarea implementării planului de acțiuni din Strategia de dezvoltare socio – economică a raionului Florești.

5. Acordarea asistenței informaționale  privind programele de instruire antreprenorială, de finanțare și de garantare prin informarea  administraţiilor publice locale de nivelul întâi şi a tinerilor antreprenori despre programele implementate de Organizația de Dezvoltarea Antreprenorială (ODA).

Condiții de bază de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) cunoaște limba română;

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată; 

f) are studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economiei, dreptului sau administrației publice;

g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică, inclusiv dintr‑o funcție publică cu statut special, conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b), sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

g1) în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională nu are înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. 1 an de experiență profesională în domeniu;
 2. Cunoașterea legislației în domeniu;
 3. Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;
 4. Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;
 5. Abilități profesionale: lucru cu informația, actele legislative și normative, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborarea documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluționare de probleme, comunicare, eficiență;
 6. Aptitudini personale: diplomație, seriozitate, responsabilitate, punctualitate, flexibilitate, creativitate, spirit de inițiativă, capacitate de adaptare sporită, tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 7. Abilități aprofundate de utilizare a calculatorului, imprimantei, scaner-ului, fax-ului;
 8. Cunoștințe de operare la calculator cu programele: Word, Excel, Power Point, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

e) certificatul medical;

f) cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, prevederile indicate mai sus se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului.

Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele ce atestă experiența profesională pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse personal/prin poştă/prin e-mail,  până la data de 21 iunie 2024, inclusiv la adresa: or. Florești, bulevardul Victoriei nr. 2, sediul Consiliului raional Florești, etaj 4, bir. 412, secretarei comisiei de concurs. Program: 0800 – 1700.

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și de primire a documentelor este dna Tatiana Colibabciuc (secretară a comisiei de concurs).

Date de contact: 0250-2-41-39, e-mail: colibabciuctatiana@gmail.com

Bibliografia concursului:

 • Constituția Republicii Moldova
 • Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului pentru anii 2021-2028.

www.midr.gov.md

www.floresti.md

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *