Codul de etică și deontologie

APROBAT

 prin decizia Consiliului raional Floreşti

nr. 03/06  din  23 iulie 2020

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE A ANGAJAȚILOR DIN CADRUL CONSILIULUI RAIONAL FLOREȘTI

I. DISPOZIŢII GENERALE

Obiectul, scopul şi domeniul de aplicare

1. Codul de etică şi deontologie a angajaţilor din cadrul Consiliului raional Floreşti (denumit în continuare Cod), reglementează normele obligatorii de etică profesională şi disciplină de serviciu în cadrul Consiliului  raional Floreşti, formulează principii fundamentale şi defineşte obiectivele care trebuie respectate de către toţi angajații din cadrul instituţiei în vederea prevenirii şi eliminării corupţiei din administraţia publică și creşterii încrederii în instituţiile statului şi a prestigiului acestora în rîndul cetăţenilor.

2.  Codul  se  aplică  atît  funcţionarilor  publici,  cât  şi  personalului  contractual  din  cadrul  Consiliului  raional Floreşti .

3. Obligaţiile angajaților înscrise în prezentul Cod vizează aspectele legate  de pregătirea profesională, aptitudinile în domeniul comunicării şi normele etice care trebuie să guverneze activitatea în domeniul administraţiei publice.

4. Angajații din cadrul Consiliului raional Floreşti acţionează conform Constituţiei Republicii Moldova, Legii, nr. 436 din 28 decembrie 2006, privind administrația publică locală, Legii, nr. 158 din 04 iulie 2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Codului muncii al Republicii Moldova şi a celorlaltor acte legale, care reglementează domeniul de activitate a Consiliului raional Floreşti.

5. Codul prevede asigurarea prestării unor servicii de calitate, bazate pe etică şi integritate organizaţională, conştientizarea de către angajați a responsabilităţii în  procesul îndeplinirii atribuţiilor şi a necesităţii de a respecta disciplina de serviciu.

6. Codul însuşit de angajații din cadrul Consiliului raional Floreşti, va fi făcut cunoscut publicului prin publicarea pe site-ul oficial.

II. TERMENI

7. În cadrul prezentului cod, următorii termeni se definesc astfel:

a) funcţie  –  ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;

b) funcţie publică – ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;

c)  funcţionar  public  –  persoană  numită  într-o  funcţie  publică  în  condiţiile  Codului  muncii  al  Republicii Moldova şi ale Legii, nr. 158 din 04 iulie 2008, cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;

d) personal contractual – persoană numită într-o funcţie în instituţiile publice în condiţiile Codului muncii al Republicii Moldova;

e) interes public – acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile şi autorităţile publice a  drepturilor,  libertăţilor  şi  intereselor  legitime  ale  cetăţenilor,  recunoscute  de  Constituţie,  legislaţia  internă  şi tratatele  internaţionale  la  care  Republica  Moldova  este  parte,  precum  şi  îndeplinirea  atribuţiilor  de  serviciu,  cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii şi economicităţii cheltuirii resurselor;

f) interes personal – orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru  alţii, de către funcţionarii publici sau de către personalul contractual, prin folosirea reputaţiei, influenţei,  facilităţilor,  relaţiilor,  informaţiilor  la  care  au  acces,  ca  urmare  a  exercitării  funcţiei  publice  sau  a atribuţiilor funcţiei;

g)  conflict  de  interese  –  acea  situaţie  sau  împrejurare  în  care  interesul  personal,  direct  ori  indirect,  al funcţionarului public sau al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încît afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;

h) informaţie de interes public  –  orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei instituţii publice, indiferent de suportul ei;

i)  informaţie  cu  privire  la  date  personale  –  orice  informaţie  privind  o  persoană  identificată  sau identificabilă.

III. PRINCIPIILE DE CONDUITĂ A ANGAJAȚILOR

Principiile de conduită

8.  Principiile  care  guvernează  conduita  profesională  a  angajaților  sunt  următoarele:  legalitatea, imparţialitatea, independenţa, profesionalismul şi loialitatea.

Legalitatea

9.  În  exercitarea  atribuţiilor  ce  îi  revin,  angajatul  este  obligat  să  respecte  Constituţia  Republicii  Moldova, legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

10. Angajatul care consideră că i se cere sau că este forţat să acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de conduită va comunica acest fapt conducătorilor săi. 

Imparţialitatea

11.  Angajatul  este  obligat  să  ia  decizii  şi  să  întreprindă  acţiuni  în  mod  imparţial,  nediscriminatoriu  şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.

12.  Angajatul  trebuie  să  aibă  un  comportament  bazat  pe  respect,  exigenţă,  corectitudine  şi  amabilitate  în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subordonaţii.

13.  Angajatul  nu  trebuie  să  determine  persoanele  fizice  sau  juridice,  inclusiv  alţi  angajați,  să  adopte comportamente ilegale, folosindu-se de poziţia sa oficială.

Independenţa

14. Apartenenţa politică a angajatului nu trebuie să influenţeze comportamentul şi deciziile acestuia, precum şi politicile, deciziile şi acţiunile autorităţii publice.

15. În exercitarea funcţiei, angajatului îi este interzis:

a)  să  participe  la  colectarea  de  fonduri  pentru  activitatea  partidelor  politice  şi  a  altor  organizaţii  social-politice;

b) să folosească resursele administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali;

c)  să  afizeze,  în  incinta  autorităţilor  publice  însemne  sau  obiecte  inscripţionate  cu  sigla  sau  denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;

d) să facă propagandă în favoarea oricărui partid;

e) să creeze sau să contribuie la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorităţii publice.

16. Participarea angajatului la viaţa politică se va face numai în afara orelor de program şi doar în numele propriu al angajatului, nu în numele instituţiei.

17.  Consiliul  raional  Floreşti   nu  acceptă  manifestări  sau  iniţiative  care  au  un  scop  exclusiv  sau preponderent politic, se abţine de la orice  presiune directă sau indirectă  faţă de exponenţii  mediului politic  şi  nu oferă contribuţii băneşti partidelor politice, organizaţiilor sindicale sau asociaţiilor cu care poate intra în conflict de interese.

18.  Nu  se  va  exercita  niciun  fel  de  presiune  directă  sau  indirectă  asupra  angajatului  pentru  a  sprijini  o formaţiune  politică  sau  o  candidatură  politică  individuală  ori  pentru  a  contribui  cu  fonduri  băneşti,  în  scopuri politice.

Profesionalismul

19.  Angajatul  are  obligaţia  să-şi  îndeplinească  atribuţiile  de  serviciu  cu  responsabilitate,  competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine.

20.  Angajatul  este  responsabil  pentru  îndeplinirea  atribuţiilor  sale  de  serviciu  faţă  de  conducătorul  său nemijlocit, faţă de conducătorul ierarhic superior şi faţă de autoritatea publică.

21. Angajatul este obligat să participe la activități de perfecționare şi dezvoltare profesională continuă, atât în interiorul autorității cât şi prin instituții specializate.

Loialitatea

22. Angajatul este obligat:

a) să servească cu bună-credinţă și să  apere în mod loial prestigiul Consiliului raional Floreşti, precum şi interesele legitime ale cetăţenilor;

b)  să  se  abțină  de  la  orice  act  ori  fapt  care  poate  produce  prejudicii  imaginii  sau  intereselor  legale  ale Consiliului raional Floreşti ;

c) să nu dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decît cele prevăzute de lege

IV. OBIECTIVE

23. Obiectivele prezentului Cod urmăresc să asigure creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în  realizarea  interesului  public,  precum  şi  să  contribuie  la  eliminarea  birocraţiei  şi  a  faptelor  de  corupţie  din administraţia publică, prin:

a)  reglementarea  normelor  de  etică  profesională  necesare  realizării  unor  raporturi  sociale  şi  profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului Consiliului raional Floreşti , funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;

b)  informarea  publicului  cu  privire  la  etica  profesională  la  care  este  îndreptăţit  să  se  aştepte  din  partea angajaților;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi angajați, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte.

V. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC

Accesul la informaţie

24. Funcţionarul public, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi conform legislaţiei privind accesul la informaţie, este obligat:

a) să asigure informarea activă, corectă şi la timp a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes public;

b)  să  asigure  accesul  liber  la  informaţie  respectînd  cerințele  prevederilor  Legii,  nr.133  din  8  iulie  2011, privind protecția datelor cu caracter personal;

c) să respecte termenele prevăzute de lege privind furnizarea informaţiei.

25. Funcţionarul public este obligat să respecte limitările accesului la informaţie, în condiţiile legii, în scopul protejării  informaţiei  confidenţiale,  a  vieţii  private  a  persoanelor  şi  a  securităţii  naţionale,  precum  şi  să  asigure protecţia informaţiilor deţinute faţă de accesul, modificarea sau distrugerea lor nesancţionată.

26. Comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele Consiliului raional Floreşti este realizată numai de către funcţionarul public abilitat cu acest drept.

Utilizarea resurselor publice

27. Funcţionarul public este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi să evite producerea oricărui prejudiciu.

28. Funcţionarul public este obligat să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile ce aparțin Consiliului raional Floreşti, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute.

29. Funcţionarul public trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor ce îi revin, folosirea eficientă şi conform destinaţiei a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

30. Funcţionarului public care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei publice pentru realizarea acestora.

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

31. Funcţionarul public care reprezintă autoritatea publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învățămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o  imagine favorabilă ţării şi Consiliului raional Floreşti

32. În deplasările externe, funcţionarul public este obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să respecte legile ţării gazdă.

33. În relaţiile cu reprezentanţii altor  state, funcţionarului public îi este interzis să exprime opinii personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale.

Cadourile

34. Funcționarului public îi este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, destinate lui personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care îi pot influenţa corectitudinea şi imparţialitatea în exercitarea funcţiei publice deţinute sau pot constitui o recompensă în raport cu această funcţie.

35.  Funcționarul  public  poate  accepta,  conform  normelor  de  politețe  şi  ospitalitate  unanim  recunoscute, semne de atenție şi suvenire simbolice a căror valoare nu depăşeşte suma maximă de 1000 lei în decursul unui an calendaristic, conform normelor stabilite  de  Guvern.   Dacă  funcționarului  public  i  se  propune  un  cadou,  serviciu,  favor,  invitaţie  sau  orice  alt avantaj necuvenite prevăzut în pct. 34, el trebuie să anunțe imediat conducătorul său ierarhic superior despre acest fapt şi să ia măsurile necesare pentru a-şi asigura protecția, printre care:

a) să refuze cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit;

b) să raporteze imediat această tentativă autorităţilor competente;

c) să îşi desfăşoare activitatea  corespunzător, în special cea pentru care i s-a oferit cadoul, serviciul, favorul, invitaţia sau orice alt avantaj necuvenit.

36. Interdicţia specificată în pct. 34 nu se aplică în privinţa cadourilor primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol şi a căror valoare nu depăşeşte limitele stabilite de Guvern.

37.  Modul  de  declarare,  evaluare,  evidenţă,  păstrare,  utilizare  şi  răscumpărare  a  cadourilor  este  ținut  în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 22 februarie 2013.

38.  Cadourile  a  căror  valoare  depăşeşte  limitele  stabilite  se  transmit  în  gestiunea  organizaţiei  publice  sau instituției  publice  subordonate  respective  şi  se  înscriu  într-un  registru  special,  ţinut  de  funcționarul  desemnat. Informația din registrul special menționat este publică.

39. În cazul în care funcționarul public achită diferența de valoare a bunului primit în calitate de cadou în condițiile  pct.  36,  el  poate  păstra  bunul  respectiv,  efectuîndu-se  menţiunea  corespunzătoare  în  registrul  special, contra semnătură.

Influenţe necorespunzătoare

40. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public este obligat:

a) să nu admită influenţe necorespunzătoare, în sensul Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013, privind evaluarea integrităţii instituţionale;

b) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa necorespunzătoare;

c) să facă neîntîrziat un denunţ în formă scrisă despre exercitarea influenţei necorespunzătoare conducătorului autorităţii publice sau, după caz, instituţiei care evaluează integritatea instituțională, potrivit Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, în condiţiile stabilite de Guvern.

Conflictul de interese

41. Funcţionarul public este obligat:

a) să evite orice conflict de interese;

b) să informeze şeful ierarhic imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, despre conflictul de interese real în care se află;

c)  să  nu  emită  acte  administrative,  să  nu  încheie  acte  juridice,  să  nu  ia  sau  să  nu  participe  la  luarea  unor decizii în exercitarea funcției publice pînă la soluționarea conflictului de interese real.

42. Datoria, loialitatea şi sarcinile de serviciu ale funcționarilor publici nu trebuie compromise în niciun fel de interese personale.

43. În cazul în care un funcționar public este implicat într-un conflict de interese, președintele  raionului Floreşti trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu Serviciul  juridic. 

44. Aprobarea sau dezaprobarea situaţiei analizate se va face pe baza unui document scris şi înregistrat, care va fi păstrat la Serviciul resurse umane.

45. În acest caz, preşedintele raionului Floreşti, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct  funcţionarul  public  în  cauză,  va  desemna  un  alt  funcţionar  public,  care  are  aceeaşi  pregătire  şi  nivel  de experienţă.

46. Orice conflict de interese declarat de către un candidat la funcţia publică trebuie să fie aplanat pînă la numirea sa în funcţie. 

47. Procedura privind declararea şi soluţionarea conflictelor de interese este reglementată de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016, privind declararea averii şi intereselor personale.

Măsurile de protecţie

48. Funcţionarul  public  care  informează  cu  bună-credinţă  despre  comiterea  actelor  de  corupţie  şi  a  celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional beneficiază de următoarele măsuri de protecţie, aplicate separat sau cumulativ, după cum urmează:

a) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;

b) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;

c)  transferul  în  condiţiile  Legii  nr.  158-XVI  din  4  iulie  2008,  cu  privire  la  funcţia  publică  şi  statutul funcţionarului public.

49. Pentru informarea cu bună-credinţă despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei,  a faptelor de comportament corupţional, funcţionarul public nu poate fi sancţionat disciplinar.

50. Pentru neaplicarea măsurii de protecţie prevăzute la lit. c) pct. 48 precum şi pentru  nerespectarea prevederii  pct. 49, este  responsabil  conducătorul  ierarhic  superior,  subdiviziunea  specializată,  conducătorul autorităţii  sau  al  instituţiei  publice  şi  conducătorul  autorităţii  abilitate  cu  controlul  veridicităţii  informaţiilor  din declaraţiile de interese personale.

Libertatea opiniilor în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu

51. Funcționarul public are obligația de a respecta demnitatea funcției publice deținute, corelînd libertatea dialogului cu promovarea intereselor Consiliului raional Floreşti, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influențat de considerente personale sau de popularitate.

52. Funcţionarul public are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Consiliului raional Floreşti, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei.

53. În exprimarea opiniilor, funcționarul public trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Obligaţiile funcţionarului public cu funcţie de conducere

54. Funcţionarul public cu funcţie de conducere are obligaţia să promoveze normele de conduită şi să asigure respectarea acestora de către funcţionarii publici din subordine.

55. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarul public are obligaţia:

a)  să  asigure  egalitatea  de  şanse  şi  tratament  cu  privire  la  dezvoltarea  carierei  în  funcţia  publică  pentru funcţionarii publici din subordine;

b)  să  examineze  şi  să  aplice  cu  obiectivitate  criteriile  de  evaluare  a  competenţei  profesionale  pentru personalul din subordine, atunci cînd propun ori aprobă avansări,  promovări,  transferuri,  numiri  sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzînd orice formă de favoritism ori discriminare;

c)  să  respecte  prevederile  art.  7  alin.  (2)  din  Legea  nr.  325  din  23  decembrie  2013,  privind  evaluarea integrităţii instituţionale;

d) să evite criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu normele de conduită prevăzute de Cod în accesul sau promovarea în funcţia publică;

e) să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul funcţionarilor publici din subordine, precum şi să poarte răspundere pentru eşecurile survenite ca urmare a îndeplinirii necorespunzătoare a acţiunilor în cauză.

f) să asigure aplicarea măsurilor de protecţie stabilite de lege pentru funcţionarul public care informează cu bună-credinţă  despre  comiterea  actelor  de  corupţie  şi  a  celor  conexe  corupţiei,  a  faptelor  de  comportament corupţional,  despre  nerespectarea  regulilor  privind  declararea  veniturilor  şi  a  proprietăţii  şi  despre  încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese.

VI. NORME GENERALE DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Asigurarea unui serviciu public de calitate

56. Personalul contractual are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin  participarea  activă  la  luarea  deciziilor  şi  la  transpunerea  lor  în  practică,  în  scopul  realizării  competenţelor autorităţilor şi ale instituţiilor publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

57.  În  exercitarea  funcţiei  personalul  contractual  are  obligaţia  de  a  avea  un  comportament  profesionist, precum  şi  de  a  asigura,  în  condiţiile  legii,  transparenţa  administrativă,  pentru  a  cîștiga  şi  a  menţine  încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Libertatea opiniilor

58.  În  îndeplinirea  atribuţiilor  de  serviciu  personalul  contractual  are  obligaţia  de  a  respecta  demnitatea funcţiei deţinute, corelînd libertatea dialogului cu promovarea intereselor Consiliului raional Floreşti .

59. În activitatea sa, personalul contractual are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.

60. În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

 Folosirea imaginii proprii

61. În considerarea funcţiei pe care o deţine, personalul contractual are obligaţia de a nu permite  utilizarea numelui  sau  a  imaginii  proprii  în  acţiuni  publicitare  pentru  promovarea  unei  activităţi  comerciale,  precum  şi  în scopuri electorale.

Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei 

62. În relaţiile cu personalul contractual şi funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, angajaţii contractuali sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate. 

63. Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul Consiliului raional Floreşti, precum şi ale persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea aspectelor vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plîngeri calomnioase.

64. Personalul  contractual  trebuie  să  adopte  o  atitudine  imparţială  şi  justificată  pentru  rezolvarea  clară  şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţii publice, prin:

a) promovarea  unor  soluţii  coerente,  conform  principiului  tratamentului  nediferenţiat,  raportate  la  aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale

65.  Personalul  contractual  care  reprezintă  autoritatea  sau  instituţia  publică  în  cadrul  unor  organizaţii internaţionale, instituţii de învățământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Consiliului raional Floreşti.

66. În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaţii contractuali au obligaţia de a nu exprima opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

67. În deplasările în afara ţării, personalul contractual este obligat să aibă o conduită  corespunzătoare regulilor  de  protocol  şi  să  respecte  legile  şi  obiceiurile  ţării  gazdă.  Interdicţia  privind  acceptarea  cadourilor, serviciilor şi avantajelor

68. Personalul contractual nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,  prietenilor  ori  persoanelor  cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute

69. Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.

70. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, personalul contractual nu poate urmări obţinerea de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

71. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu interveni sau influenţa vreo anchetă de orice natură, din cadrul instituţiei sau din afara acesteia, în considerarea funcţiei pe care o deţin.

72. Angajaţii contractuali au obligaţia de a nu impune altor angajaţi contractuali sau funcţionari publici să se înscrie  în  organizaţii  sau  asociaţii,  indiferent  de  natura  acestora, ori de a nu le  sugera acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Utilizarea resurselor publice

73. Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice.

74.  Personalul contractual are obligaţia  să  folosească  timpul  de  lucru,  precum  şi  bunurile  ce  aparțin Consiliului raional Floreşti numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute.

75. Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

76. Personalului contractual care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice îi este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

VII. ȚINUTA VESTIMENTARĂ

77. În cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, angajații din cadrul Consiliului raional Floreşti trebuie să aibă o ținută vestimentară sobră, rațională, elegantă şi curată, care va corespunde normelor etice şi nu va conține elemente care ar putea discredita reputația profesională.

VIII. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR CODULUI DE CONDUITĂ

78.  Nerespectarea prevederilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a angajaților, în  condiţiile legii.

79. Comisiile de disciplină constituite în cadrul Consiliului raional Floreşti au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului Cod şi de a propune aplicarea sancţiunilor  disciplinare, în condiţiile legii.

80. Angajatul nu poate fi sancţionat sau prejudiciat în niciun fel pentru sesizarea cu bunăcredinţă a comisiei de disciplină competentă, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.

81.  Angajatul  răspunde  potrivit  legii  în  cazurile  în  care,  prin  faptele  săvîrșite  cu  încălcarea  normelor  de conduită profesională, creează prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

IX. DISPOZIȚII FINALE

82. Modificarea şi completarea Codului de etică şi deontologie se efectuează prin decizia Consiliului raional Floreşti.

83. Respectarea cerinţelor stabilite de prezentul Cod este obligatorie pentru toți angajații din cadrul Consiliului raional Floreşti.

_______________________________