Direcția Agricultură și Alimentație

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 3

E-mail: daafr@mail.ru

Direcția Agricultură și Alimentație este o subdiviziune structurală a Consiliului raional, care realizează (implementează) politicile de stat ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi ale Consiliului raional în domeniul agriculturii, relaţiilor funciare şi cadastru.

Sarcini de bază:

 • Supravegherea respectării normelor tehnologice privind procesele de producere a mărfii vegetale. Acordarea asistenţei informaţionale la procurarea materialului semincer, săditor, fertilizanţi, pesticide. Aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agricol, întru sporirea competitivităţii producţiei
 • Acordarea asistenţei informaţionale şi practice crescătorilor de animale la procurarea animalelor de prăsilă şi utilajului tehnologic, elaborarea prognozelor semestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului; aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului, întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere; coordonarea în localităţile raionului a activităţilor de reproducere a animalelor cu deschiderea punctelor de însămînţare artificială;
 • Acordarea asistenţei consultative şi practice agenţilor economici din sectorul agroalimentar, în vederea implementării şi respectării tehnologiilor moderne mecanizate de cultivare a culturilor agricole, modernizarea parcurilor de maşini şi tractoare;
 • Elaborarea sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare, actualizarea informaţiei privind dezvoltarea sectorului agroalimentar;
 • Supravegherea utilizării corecte şi eficiente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a tuturor terenurilor, ţinerea cadastrului funciar, acordarea asistenţei informaţionale şi consultative privind regimul proprietăţii funciare şi cadastrului funciar.

Şef Direcţie:  Veaceslav TOCAN

Data, luna, anul naşterii: 20 august 1961

Studii: 

 • 1983-1988, Institutul Agricol „M. V. Frunze” din Chişinău, specialitatea „Agronomie” (calificare: agronom);
 • 1986-1988Institutul Agricol „M. V. Frunze” din Chişinău, (calificare: organizator al întreprinderilor din Complexul Agroindustrial);
 • 1989-1990Institutul Agricol „M. V. Frunze” din Chişinău, (calificare: organizator al întreprinderilor agricole).

Experienţă profesională:

 • 1980-1980, electrician, Uniunea floreşteană „Колхозживтрот”;
 • 1982-1982, electrician-mecanic, Uniunea floreşteană „Колхозживтрот”;
 • 1982-1983, metodist pe sport, Complexul de porci Floreşti;
 • 1988-1989, maistru în Brigada de cîmp (specialist principal), Флорешсткое МППГ;
 • 1993-1999, agronom-şef, Colhozul „Răut”;
 • 1999-2003, primar or. Ghindeşti, r-nul Floreşti;
 • 2005-2007, director executiv în subdiviziunea Domulgeni, „Edit-Prom” SRL;
 • 2007-2008, director, „Domulterra” SRL;
 • 2008-2008, manager-vînzări, ÎCS „WeTrade” SRL;
 • 2010-2012, vicepreşedinte al raionului Floreşti;
 • 2016-2020, specialist principal în reglementarea funciară, Primăria com. Prodăneşti;
 • 2020-prezent, şef al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Consiliul raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Planificarea organizarea, dirijarea, coordonarea şi asigurarea activităţii direcţiei în conformitate cu normele legale;
 • Promovarea politicii agrare ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului raional, ale altor subdiviziuni subordonate ministerului, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi mijloacelor de producere, cooperarea proprietarilor individuali în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, implimentarea proiectelor investiţionale;
 • Contribuirea la utilizarea eficientă a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă;
 • Promovarea bunelor practici în Agricultura Ecologică, informarea despre bunele practici de adaptare a sectorului zootehnic în contextul schimbărilor climatice;
 • Monitorizarea situaţiei în sectorul agroindustrial al raionului, asigurarea acordării asistenţei informaţionale, consultative şi tehnologice agenţilor economici din raion în organizarea proceselor tehnologice de producere și promovarea bunelor practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură;
 • Asigurarea producătorilor agricoli, angajaților sau managerilor, contra insecurității informaționale, fiscale, financiare, juridice și de alt gen, contra deposedării lor de terenuri agricole și patrimoniu;
 • Asigurarea bunelor practici de protecție integrată a culturilor agricole în contextul schimbărilor climatice și asigurarea reabilitării ecologice a terenurilor agricole.