Direcţia Generală Educaţie

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 3

E-mail: dgitsfloresti@mail.ru

Direcţia Generală Educaţie, subdiviziune structurală în subordinea Consiliului Raional, este organul specializat de conducere a învăţămîntului în raion, care activează în baza Codului Educaţiei, Legii privind administraţia publică locală, actelor normative, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor emise de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, deciziilor Consiliului Raional Floreşti şi dispoziţiilor Preşedintelui raionului. DGE este subordonată Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în plan ştiinţifico-didactic şi administrativ, iar Consiliului Raional – financiar şi material.

Direcţia Generală Educaţie îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului propriu, elaborat în conformitate cu Regulamentul-tip, precum şi în strînsă colaborare cu organele administraţiei publice locale, instituţiile de formare iniţială şi perfecţionare a cadrelor didactice, instituţiile de cercetări ştiinţifice în domeniul pedagogiei şi psihologiei, alţi factori cu atribuţii în domeniul învăţămîntului şi educaţiei. Direcția este responsabilă de întreaga activitate educaţională în raion.

Strategia învăţămîntului în raion constituie o componentă esenţială a strategiei generale de formare a sistemului educaţional în Republica Moldova şi urmăreşte următoarele obiective.

Obiective generale:

 • Crearea unui sistem de învăţămînt care să genereze valorile, aptitudinile şi cunoştinţele necesare unei existenţe armonioase într-o societate bazată pe democraţie şi pluralism etnic şi cultural;
 • Implementarea Curriculum-ului şi standardelor educaţionale de calitate;
 • Implementarea unui sistem managerial de calitate;
 • Implementarea tehnologiilor moderne educaţionale;
 • Optimizarea reţelei şcolare şi a cheltuielilor din domeniul educaţiei;
 • Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor, întremarea sănătăţii lor;
 • Intensificarea implicării tuturor componentelor interesate în dezvoltarea sectorului educaţional: familia, şcoala, comunitatea.

Şef Direcţie Generală

Diana PANTAZ

Data, luna, anul naşterii: 01 ianuarie 1971

Studii: 

 • 1988 – 1993, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea „Pedagogia şi metodica învăţămîntului primar şi limbă franceză” (calificare: învăţător în clasele primare şi de limbă franceză);
 • 2006 – 2009, Academia de Administrare Publică, master în Administrare Publică;
 • 2013 – 2015, Universitatea de Stat din Tiraspol, master în Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea „Management educaţional”.

Experienţă profesională:

 • 1993-1996, învăţător de clasele primare, Şcoala Primară din or. Floreşti;
 • 1996 – 1996, profesor de limba franceză, Şcoala Medie nr. 3 din or. Floreşti;
 • 1996-2003, profesor de limba franceză, Şcoala Primară din or. Floreşti;
 • 2003-2005, specialist metodist, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti;
 • 2005-2006, specialist coordonator-metodist, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti;
 • 2006-2008, specialist principal – inspector şcolar, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti;
 • 2008-2016, şef Centrul Metodic, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport a Consiliului raional Floreşti;
 • 2016-2021, şef Direcţia Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă, Direcţia Generală Educaţie a Consiliului raional Floreşti;
 • 2021-prezent, şef, Direcţia Generală Educaţie a Consiliului raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Organizarea şi conducerea activităţii Direcţiei Generale Educaţie, exercitînd aplicarea prevederilor Codului Educaţiei şi actelor normative care reglementează raporturile în domeniul învăţământului, a ordinelor şi instrucţiunilor  Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Consiliului raional, inclusiv realizarea hotărîrilor şi măsurilor adoptate de Consiliul Consultativ şi Consiliul de Administraţie din cadrul Direcţiei Generale Educaţie;
 • Reprezentarea Direcţiei Generale Educaţie în relaţiile cu autorităţile, instituţiile, organele centrale şi locale şi cu persoanele fizice;
 • Stabilirea priorităţilor politicii investiţionale, asigurarea dezvoltării continue a bazei tehnico-materiale a instituţiilor de învăţământ din subordine şi asigurarea funcţionalităţii lor, supravegherea efectuării reparaţiilor curente, capitale şi după caz, propunerea măsurilor pentru asigurarea spaţiilor de învăţământ;
 • Monitorizarea şi coordonarea activităţii metodice şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice la nivel local.