Comuna Prajila

1.Denumirea localitatii: comuna Prajila(satele:Prajila, Antonovca, Mihailovca)
2.Legenda localitatii
Satul Pravila ( scrierea actuală Prajila), este o așezare veche pe care o atestează documentele încă în sec.XVI .
Astfel o hartă întocmită în a.1711 în legătură cu trecerea ostașilor lui Petru I prin Moldova spre Stănilești, unde s-a dat lupta decesivă cu turcii, fixează satul Pravila de pe Răut.
Localitatea în cauză figureaă și pe harta înserată în opera,, Descrierea Moldovei,, de D. Cantemir, precum și pe o hartă alcătuită de un cartograf francez în anul 1770.
Recensămintele populației Moldovei din a.1774 ne vorbesc, că Pravila este o moșie răzășească și că la această dată avea 16 case, dintre care 6 erau pustii. În sat se numărau 10 bresle, reprezentate de 10 arnăuți. Localitatea n-are nici un bîrnic.
În cartografia din a. 1817 satul Pravila figurează împreună cu satul Vădurele, avînd 138 de gospodării. De menționat că astăzi Vădurelele nu e altceva, decît cea mai mare mahala a satului Prajila. De unde provine denumirea de Pravila?
Toponimul în cauză pînă în ziua de astăzi nu și-a găsit explicația, figurînd în cercetările toponimice contemporane la capitolul denumirii obscure.
Scrierea Prajila în loc de Pravila a fost pusă în circulație probabil de cartografii sau pisarii vremii care nu cunoșteau limba localnicilor. Se presupune, că denumirea Pavila provine de la cuvîntul vechi, dispărut acum din limbaj, ,, pravila,, ce circula în trecutul îndepărtat cu sensul de loc jos,depresiune, șes, adîncitură. Anume așa îl atestăm în letopisețul cronicarului Miron Costin.
O rudă a cuvîntului ,, pravila,, este și prăval, ce înseamnă,, cădere,, de apă, cascadă mică, rostogolire. Ca puct de reper la măsurarea pămîntului în trecut serveau și prăvălișurile. Cuvîntul ,, prăvăliș,, , deasemenea înrudit cu ,, pravila,, are sensul de coastă abruptă, povîrniș, pripor.Concluzia cercetărilor este, că denumirea satului Pravila (Prajila) deschide din cuvîntul vechi ,, pravila,,. În spriginul explicațiilor etimologice sunt și particularitățile reliefului din partea locului. Așa dar la originea denumitii satului este un teren geografic ce desemna un loc jos, o văgăună rîpoasă.
Comuna Prajila este situată pe râul Răut la 16 km de or. Florești, la 45 km de or. Bălţi, 2 km de staţia de cale ferată s.Gura- Căinarului. La Nord satul este mărginit de teritoriul s.Gura- Căinarului , la Sud – s. Serberști, la Vest – s.Băhîrnești, la Est – teritoriul satului Țîplești.
Fondul funciar total constituie 5548,84 ha, inclusiv:
• Pământ arabil – 3860,05 ha
• Păşuni – 803,70 ha
• Plante multianuale – 213,77 ha
• Teren proprietate a satului –424,17 ha
• Teren proprietate administrativ-teritorială – 73,93 ha
• Teren proprietate privată – 350,24 ha
• Potenţialul de irigare – 0 ha.
Surse de apă – 0
Conform datelor statistice, populaţia comunei Prajila numără 3500 locuitori. Majoritatea absolută a locuitorilor sunt moldoveni. Toţi locuitorii sunt de origine ortodoxă.

 1. Hramul:08 Noiembrie
 2. Paşaportul com. Prajila

Scurt istoric: Satele noastre sînt ramurele arborelui istoriei acestui plai şi, în acelaşi timp, flori din cununa de rod a Moldovei de azi. Deseori o străveche localitate, се-şi măsoară vîrsta cu sutele de ani, întinereşte văzînd cu ochii, situîndu-se printre cele mai modeme aşezări. Astfel e şi Prajila-un sat mîndru,cu gospodari harnici, situat în vestul raionului Floreşti. Probabil, aşezarea lui pe malul drept al Răutului, i-a făcut pe cronicarii din diferite timpuri să-i zică Prajila (sau Pravila) de pe Răut. Se presupune,că Prajila ar fi existat ca sat încă de pe timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu (l552-1568). Documentar, însă, localitatea e menţionată într- un zapis de danie datat cu 20 august 1588.

Satul Pravila (scrierea actuală Prajila), este o aşezare veche pe care o atestează documentele încă în sec.XVI .

Astfel o hartă întocmită în a. 1711 în legătură cu trecerea ostaşilor lui Petru I prin Moldova spre Stănileşti, unde s-a dat lupta decesivă cu turcii, fixează satul Pravila de pe Răut.

Localitatea în cauză figureaă şi pe harta înserată în opera,, Descrierea Moldovei,, de D. Cantemir, precum şi pe o hartă alcătuită de un cartograf francez în anul 1770.

Recensămintele populaţiei Moldovei din a. 1774 ne vorbesc, că Pravila este o moşie răzăşească şi că la această dată avea 16 case, dintre care 6 erau pustii. In sat se numărau 10 bresle, reprezentate de 10 arnăuţi. Localitatea n-are nici un bîrnic.

în cartografia din a. 1817 satul Pravila figurează împreună cu satul Vădurele, avînd 138 de gospodării. De menţionat că astăzi Vădurelele nu e altceva, decît cea mai mare mahala a satului Prajila. De unde provine denumirea de Pravila?

Toponimul în cauză pînă în ziua de astăzi nu şi-a găsit explicaţia, figurînd în cercetările toponimice contemporane la capitolul denumirii obscure.

Scrierea Prajila în loc de Pravila a fost pusă în circulaţie probabil de cartografii sau pisarii vremii care nu cunoşteau limba localnicilor. Se presupune, că denumirea Pavila provine de la cuvîntul vechi, dispărut acum din limbaj, „ pravila,, ce circula în trecutul îndepărtat cu sensul de loc jos,depresiune, şes, adîncitură. Anume aşa îl atestăm în letopiseţul cronicarului Miron Costin.

O rudă a cuvîntului „ pravila,, este şi prăval, ce înseamnă,, cădere,, de apă, cascadă mică, rostogolire. Ca puct de reper la măsurarea pămîntului în trecut serveau şi prăvălişurile. Cuvîntul „ prăvăliş,, , deasemenea înrudit cu „ pravila,, are sensul de coastă abruptă, povîmiş, pripor.Concluzia cercetărilor este, că denumirea satului Pravila (Prajila) deschide din cuvîntul vechi „ pravila,,. în spriginul explicaţiilor etimologice sunt şi particularităţile reliefului din partea locului. Aşa dar la originea denumiţii satului este un teren geografic ce desemna un loc jos, o văgăună rîpoasă.

 

Suprafaţa totală: Comuna Nicolaevca are o suprafaţă de 5548 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 176 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 1307 ha,
 • teren proprietate privată – 4062 ha.

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 3190 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 1531,
 • femei – 1659.

Agricultura: În teritoriul comunei Prajila sint inregistrate şi gestionate 3696,99 ha de teren agricol, din care:

 • SRL „Consoliterra” – 461 ha,
 • SRL „Demeder-Com” – 2678,42 ha,
 • Gospodării Țărănești – 266,76 ha,
 • Grădini extravilnte – 290,71 ha,
 • Fond de rezervă – 72,7 ha.

Economia: În comună activează 11 agenți economici, magazine mixte.

 

Planurile strategice de dezvoltare social- economice a localităţii: Plan strategic de dezvoltare social – economică a comunităţii Prajila pentru anii 2013 – 2018 actualizat în anul 2013.

 

Proiecte implimentate: anul 2009: reparaţia capitală a acoperişului şcolii medii Prajila

 • Finanţator -FISM – 2 – CDD 260,5 mii lei ; Bugetul raional – 80,0 mii lei; bugetul local- 179,1 mii lei.
 • Reparaţia capitală a grădiniţei de copii: FISM – 2; EFA- FTI – 527,6 mii lei; buget raional – 713,0 mii lei, buget local -92,7 mii lei.
 • Extinderea lucrărilor de reparaţie la grădiniţa de copii bl.A – anul 2009 FISM – 2 suma 481327 lei buget local şi raional- 149646 lei.
 • Amenajarea fîntînilor: Fondul Ecologic Naţional – anul 2009 -2010, suma 350 mii lei, buget local – 50 mii lei ( lucrări de reparaţie);
 • Reparaţia construcţiilor hidrotehnice de protecţie (4 diguri de protecţie şi un canal de evacuare) anul 2009-2013 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru suma 1,2 mln lei.
 • Amplasarea a 18 platforme pentru depozitarea deşeurilor menagere – GIZ suma 160 mii lei.
 • „Reabilitarea infrastructurii sociale,, AO „ Pro Cooperare Regională cu susţinerea Fundaţiei HEKS,, Reparaţia blocului B la grădiniţa de copii – 80 mii lei bugetul raional – 500,0 mii lei, buget local – 130,0 mii lei.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor –   km, din care:

 • drum asfaltat, km –
 • drum în variantă albă, km –
 • drum fără nici o acoperire –

 

 • Apeduct: Lipsește
 • Canalizare: Lipsește

 

 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural …….. istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de ……….. km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filiala Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 700 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

 

 

 

Sistemul de sănătate: activează OMF Prajila (2 medici, 5 asistente medicale); Punct Medical Mihailovca (1 medi, 1 asistentă medicală); Punct Medical Antonovca (1 medic, 1 asistentă medicală). Clădirea OMF Prajila necesită o reparaţie capitală. în prezent a fost reparat acoperişul, schimbate ferestrele. Urmează a fi efectuate lucrări de reparaţie interioară şi a faţadei.

Infrastructura educaţională: În com. Prajila activează un gimnaziu, structura pe clase – 12, își desfășoară activitatea 21 profesori. În com. mai activează și o grădiniță de copii –își desfășoară activitatea 3,5 educatori, personalul auxiliar – 7,5.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: …… familii social vulnerabile, …….. familii cu mulți copii, …….. familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, ,,,,,,,, invalizi de boală generală, ,,,,,,,,,,, invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Comuna Prajila dispune de un colectiv artistic ʺIzvoraș cu apă receʺ.

Monumente Istorice: În com. Prajila se află biserica ʺSfînta Treimeʺ.

Zăcăminte: În teritoriul satului persistă argilă.

Instituții bancare: Pe teritoriul comunei activează filiala Băncii de Economii.

Societăți obștești: AO Favorit.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Drumurile locale şi de acces sunt în stare avariată;
 • Bugetul local nu permite rezolvarea problemelor sociale;
 • Comuna nu este asigurată suficient cu apă potabilă;
 • Nu sunt gazificate majoritatea gospodăriilor cetăţenilor;
 • Nivelul de şomaj, în deosebi în rîndurile tinerilor este ridicat, nu sunt locuri de muncă suficiente şi bine remunerate;
 • Producătorii agricoli din teritoriu se confruntă cu grave probleme privind desfacerea producţiei: preţuri mici, imposibilitatea de a se lansa pe pieţe externe;
 • Tehnică agricolă şi utilajul sunt parţial învechite,
 • Utilizarea tehnologiilor învechite în prelucrarea terenurilor agricole, creşterea culturilor agricole;
 • Preţuri exagerate la materia primă: resurse energetice, combustibil, piese de schimb;
 • Rata înaltă a dobînzilor pentru creditele în agricultură;
 • Primăria nu este înzestrată cu echipamentul tehnic informaţional;
 • Necesită reparaţie capitală gimnaziul, grădiniţa de copii şi casa de cultură, primăria,

muzeul satului.

 

5. Cobîlaș Petru,primarul comunei,născut la data de 25.06.1979 ,nr.de contact:0250-65-236; 069306176

primar

 

 

6.Lista angajatilor

Funcţia Numele prenumele Nr.de telefon
Primar Cobîlaș Petru 069306176
Secretar Vartan Stela 079406770
Contabil Şef Curoșu Melania 068189074
Perceptor fiscal Burlacu Emilia 069 056303
Asistent social Andrițchi Aliona 068217172
Arhivar Scutari Tatiana 079405742

 

 

 1. Lista consilierilor locali
Funcţia Numele prenumele Apartenenta politica
Secretarul consiliului Vartan Stela Fără apartenență politică
Consilier Diordiev Lidia PCRM
Consilier Grinevici Raisa Partidul Nostru
Consilier Scutaru Victor PLDM
Consilier Gubca Anastasia PPRM
Consilier Cobîlaș Ion PCRM
Consilier Morohai Andrian Partidul Nostru
Consilier Zaharco Elena BEPPE Iurie Leancă
Consilier Rotari Nicolae PCRM
Consilier Căpătici Boris PDM
Consilier Pînu Maria Partidul Nostru
Consilier Tuceacov Mircea PLDM
Consilier Ciocîrlan Ion PSRM
Consilier Ciocîrlan Serghei PPRM

 

8.Poze simbolice

Без названия120 Без названия119 Без названия118 Без названия117 Без названия116 Без названия115 Без названия114