Comuna Vărvăreuca

Denumirea localitatii: Comuna Vărvăreuca (satele: Vărvăreuca, Stîrceni)

Legenda localitatii

Din file istorice aflam ca in 1803 mosia Floresti apartinea marelui logofat Costachi Ghica, ginerele lui Iordache Cantacuzino. In vecinatatea satului Floresti in 1819 se intemeiaza un nou sat situat pe ma-lul drept al riului Raut.Mai tirziu mosia Floresti impreuna cu satul Varvareuca devine proprietatea isp-ravnicului de Soroca, generalul Simion Nichitici Starov. Dupa moartea generalului in 1853 proprieta-tea e mostenita de sotia sa Varvara in 1859 data la care este si atestat satul cu denumirea de Varvareu-ca. In 1959 avind deja 85 de gospodarii si 460 de locuitori .

Aceasta legenda o povestesc buneii la nepoti .

Cica cindva pe mosia pe care azi se afla or.Floresti si sat.Varvareuca, a trait un boier care se numea Florea, iar pe sotia acestui boier o chema Varvara.

Iata ca au hotarit ei ca sa construiasca pe ambele maluri ale Rautului doua localitati, zis si facut. Localitatea de pe malul sting au numit-o Floresti in cinstea boierului ,iar cea de pe malul drept au numit-o Varvareuca in cinstea sotiei Varvara.

Locuitorii au venit din diferite locuri si s-au stabilit cu traiul numai in valea Rautului caci aici erau aparați de vint si aveau si apa la dispozitie.

 La intrarea in sat este instalat monumentul inscriptional al comunei Varvareuca ce a fost fondat in anul 2014 si a fost sfintit la data de 19 septembrie,de Hramul sat.Varvareuca in ziua cind satul a sarbatorit 155 ani de la prima atestare documentara. La sarbatoarea ce a avut loc cu aceasta ocazie, pentru prima data a rasunat si Imnul satului pe versurile lui Valeriu Cepraga:

Zorii nasc asupra ta

Cer senin ce ne-nconjoară,

Rămînînd de-a pururea

Inimii noastre comoară.

Te-au născut din plug străbunii

Leagăn celor ce-ai crescut,

Dăruind iubire lumii

Lacrimă te-ai prefăcut.

 Refren:

 Vărvăreuca mea natală

Primii pași unde-am făcut,

Glasul tău mereu mă cheamă,

Unde dorul mi-l ascund.

 Au îngenuncheat străinii

Fii care i-ai pierdut,

Apărînd onoarea țării

Ai dat tot ce ai avut.

Curge Răutul prin tine

Prin șuvoiul ne-ntrerupt,

A adus și rău și bine

Ca să te înalți mai mult.

Refren:

Vărvăreuca mea natală

Primii pași unde-am făcut,

Glasul tău mereu mă cheamă,

Unde dorul mi-l ascund.

Hramul satului 19 septembrie

Paşaportul com. Vărvăreuca

Scurt istoric: Vărvăreuca – sat situat pe malul drept al rîului Răut, cu infrastructura modernă, cu tematica de dezvoltare, cu oameni de suflet, optimişti, cu o generaţie în creştere ce promite viitor luminos meleagului natal. Are o biografie ce se trage din 1610, a ţinut piept tuturor greutăţilor.

Toponimicul satului are la baza sa mai mult legende:

„Se presupune că moşia, pe care astăzi se află oraşul Floreşti şi satul Vărvăreuca au fost a boierului Florea. Soţia boierului o chema Varvara. Florea a hotărît să construiască pe ambele maluri alre Răutului două localităţi.Localitatea de pe malul stîng a fost numită, du­pă numele său, Floreşti,iar cea de pe malul drept a fost numită Vărvăreuca, denumirea i-a fost dată în cinstea soţiei sale Varvara. Locuitorii au venit din diferite locuri ţi s-au aşezat cu traiul numai în valea Răutului, deoarece aici erau apăraţi de vînturi şi aveau apa la dis­poziţie.”

Un alt izvor ne relatează că „pămînturile din localitate erau stăpînite de un boier ce avea 3 copii: Marcu, cel mai mare, Florea şi Varvara. Moşia era cea mai mare bogăţie pe care o avea boierul. El se măndrea cu toţi copiii, însă Florea era cel mai drag,deoarece era harnic şi cuminte. într-o zi boierul a chemat toţi copiii şi le spuse că toată averea ago- nistă timp de o viaţă el le-o lasă lor, fiindcă ei sunt urmaşii lui. Boierul le face parte dreaptă şi le împărţi toată averea,iar pămînturile îi reveniră lui Florea.Veniră bătrîneţile şi boierul slăbi, căzînd la patul de moarte. Feciorul Florea, şezînd la căpătîiul tatălui îi spuse că toate pămînturile care i-au fost date le va împărţi cu Marcu şi Varvara. Boierul a fost de acord şi peste puţin timp s-a stins din viaţă.Copiii au plecat fiecare la pămînturile lor şi au trăit o viaţă în mare bogăţie.Cînd veni şi pentru ei clipa despărţirii de cei vii, neavînd cui lăsa pă- mîntul moştenit, l-au numit în cinstea lor şi aşa au apărut, conform legendei, oraşul Flore­şti, oraşul Mărculeşti şi satul Vărvăreuca.

Satul Vărvăreuca atestat în 1859 şi ocupă o suprafaţă de 2884 ha, în componenţa satului întră 1096 gospodării cu o populaţie de 3247 de locuitori. în suburbiile satului au fost descoperite o mulţime de monumente arheologice începînd cu viacul de piatră la evul mediu. Un loc deosebit printre ele ocupă aşezarea trepoliană tîrzie.

în comuna Vărvăreuca întră sătucul Stărceni situat pe malul drept al rîului Răut atestat în 1588.

 Suprafaţa totală:

Comuna Vărvăreuca are o suprafaţă de 2884,16 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 192,26 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 582,25 ha,
 • teren proprietate privată – 2109,65 ha

Populaţia:

Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 3247 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 1606,
 • femei – 1641.

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 2152 persoane

Agricultura: În teritoriul comunei Vărvăreuca sint inregistrate şi gestionate   1977,7 ha de teren agricol, din care:

 • SRL ,,Bio Alianța,, – 1294,9 ha,
 • SRL ,,Edenia,, – 78 ha,
 • Gospodării Tărănești – 321,81 ha,
 • Grădini extravilante – 282,99,
 • Fond de rezervă – 0.

Economia: În structura economică a populaţiei la bază se află crităriul ei. Agricultura este ramura de bază a economiei naţionale. Pe teritoriul comunei Vărvă­reuca activează 4 asociaţii agricole. Pe lanurile satului se cultivă culturi cerealiere, legu­minoase pentru boabe, tehnice, furagere, pomi fructiferi.

Pe teritoriul comunei mai avem o livadă de pomi fructiferi: măr, păr, vişină, prun. Frucriferele sunt distribuite în vînzare pentru oamenii satului.

Creşterea animalelor este ramura ce se află în delasare. în prezent animalele sunt crescute numai în gospodării individuale.

Pe teritoriul comunei se află Fabrica de lactate din Floreşti producţia căreiea este realizată atît în ţară cît şi peste hotare. O bună parte din populaţia satului lucrează la această Fabrică.

Pe teritoriul comunei Vărvăreuca avem 2 întreprinderi individuale unde se pro­duce cărămidă presată şi plăcile din cheramit pentru pavaj, monumente turnate din beton.

în localitate activează 9 agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea la reali­zarea produselor alimentare.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Prin decizia Consiliului local nr.05/03 din 15.12.2004 este aprobat ’’Planul strategic de dez­voltare economică şi socială a comunităţii pînă în anul 2015”.Planul de acţiuni a fost elabo­rat de un grup de economişti, consilieri şi lucrătorii primăriei.

Investiţii şi  procesul investiţional: Din anul 2008 în localitate au fost implimentate următoarele proiecte:

 • 2008: reparaţia capitală a 2 fîntîni în parteneriat cu Fondul Ecologic Naţional în volum de 120 mii lei;
 • 2008: renovarea băii publice;
 • 2009: construcţia Centrului social în parteneriat cu Fundaţia ’’Regina Pacis”, 1 mln. 560 mii lei;
 • 2010: reparaţia capitală a Oficiului Medicilor de Familie în volum de 500 mii lei imp- limentat de UNICEF cu volumul lucrărilor de 500 mii lei;
 • 2010: reparaţia platformei drumurilor pe străzile v. Alexandri şi Tineretului cu lungimea de 2,2 km în variantă albă, 76 mii lei;
 • 2010: renovarea cantinei la Grădiniţa de copii şi procurarea inventarului;
 • 2011: lucrările de proiectare la extinderea traseului de apăîn satul Vărvăreuca, 160 mii lei;
 • 2011: conservarea energiei termice prin instalarea uşilor şi geamurilor la Grădiniţa de copii ’’Lăcrămioara” în volum de 400 mii lei;
 • 2012: implimentarea proiectului ”Un mediu curat pentru o societate durabilă” în care sunt implicate raioanele Şoldăneşti.Rezina, Floreşti în parteneriat cu Ministerul Me­diului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ADR Nord şi ADR Centru, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova cu asistenţa Agenţiei pentru Cooperare Internaţională a Germaniei;
 • 2012: lucrările de reparaţie în gimnaziul ’’M.Eminescu” împlimentat cu FISM-ul în sumă de 923 mii lei;
 • 2013: extinderea traseului cu apă potabilă în parteneriat cu Banca Europeană pent­ru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu suma totală de 3 mln.380 mii lei;
 • 2013: renovarea a 2 săli de grupă în Grădiniţa de copii din s.Vărvăreuca în parte­neriat cu Asociaţia Obştească „Pro Cooperare Regională” în sumă de 160 mii lei;
 • 2013: reparaţia Grădiniţei şi amenajarea unui teren de joacă în localitate implimen- tat cu Fundaţia ’’SALUS” cu suma totală de 420 mii lei.

În 2004 cu susţinerea Fondului ecologic Naţional s-a început reconstrucţia sis­temului de apă în localitate. Pînă în prezent sunt construite 9,894 km de traseu nou din polietelenă şi sunt conectaţi 559 gospodării. Pentru conectarea aproximativ 400 de gospo­dării avem nevoie de a extinde 18 km de traseu, care se face în prezent. Tot în anul 2004 s-a început construcţia traseului de gaz. în prezent în comuna Vărvăreuca avem construit 7,8 km de traseu de gaz de tensiune medie şi mijlocie şi sunt conectaţi 357 de gospodării.

În primăria comunei Vărvăreuca sunt conectaţi la telefonia fixă 991 gospo­dării, dintre care 985 la Vărvăreuca si 6 în satul Stîrceni.

Pe teritoriul comunei Vărvăreuca avem 21 km de traseu de drum, din care 3,6 km în asfalt care necesită reparaţie curentă,9,2 km drum în variantă albă în stare satis­făcătoare şi 8,2 km necesită reparaţia platformei drumurilor capitală.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor – 34,88 km, din care:

 • drum asfaltat, km – 5,72
 • drum în variantă albă, km – 11,4
 • drum fără nici o acoperire – 17,76
 • Apeduct: Lipsește
 • Canalizare: Lipsește
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 353 gospodării şi 7 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 20 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 813 abonaţi și 287 abonați conectați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În com. Vărvăreuca activează un gimnaziu, anul construcției 1999, structura pe clase – 11. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1978.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Vărvăreuca avem Oficiul Medicilor de Familie redeschis nou în 2010 după o reparaţie capitală în volum de 500 mii lei. Satul este deservit de către medicul de familie şi 5 asitenţi medicali. La evidenţa OMF se află 2845 de persoane. Lucrătorii OFM continuă să propage mediul sănătos de viaţă în rîndul populaţiei:

 1. examenul profilaxiei anuale
 2. alimentaţie corectă
 3. evitarea băuturilor alcoolice
 4. evitarea fumatului

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 28 familii social vulnerabile, 17 familii cu mulți copii, 13 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 209 invalizi de boală generală, 33 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura:  Satul Vărvăreuca este un sat cu oameni  harnici, ce ştiu să petreacă săr­bătorile tradiţionale, să muncească cu suflet acest pămînt rodit şi să-l slăvească prin poiezie şi cîntec. Există la noi o dinastie de artişti care a dat cîteva nume sonore în arta muzicală din Republica Moldova. Este vorba de familia Şura în care au cres­cut 2 copii cunoscuţi în ţară şi peste hotare. Mariana este intrepreta de muzică uşoară şi jazz, în 2008 i s-a conferit titlu de artistă emerită din Republica Moldova.Sandu-un ţamba- lagiu virtuoz care acum îşi finisează studiile la facultatea de muzică a Universităţii din Mon- real, Canada.

Un om renumit din satul Vărvăreuca este Mihail Cibotaru – scriitor şi publicist.

A scris multe romane: ’’Sămănătorii”, ’’Drumuri”, ’’îndrăzneala”, ”în preajma iubirii”, a scris multe volume de povestiri, schiţe, ect. A primit premiul Uniunii Scriitorilor pentru culegerea de schiţe ’’Izvoare”, titlu de Jurnalist emerit, este decorat cu ordinul ’’Gloria Muncii”.

În satul nostru locuiesc oameni iscusiţi si harnici – meşteri si meşterite cu mîini de aur, creatori de perle artistice adevărate. Cu titlu sau fără, ei ştiu să dea din sufletul lor ce-i mai frumos. Sunt adevăraţi patrioţi ai tradiţiei şi cu tărie ţin la acest neam. Toţi oamenii din Vărvăreuca vorbesc cu mîndrie despre meşterul popular Patraşcu Elizaveta Gheorghe care cu ajutorul acului şi cîrligului face lucrul minunate. Doamnele Ana Solcan şi Natalia Burlacu se ocupă cu ţesutul covoarelor – lucru apreciat şi peste hotarele ţării. Mîini de aur au Alexei Deşcan şi Efim Chirca, lemnul în mîinele loc – joacă. Un alt meşter popular este Falcă Ion care a acoperit multe fîntîni, acoperişuri, cerdacuri în care a incrustat unele figu­ri, simboluri naturale ce le înfrumuseţează. Nu rămîne în urmă şi meşterul popular Leonid lurcu care confecţionează din metal porţi, scaune, garduri.

Monumente Istorice: În anul 1970 a fost construit monumentul consătenilor căzuţi în cel de al Il-lea Război Mondial. Aici sunt înhumurati 35 consăteni.

În anul 2004 cu sprijinul lui Victor Ţîbrigan şi a locuitorilor din comună în zona lup­telor de la înălţimea Bortoasa este amenajată Fîntîna eroilor şi monumentul ostaşilor români căzu­ţi pe cîmpul de luptă în vara anului 1941. Acolo pe timpul războiului a staţionat un batalion de ostaşi ai Armatei române. Ei nu aveau apă şi au fost nevoiţi să sape o fîntînă lângă acel iaz. Băştinaşii de atunci au numit-o fîntîna eroilor.

Zăcăminte: Teritoriul comunei Vărvăreuca ca şi     întreaga republică face parte cîmpia Europei de Est. Odată cu intensificarea proceselor tectonice cu milioane de ani în urmă, adica ridicarea scoarţei terestre are loc retragerea mării care a dus la pierirea organizmelor. Scheletele lor, pietreficîndu-se, au format calcarurile masive pe care le vedem şi astăzi în apropierea comunei, fapt care a dus la apariţia grotei care în prezent este închisă pentru vizitatori. În subsolul comunei se află zăcăminte considerabile o parte din care îşi mai aşteaptă exploatatori.Pe teritoriul comunei se află mari zăcăminte de piatră de construcţie, argilă, nisip.

Instituții bancare: Nu dispune

 Societăți obștești: Prin decizia Consiliului local Vărvăreuca      nr. 24  din 22 iunie 2004 s-a înregistrat ’’Asociaţia părinţilor şi pedagogilor Vărvăreuca”. Scopul asociaţiei: sprijinirea învăţămîntului preuniversitar în realizarea procesului educaţional, contribuind la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei didactico-materiale. Prin decizia Consiliului local Vărvăreuca nr. 32 din 17 septembrie 2004 s-a înregistrat Organizaţia Obştească ’’Plai Natal”, scopul căria este dezvoltarea comunităţii locale în domeniile social, economic, mediu, învăţămînt, tineret, persoane defavorizate, drepturile omului. Prin dispoziţia nr. 3 din 16 februarie 2007 a fost înregistrată Asociaţia Obşteas­că ’’Memoria” cu scopul creării condiţiilor de studiere şi promovarea valorilor istorice a sa­tului, păstrarea tradiţiilor strămoşeşti, promovarea turizmului rural, îmbogăţirea cunoştinţe­lor istorice a noii generaţii.

Necesităţile stringente ale localităţii: Ca satul Vărvăreuca să prospere ca un sat bine amenajat avem nevoie de:

 • Iluminarea stradală pe str. Independenţei cu o lungime de 2,5 km, suma totală de 150 mii lei;
 • Contribuţia APL la construcţia terenului minifotbal şi reparaţia curentă a gardului la stadion, 200 mii lei;
 • Construcţia a 2 terenuri de joacă la Grădiniţa de copii ’’Lăcrămioara”, 60 mii lei;
 • Reparaţia platformei drumului V.Alexandri cu lungimea de 1,2 km-80 mii lei;
 • Construcţia gardului la cimitirul nou – 300 mii lei;
 • Reparaţia capitală a spălătoriei la Grădiniţa de copii ’’Lăcrămioara” – 25 mii lei;
 • Instalarea signalizaţiei antiincendiare la Grădinişă – 35 mii lei;
 • Reparaţia sistemului electric şi verificarea utilagului prizei de pămînt la Grădiniţă.

Primarul com.Vărvăreuca este dna Zabica Olga

 

În cadrul primăriei comunei Vărvăreuca activează următorii specialiști:

Rogovaia Svetlana     – secretarul Consiliului comunal Vărvăreuca,     tel: 067503345

Pavlov Eugenia         – contabil-șef al primăriei comunei Vărvăreuca, tel: 067503346

Țîbrigan Maria           – specialist în reglementarea regimului funciar, tel: 0 250 2-01-35

Muntean Nina             – specialist în reglementarea regimului cadastral, tel: 0 250 2-01-35

Cercașev Tatiana       – șef-interimar Grădiniței de copii din s.Vărvăreuca, tel: 0 250 2-63-79

Țîbrigan Valeriu         – directorul Casei de Cultură s.Vărvăreuca, tel: 069936044

 

Consiliul comunal – ca organ deliberativ, ales în conformitate cu Legea privind alegerile generale locale din 13 consilieri

 

Poze simbolice

 

Без названия169 Без названия168 Без названия167 Без названия166 Без названия165 Без названия164 Без названия163 Без названия161 Без названия160 Без названия159 Без названия158 Без названия154 Без названия153 Без названия152