Proiecte de decizii propuse pentru examinare 2

Informaţie despre hotărîrea CEC nr. 60 din 12.10.2021 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în CR Floreşti Descarcă

Modificarea componenţei nominale a Comisiei consultative de specialitate pentru drept şi ordinea publică a CR Floreşti Descarcă

Aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în prima lectură Descarcă

Totalurile anului agricol 2021 şi sarcinile pentru anul 2022 Descarcă

Rezultatele implementării Planului raional de acţiuni pentru protecţia copilului pentru anii 2017-2021 Descarcă

Aprobarea Regulamentului de activitate şi a componenţei nominale a Consiliului Consultativ al DGE a CR Floreşti Descarcă

Dispunerea măsurilor pentru luarea la evidenţă militară a tinerilor, anul naşterii 2006 Descarcă

Dispunerea măsurilor pentru încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi cel civil în anul 2022 Descarcă

Instituirea comisiei mixte de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public Descarcă

Corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pe anul 2021 Descarcă

Modificări în bugetul raional pe anul 2021 şi alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Aprobarea Regulamentului de asigurare cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii postuniversitare derezidenţiat repartizaţi şi angajaţi în IMSP SR Floreşti Descarcă

Demersul Administraţiei IMSP SR Floreşti despre înstrăinarea şi casarea unor autoturisme Descarcă

Casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CMF Floreşti Descarcă

Casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea IMSP CS Ciutuleşti Descarcă

Salarizarea personalului de conducere al IMSP din raion, încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2021 Descarcă

Demersurile administraţiilor IMSP din raion despre acordarea premiului pe anul 2021 Descarcă

Darea în locaţiune a unor birouri şi spaţiului aferent în clădirile CR pe anul 2022 Descarcă

Aprobarea taxelor lunare pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte N. Sulac şi Şcoale de Arte Plastice pentru anul 2022 Descarcă

Aprobarea bugetului raional pe anul 2022 Descarcă

Transmiterea unor mijloace fixe de la balanţa DF a CR Floreşti Descarcă

Aprobarea devizului de cheltuieli pentru acţiunile culturale, sportive de tineret şi turistice în anul 2022 Descarcă

Efectuarea unor modificări în devizul de cheltuieli pentru acţiunile sportive în anul 2021 Descarcă

Aprobarea Planului de repartizare a mijloacelor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional în anul 2022 Descarcă

Anexă (excel) Descarcă

Modificări în Programul de repartizare a alocaţiilor financiare pentru întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 Descarcă

Anexă (excel ) Descarcă

Modificarea componenţei nominale a CR pentru problemele veteranilor de război Descarcă

Modificarea deciziei CR Floreşti nr. 05.14 din 25.06.2021 Descarcă

Completări în decizia CR Floreşti nr. 06.20 din 14.09.2021 Descarcă

Abrogarea deciziei CR Floreşti nr. 01.13 din 27.01.2021 Descarcă

Notificarea OT Soroca al Cancelariei de Stat Descarcă

Aprobarea Programului de activitate al CR Floreşti pentru anul 2022 Descarcă

Marimea plăţii de cazare în Azilul pentru persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi din s. Căpreşti Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2021  Descarcă

Cu privire la acordarea premiilor pentru concursul raional „Pedagogul Anului” Descarcă

Cu privire la activitatea desfășurată în anul 2021 de autoritățile publice locale din raion și Inspectoratul de Poliție Florești în vederea combaterii criminalității și asigurării ordinii publice Descarcă

Cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Florești” în anul 2021 Descarcă

Cu privire la executarea Planului și Programului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 Descarcă

Cu privire la informația privind executarea devizului de cheltuieli pentru acțiunile culturale, sportive, de tineret și turistice în anul 2021, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 06/17 din 09 decembrie 2020 Descarcă

Cu privire la informația despre activitatea desfășurată de Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional cu petițiile și primirea în audiență a cetățenilor în anul 2021 Descarcă

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Florești pentru anul 2022 Descarcă

Cu privire la organizarea și desfășurarea în localitățile din raion a bilunarului ecologic de primăvară și acțiunii „Rîu curat de la sat la sat” Descarcă

Cu privire la salarizarea personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raion încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 Descarcă

Cu privire la proiectele investiționale implementate în raion pe parcursul anului 2021 Descarcă

Cu privire la materialele de stabilire (actualizare) a hotarelor unităților administrativ-teritoriale din cadrul raionului Florești  Descarcă

Cu privire la gradul de pregătire a sectoarelor consolidat și particular din raion pentru lucrările agricole de primăvară Descarcă

Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe  Descarcă

Cu privire la numirea în funcție a secretarului Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri către IMSP „Centrul de Sănătate Sănătăuca” Descarcă

Cu privire la conferirea gradului de calificare imediat superior Descarcă

Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/09 din 09 februarie 2022 „Cu privire la darea în locațiune a unor spații prin licitație”  Descarcă

Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul raional Florești și Asociația Obștească „Lumos Foundation Moldova” Descarcă

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe de la balanța Aparatului Președintelui raionului Descarcă

Cu privire la activitatea vicepreședintelui raionului Alim Afonin în anul 2021 și sarcinile de activitate în anul 2022 Descarcă

Cu privire la activitatea vicepreședintelui raionului Gheorghe Gancear în anul 2021 și sarcinile de activitate în anul 2022 Descarcă

Cu privire la activitatea vicepreședintelui raionului Valeriu Ceapa în anul 2021 și sarcinile de activitate în anul 2022 Descarcă

Cu privire la starea și sarcinile de îmbunătățire a bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice din raion Descarcă

Cu privire la sarcinile de pregătire a economiei raionului și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2022-2023 Descarcă

Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei copiilor în sezonul estival 2022 Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr. 01/13 din 30 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal Descarcă

Cu privire la darea în locațiune a unor spații Descarcă

Cu privire la constituirea comisiei de evaluare și validare Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea instituțiilor de învățământ din raion Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Descarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea Programului raional de Granturi Florești Descarcă

Cu privire la activitatea Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei în vederea acordării prestațiilor sociale familiilor și persoanelor defavorizate Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 01/04 din 30 ianuarie 2020 „Cu privire la constituirea Comisiei raionale de recepție a lucrărilor pentru toate categoriile de construcții și reparație sau întreținere , finanțate din bugetul raional” Descarcă

Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Florești și Fundația Filiala din Republica Moldova a Fundației „CRED-CENTRUL ROMANO-ELVEȚIAN PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE” Descarcă

Cu privire la propunerea de transmitere a segmentului de drum L106 ,,G38 Nimereuca Cerlina” proprietate publică a Consiliului raional Florești în proprietatea publică a Consiliului raional Soroca Descarcă

Cu privire la acordul privind transmiterea cu titlu gratuit a unui bun Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la unele modificări în bugetul raional Florești și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Despre raportul privind inventarierea anuală a patrimoniului instituțiilor publice finanțate din bugetul raional Florești Descarcă

Cu privire la corelarea bugetului raional Florești cu Legea bugetului de Stat pe anul 2022Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional Florești pentru anul 2022 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la casarea mijloacelor fixe aflate în administrarea instituțiilor de învățământ din raion Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției Finanțe Descarcă

Cu privire la realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni pentru anul 2021 al Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Florești (2021-2028) Descarcă

Cu privire la semnarea acordului de împrumut pentru realizarea proiectului investițional Descarcă

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 02/21 din 12 decembrie 2019 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de conducere din subdiviziunile Consiliului raional Florești” Descarcă

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 02/06 din 20 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea Programului de control al cancerului în raionul Florești pentru anii 2017-2025” Descarcă

Cu privire la acordul de dare în locațiune a unor birouri în incinta Centrului de Creație al Copiilor Florești Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-156 din 28 aprilie 2022 Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-157 din 28 aprilie 2022 Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-158 din 28 aprilie 2022 Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-159 din 28 aprilie 2022 Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-160 din 28 aprilie 2022 Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr.1304/OT9-161 din 28 aprilie 2022 Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr. 01/13 din 30 ianuarie „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor și secțiilor Consiliului raional Florești” Descarcă

Cu privire la darea în locațiune a unui birou Descarcă

Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului raional nr. 02/17 din 12 decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei raionale pentru Situții Exceptionale” Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la Raportul privind executarea bugetului raional pe semestrul unu, anul 2022 Descarcă

Cu privire la totalurile recoltării culturilor cerealiere și leguminoase din prima grupă și rapiței în anul 2022 Descarcă

Cu privire la totalurile atestării bibliotecilor publice din raion Descarcă

Cu privire la activitatea desfășurată de Comisia raională pentru protecția drepturilor omului în perioada anilor 2021-2022 Descarcă

Cu privire la aprobarea Acordului de colaboare între Consiliul raional Florești și Asociația Obștească „CCF Moldova – copil, comunitate, familie” Descarcă

Cu privire la aprobarea Acordului de colaboare între Consiliul raional Florești și Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii Descarcă

Cu privire la aprobarea Programului raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025 Descarcă

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Florești nr. 07/24 din 02 decembrie 2021 „Cu privire la aprobarea Programului și Planului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022” Descarcă

Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru activitate în anul de studii 2022-2023 Descarcă

Cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul de studii 2022-2023 și prognozei pentru anul de studii 2023-2024 Descarcă

Cu privire la aprobarea taxei lunare de cazare în căminul pentru elevi din or. Florești pe anul de studii 2022-2023 Descarcă

Cu privire la lichidarea Școlii Primare Bobulești Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției Generale Educație și instituțiilor de învățămînt din raion Descarcă

Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la darea în locațiune a unor birouri Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri Descarcă

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Florești în instanțele de judecată Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-246 din 13 iulie 2022 Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-247 din 13 iulie 2022DescarcăCu privire la transmiterea lemnelor Descarcă

Cu privire la amplasarea obiectivului (trotuar) în zona drumului local „L 168 – drum de acces spre satul Băhrinești” Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr. 02/19 din 25 martie 2022 „Cu privire la materialele de actualizare a hotarelor unităților administrativ-teritoriale din cadrul raionului Florești” Descarcă

Cu privire la activitatea Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei în vederea acordării serviciilor sociale familiilor și persoanelor defavorizate Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr. 01/01 din 09 februarie 2022 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Descarcă

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea lucrătorilor din sectorul agroindustrial cu prilejul sărbătorii „Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare” Descarcă

Cu privire la acordul efectuării reparației curente a unor încăperi proprietate a Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr. 01/08 din 20 noiembrie 219 „Cu privire la stabilirea numărului de vicepreședinți ai raionului Florești” Descarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional Florești pentru anul 2022 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-284 din 12 octombrie 2022 Descarcă

Cu privire la corelarea bugetului raional Florești cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022 Descarcă

Cu privire la acordul privind darea în locațiune prin licitație „cu strigare” a unui spațiu neutilizat Descarcă

Cu privire la totalurile anului agricol 2022 și sarcinile pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară a tinerilor, anul nașterii 2007 Descarcă

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil în anul 2023 Descarcă

Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii unor bunuri proprietate a statului Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixeDescarcăCu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Florești pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la aprobarea bugetului raional Florești pentru anul 2023 în prima lectură Descarcă

Cu privire la aprobarea taxelor lunare și scutirea de taxe pentru instruirea copiilor în Școala de Arte „Nicolae Sulac” și Școala de Arte Plastice pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru acțiunile culturale, sportive, de tineret și turistice în anul 2023 Descarcă

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în a doua lectură Descarcă

Cu privire la mărimea cuantumului de cazare în Azilul pentru persoane în vârstă și cu dizabilități din s. Căprești Descarcă

Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la darea în locațiune a unor bunuri imobile Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr. 10/11 din 13 decembrie 2012 „Cu privire la activitatea instituțiilor de învățământ primar și secundar general finanțate în baza de cost standart per elev începând cu 1 ianuarie 2013” Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii unor bunuri materiale din proprietatea statutului în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la acordarea premiilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă Descarcă

Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 02/16 din 25 martie 2022 Descarcă

Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2022 Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la corelarea bugetului raional Florești cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional Florești pentru anul 2022 Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privie la aprobarea transmiterii unor bunuri din proprietatea statului în proprietatea raionului Florești  Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii unor bunuri materiale din proprietatea statului în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la actualizarea Planului de acțiuni a Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Florești pentru perioada 2021-2028 Descarcă

Cu privire la transmiterea lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a Oficiului Medicilor de Familie din satul Napadova, raionul Florești Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri către Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din satul SănătăucaDescarcă

Cu privire la aprobarea propunerilor de proiecte Descarcă

Cu privire la cofinanțarea unor proiecte Descarcă

Cu privire la acordul privind darea în locațiune, prin licitație „cu strigare”, a unui spațiu Descarcă

Cu privire la darea în comodat a unor spații în incinta Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din or. Florești Descarcă

Cu privire la informația despre activitatea desfășurată de Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional cu petițiile și primirea în audiență a cetățenilor în anul 2022 Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii unuii mijloc de transport din proprietatea statului în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr. 07/11 din 14 decembrie 2022 „Cu privire la aprobarea Programului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023” Descarcă

Cu privire la modificarea unor anexe ale deciziei Consiliului raional Florești nr.01/13 din 30 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea organigramei și efectivului-limită ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor și secțiilor Consiliului raional Florești” Descarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind stabilirea sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare Descarcă

Cu privire la notificarea Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-11 din 13 ianuarie 2023 Descarcă

Cu privire la demersurile Primarului orașului Florești Descarcă

Cu privire la demersul Directorului general al Biroului Național de Statistică Descarcă

Cu privire la modificarea punctului 1 al deciziei nr.07/13 din 14 decembrie 2022 „Cu privire la darea în locațiune a unor bunuri imobile” Descarcă

Despre raportul privind inventarierea anuală a patrimoniului instituțiilor publice finanțate din bugetul raional Florești Descarcă

Despre raportul privind activitatea Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei în anul 2022 și sarcinile pentru anul 2023 Descarcă

Despre raportul privind activitatea Direcției Generale Educație în anul 2022 și sarcinile pentru anul 2023 Descarcă

Despre raportul privind activitatea Direcției Economie și Atragere a Investițiilor în anul 2022 și sarcinile pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la informația despre executarea devizului de cheltuieli pentru acțiunile culturale, sportive, de tineret și turistice în anul 2022 Descarcă

Cu privire la gradul de pregătire a sectoarelor consolidat și particular din raion pentru lucrările agricole de primăvară în anul 2023 Descarcă

Cu privire la stabilirea hotarelor unității administrativ-teritoriale s. Tîrgul Vertiujeni, din cadrul raionului Florești  Descarcă

Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025 Descarcă

Cu privire la activitatea desfășurată în anul 2022 de Inspectoratul de Poliție Florești în conlucrare cu autoritățile publice locale din raion în vederea combaterii criminalității și asigurării ordinii publice

Descarcă

Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale din raionul Florești pentru recensământul populației și locuințelor din Republica Moldova în anul 2024 Descarcă

Cu privire la organizarea și desfășurarea în localitățile din raion a bilunarului ecologic de primavară și acțiunii „Râu curat de la sat la sat” Descarcă

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Florești pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la salarizarea personalului de conducere al instituțiilor medico-sanitare publice din raion încadrate în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la înființarea Consiliului raional de Participare FloreștiDescarcăCu privire la garantarea achitării unor servicii Descarcă

Cu privire la transmiterea în gestiune a unor bunuri imobile și mijloace fixe către Secția Administrativ- Militară Florești Descarcă

Cu privire la transmiterea unui bun imobil în administrarea Direcției Generale Educație, gestiunea Centrului de Creație a Copiilor Florești Descarcă

Cu privire la casarea mijloacelor fixe Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la activitatea desfășurată de Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei în vederea acordării prestațiilor sociale familiilor cu copii. Descarcă

Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la instituirea custodiei și asigurarea organizării și funcționării Serviciului de tutelă/curatelă. Descarcă

Cu privire la informația despre proiectele investiționale implementate în raionul Florești în anul 2022 Descarcă

Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului raional Florești în cadrul adunării generale ordinare a SA „Servicii Salubrizare Florești” Descarcă

Cu privire la acceptarea în proprietate publică a raionului a unui bun imobil Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii unor bunuri materiale din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la organizarea și desfășurarea odihnei copiilor în sezonul estival 2023 Descarcă

Cu privire la casarea unor mijloace fixeDescarcăCu privire la sarcinile de pregătire a instituțiilor social-culturale din raion pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2023-2024 Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii terenurilor din proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Florești nr.02/12 din 29 martie 2023 „Cu privire la organizarea și desfășurarea în localitățile din raion a bilunarului ecologic de primăvară și acțiunii: „Râu curat de la sat la sat”. Descarcă

Cu privire la modificarea punctului 2 al deciziei Consiliului raional Florești nr.01/02 din 20 noiembrie 2019 „Cu privire la constituirea Comisiei de specialitate pentru economie, buget și gestionare a patrimoniului a Consiliului raional Florești”. Descarcă

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Florești nr.02/10 din 29 martie 2023 „Cu privire la activitatea desfășurată în anul 2022 de Inspectoratul de Poliție Florești în conlucrare cu autoritățile publice locale din raion în vederea combaterii criminalității și asigurării ordinii publice”. Descarcă

Cu privire la raportul de activitate al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Florești” și IMSP Centrele de Sanatate pentru anul 2022 Descarcă

Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Florești”Descarcă

Cu privire la raporul de activitate al Secției Construcții Gospodărie Comunală și DrumuriDescarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea Programului raional de Granturi mici Descarcă

Despre raportul Direcției Generale Educație privind cheltuielile suportate din bugetul Centrului de Creație al Copiilor Floreşti pentru întreținerea Bibliotecii orășenești pentru Copii „Ion Creangă” din orașul Florești Descarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului Concursului raional „Elevii dotați” Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional Florești pentru anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la corelarea bugetului raional Florești cu prevederile proiectului privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la retragerea calității de persoană juridică a instituției de învățământ secundar Descarcă

Cu privire la corelarea bugetului raional Florești cu Legea bugetului de Stat, modificată pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional Florești pentru semestrul unu, anul 2023 Descarcă

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe de la balanța Direcției Finanțe Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la realizarea obiectivelor din Planul de Acțiuni pentru anul 2022 a Strategiei de dezvoltare social economică a raionului Florești (2021-2028) Descarcă

Cu privire la delegarea reprezentantului Consiliului raional Florești în cadrul adunării generale ordinare S.A. „Servicii Salubrizare Florești” Descarcă

Cu privire la acceptarea/primirea cu titlu gratuit în proprietatea raionului Florești a bunurilor, serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite în cadrul proiectului „Apă pentru viață în regiunea de Nord, raioanele Florești și Soroca 2” Descarcă

Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit proprietatea raionului Florești a bunurilor, serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite în cadrul proiectului „Apă pentru viață în regiunea de Nord raioanele Florești și Soroca 2” Descarcă

Cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă Descarcă

x) CONTRACT de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă Descarcă

1) Aria DELEGARE anexa nr. 1 Descarcă

2) Caiet de sarcini al serviciului Anexa 2 Descarcă

3) Regulamentul SERVICIULUI Anexa 3 Descarcă

4) lista bunurilor Anexa 4 Descarcă

5) Proces verbal predare primire Anexa 5 Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr.02/06 din 17 aprilie 2015 „Cu privire la apobarea actelor de inventariere a imobilelor Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la totalurile recoltării culturilor cerealiere și leguminoase din prima grupă și a rapiței în anul 2023 în contextul schimbărilor climatice Descarcă

Cu privire la acordarea asistenței sociale de către Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei persoanelor refugiate din Ucraina Descarcă

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară Descarcă

Cu privire la aprobarea transmiterii unor bunuri materiale din proprietatea statulul administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în proprietatea raionului Florești  Descarcă

Cu privire la aprobarea taxei lunare de cazare în căminul elevilor pentru anul de studii 2023-2024 Descarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor de transport personalului didactic Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei nr. 07/13 din 14 decembrie 2022 „Cu privire la darea în locațiune a unor bunuri imobile”  Descarcă

Despre raportul Direcției Generale Educație privind cheltuielile suportate din bugetul Centrului de Creație a Copiilor pentru întreținerea Bibliotecii orășenești pentru Copii „Ion Creangă” din orașul Florești Descarcă

Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr. 01/14 din 02 februarie 2023 „Cu privire la aprobarea transmiterii a unui mijloc de transport din proprietatea statului în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la repartizarea profitului net anual al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Florești” Descarcă

Cu privire la darea în locațiune Descarcă

Cu privire la aprobarea rețelei școlare pentru anul de studii 2023-2024 și prognozei pentru anul de studii 2024-2025 Descarcă

Reteaua școlară pentru anul de studii 2023-2024 Descarcă

Cu privire la rezultatele atestării colectivelor artistice de amatori cu titlul „Model” pentru perioada anilor 2024-2028 Descarcă

Cu privire la operarea unor modificări în decizia Consiliului raional nr.01/14 din 02 februarie 2023 „Cu privire la aprobarea transmiterii a unui mijloc de transport din proprietatea statului în proprietatea raionului Florești Descarcă

Cu privire la repartizarea profitului net anual al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Florești” Descarcă

Cu privire la darea în comodat a unor spații în incinta Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din or. Florești Descarcă

Cu privire la aprobarea taxelor lunare și scutirea de taxe pentru instruirea copiilor în Școala de Arte „Nicolae Sulac” și Școala de Arte Plastice Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr.01/13 din 30 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea organigramei și efectivului-limită ale Aparatului Președintelui raionului, direcțiilor și secțiilor Consiliului raional Florești” Descarcă

Cu privire la aprobarea bugetului raional Florești pentru anul 2024 în prima lectură Descarcă

Cu privire la aprobarea bugetului raional Florești pentru anul 2024 în a doua lectură Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional Florești pentru anul 2023 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la totalurile anului agricol 2023 și sarcinile pentru anul 2024 Descarcă

Cu privire la activitatea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate Descarcă

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru luarea în evidență militară a tinerilor, anul nașterii 2008 Descarcă

Cu privire la dispunerea măsurilor pentru încorporarea tinerilor în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus și cel civil în anul 2024 Descarcă

Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru acțiunile culturale, sportive, de tineret și turistice în anul 2024 Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești 07/11 din 14 decembrie 2022 „ Cu privire la aprobarea Programului și Planului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreținere și reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2023” Descarcă

Cu privire la aprobarea Programului și Planului de repartizare a alocațiilor financiare pentru întreținere și reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2024 Descarcă

Cu privire la notificarea oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-145 din 05 octombrie 2023 Descarcă

Cu privire la notificarea oficiului teritorial Soroca al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT9-146 din 05 octombrie 2023 Descarcă

Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante sau temporar vacante din subordinea Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la stabilirea unui parteneriat Descarcă

Cu privire la constituirea Comisiei raionale de recepție a lucrărilor pentru toate categoriile de construcții și reparație, finanțate din bugetul raional Descarcă

Cu privire la constituirea Comisiei de licitații publice Descarcă

Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe Descarcă

Cu privire la darea în locațiune a unor bunuri imobile Descarcă

Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.256/2023 (reforma sistemului de asistență socială „Restart”) Descarcă

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea procedurilor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Florești Descarcă

Cu privire la acceptarea donatiei Descarcă

Cu privire la aprobarea Acordului adițional nr.1, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din 19.04.2019, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/05 din 18 iulie 2019 Descarcă

Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional Florești pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2024 și alocarea mijloacelor financiare Descarcă

Cu privire la aprobarea propunerilor de proiecte Descarcă

Cu privire la cofinanțarea unor proiecte Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri în gestiunea IMSP „Centrul de Sănătate Sănătăuca” Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr.02/17 din 12 decembrie 2023 „Cu privire la constituirea Comisiei de licitații publice” Descarcă

Cu privire la raportul privind activitatea Direcției Economue și Atragere a Investițiilor în anul 2023 și sarcinile pentru anul 2024 Descarcă

Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli al acțiunilor sportive pentru lunile ianuarie-martie a anului 2024 Descarcă

Cu privire la aprobarea Planului și Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2024 Descarcă

Cu privire la organizarea și desfășurarea bilunarului ecologic de amenajare, salubrizare și a acțiunilor: „Râu curat de la sat la sat” și a Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” în localitățile din raionul Florești Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr. 01/01 din 01 decembrie 2023 „Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Florești” Descarcă

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico-sanitare publice din raionul Florești pentru anul 2024 Descarcă

Cu privire la constituirea Consiliului administrativ al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Florești” Descarcă

Cu privire la constituirea Consiliului administativ al IMSP „Centrul de Sănătate Prodănești” Descarcă

Cu privire la constituirea Cunsiliului administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Sănătăuca” Descarcă

Cu privire la constituirea Consiliului administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Mărculești „Grigore Bivol”” Descarcă

Cu privire la constituirea Consiliului administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Ghindești” Descarcă

Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică Descarcă

Cu privire la informația despre activitatea desfășurată de Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Florești cu petițiile și primirea în audiență a cetățenilor în anul 2023 Descarcă

Cu privire la raportul de activitate a Direcției Generale Educație în anul 2023 Descarcă

Cu privire la reorganizarea prin transformare a Instituției Publice Liceul Teoretic Ștefănești în Instituția Publică Gimnaziul Ștefănești Descarcă

Cu privire la reorganizarea prin transformare a Instituției Publice Liceul Teoretic Cuhureștii de Sus în Instituția Publică Gimnaziul Cuhureștii de Sus Descarcă

Cu privire la retragerea statutului de școală mică Descarcă

Cu privire la darea în locațiune Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale Descarcă

Cu privire la raportul de activitate al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la gradul de pregătire a sectoarelor consolidat și particular din raion pentru lucrările agricole de primăvară în anul 2024 Descarcă

Cu privire la raportul de activitate al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Florești” și IMSP „Centrele de Sănătate” pentru anul 2023 Descarcă

Cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Florești” în anul 2023 Descarcă

Cu privire la repartizarea profitului net anual al Întreprinderii Municipale „Centrul Stomatologic Raional Florești” Descarcă

Cu privire la transmiterea unor bunuri LT „Miron Costin” din or. Florești Descarcă

Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr. 02/15 din 12 decembrie 2023 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și execuție vacante sau temporar vacante din subordinea Consiliului raional Florești Descarcă