Raport de performanţă pentru anul 2016 în domeniul protecţiei sociale a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi

Scopul: oferirea  asistenţei şi îngrijirii calitative a persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi.

Obiectiv: accesul la prestaţiile şi serviciile sociale pentru persoanele aflate în dificultate, îmbunăţăţind calitatea vieţii şi integrarea lor în societate.

Pentru anul 2016 pentru plata  compensaţiei anuale  pentru compensarea  cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor au fost preconizate 194 de persoane cu suma 155,2 mii lei. Au fost  perfectate şi expediate la oficiile poştale listele cu 192 beneficiari  cu suma 150665.99 lei. Au ridicat pe parcursul anului 2016 -189 de  beneficiari în sumă de 146532,59 lei.

Privitor la compensaţia pentru transportul comun urban ,suburban şi interurban, au fost preconizate 1435,2  mii lei pentru 5071 beneficiari. Pe parcursul anului 2016 au fost perfectate liste de plată pentru 5063 beneficiari suma constituînd 1118,39 mii lei.Au ridicat prestaţia respectivă 4887 beneficiari cu suma 1112,42 mii lei.

Pentru serviciul social de Îngrijire la domiciliu au fost preconizate 800 de persoane deservite de către 90 de lucrători sociali din 59 de localităţi. Cheltuielile pentru un beneficiar fiind 4649,6 lei.

Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului aprobat prin Decizia Consiliului raional Nr. 01/03 din 19 februarie 2015, în baza Hotărîrii de Guvern Nr. 1034 din 31. 12. 2014 cu privire la aprobarea Regulamentul –cadru al Serviciului îngrijire socială la domiciliu și Standartele minime de calitate, de servicii gratuite pot beneficia persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare, persoanele cu dizabilități, care sunt lipsite de suport din partea copiilor, rudelor și a familiei extinse .

Astfel analizînd situația beneficiarilor, necesităților acestora și determinînd  eligibilitatea pentru Serviciu, în anul 2016 au fost încadrați 128 beneficiari și numărul persoanelor deservite în acest an a constituit 722.

Factorii principali care au influențat la descreșterea numărului de beneficiari deserviți au fost:

  • Lipsa serviciilor contra plată ( din listele de rezervă cca 64 % din numărul total de beneficiari cad sub incidența pct. 8 din Regulamentul de organizare și fucționare a Serviciului)
  • Rata crescută a mortalității printre rîndurile beneficiarilor ( în anul 2016 rata mortalității a constituit cca 93 % din numarul total de persoane încadrate în acest an)
  • Nivelul scăzut de organizare și funcționare a echipelor multidisciplinare constituite pe lîngă APL de nivelul I .

 

Serviciului Asistență Socială Comunitară

În cele 40 primării își desfășoară activitatea 42 asistenți sociali comunitari,care se conduc de Regulamentul de activitate a SASC. Anual se întocmesc planuri individuale de activitate,    coordonate cu primarii comunităților și aprobate de șeful DASSPF.

Pe parcursul anului  2016  au fost înregistrate  la audienţă  9202 persoane,care au beneficiat de servicii sociale primare. Asistentul  social  comunitar  identifică  și  evaluiază  situaţia  beneficiarului şi a familiei lui,deplasîndu-se în teritoriu. Au fost efectuate  4573 de vizite la domiciliu. La stabilirea  necesităților  şi în dependenţă de problemele  cu  care  se  confruntă  familia ,  pentru  depășirea  situației  de  dificultate,sunt elaborate    și   se realizează  planuri  individualizate  de  asistență,  de  comun  acord  cu  beneficiarii  și  familiile  acestora. Au fost eliberate certificate – formularul nr.5  pentru  2384 de persoane. Au fost întocmite anchete sociale la 646 de beneficiari şi au fost pregătite 666 de  note informative , solicitate  de către specialiştii  din cadrul direcţiei.În activitatea lor asistenţii sociali comunitari au lucrat cu 293 de dosare.Pentru sprijin familial au fost  prezentate rapoartele  a 70 de familii cu173 de copii. De către asistenţii sociali comunitari pe  parcursul anului  2016 au fost întocmite 6188 de cereri pentu acordarea ajutorului social şi a  ajutorului pentru  perioada rece  a anului.De asemenea pentru 1832 de  persoane, beneficiare  de ajutor  material din partea Fondului  Republican de Susţinere Socială a Populaţiei,au  fost pregătite pachetele  de acte necesare.

Analizînd situaţia economică actuală,  numărul persoanelor beneficiare de servicii sociale ar putea creşte,deoarece sistemul actual de servicii şi prestaţii sociale nu satisface nevoile tuturor persoanelor.Motivul principal fiind imposibilitatea asigurării cu locuri de muncă.Asistenţa socială comunitară fiind veriga iniţială la care apelează persoanele.

Serviciului de protezare şi ortopedie  are menirea de a  asigura cu mijloace ajutătoare tehnice încălţăminte ortopedică , corsete  şi cărucioare  persoanele cu dizabilităţi locomotorii , invalizii de război şi participanţii la război din Transnistria şi Afganistan.

În conformitate  cu  Hotărîrea de  Guvern  567 din 27.06.2011  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurarea unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice dar şi a indicaţiilor medicale eliberate de medicii specialişti  şi a  actelor depuse la felcerul –protezist  ,  pe parcursul  anului 2016  s-au asigurat cu cărucioare  21 de benefeciari , cu corsete  6 benefeciari şi cu bandaje  8 benefeciari , iar cu încălţăminte ortopedică 206 de benefeciari,  fapt ce a contribuit la  îmbunătăţirea calităţii vieţii benefeciarilor,

Serviciului ,,Asistenţă  Personală’’ este un serviciu social specializat care are menirea de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate (în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, informaţional, acces la infrastructură etc.).

În cadrul serviciului   ,, Asistență Personală ,,  activează  43 de angajaţi cu 44  de benefeciari dintre care 20 de copii si 24  de adulţi.

Conform Hotărîrii  Guvernului nr.314 din 23.05.2012 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind  organizarea şi  funcţionarea Serviciului Social ,,Asistenţă  Personală’’ şi a Standartelor minime de calitate,  aprobată prin Decizia Consiliul Raional nr10\12 din 13.12.2012  capitolul  IV  privind  admiterea benefeciarilor  în serviciu , prin procesul – verbal nr 3 din 09.12.2015  al echipei multidisciplinare , de la data 01.01.2016 au fost admişi 9 unităţi de asistent personal  dintre care 3 unităţi cu 0,5 unitate în coerenţă cu numărul major al solicitanţilor.

În legătură cu decesul a patru benefeciari si a suspendării din propria dorinţă  a 7 asistenţi personali, aceştia au fost înlocuiţi cu alţi benefeciari şi asistenţi personali, prin şedinţa echipei multidisciplinare.

Conform standartelor minime de calitate (22) asistenţii personali  noi – angajaţi  au benefeciat de instruire  iniţială , în vederea consolidării competenţelor profesionale  şi cunoştinţelor necesare pentru oferirea serviciilor de calitate , respectiv le-au fost înmînate certificate.

În cadrul procedurii de monitorizare şeful de serviciu a constatat că asistenţii personali şi benefeciarii sunt satisfăcuţi de serviciile de asistenţă personală , fapt ce a contribuit  la îmbunătăţirea calităţii vieţii  beneficiarilor. În contextul  indicatorilor  de performanţă a serviciului  realizarea lor constiuie  100 % .

La azilul de bătrîni sunt aprobate 40 de locuri pentru persoane în etate ţi cu dizabilităţi.Au beneficiat de acest serviciu în anul 2016 în mediu 38 de persoane.Beneficiarii sunt persoane în etate şi în cazul decesurilor sunt selectate şi plasate alte persoane solicitante eligibile serviciului dat conform Regulamentului de activitate aprobat prin decizia Consiliului rational floreşti nr.02/09 din 17 februarie 2005 .

Serviciul “Echipa Mobilă “ este un serviciu social specializat destinat persoanelor cu dizabilități accentuate și severe, care oferă asistență socială și suport la domiciliul beneficiarilor, în baza nevoilor identificate ale acestora, precum și consiliere, suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a persoanelor cu dizabilități. Intervențiile Echipei Mobile au drept scop de a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor prin servicii de consiliere, recuperare și reabilitare psihosocială, în vederea creșterii autonomiei personale, a prevenirii instituționalizării și realizarea incluziunii sociale.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.722 din 22.09.2011 „pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Echipă Mobilă şi a Standardelor minime de calitate, aprobată prin Decizia Consiliului Raional nr. 05/01 din 13 noiembrie 2015 capitolul IV privind admiterea beneficiarilor în serviciu, prin procesul-verbal nr.1 din 30.05.2016 a echipei multidisciplinare, au fost admişi în serviciu 15 beneficiari ,în coordonanţă cu Regulamentul de activitate cap. 3 p.5,  în care este specificat ,,însă nu mai mult de 25 beneficiari lunar”..Pentru promovarea serviciului nou-format,specialiștii au efectuat la maxim posibil intervențiile,punînd accent pe calitate și eficiență, nu pe număr.Astfel în data de 13 decembrie 2016,serviciul nou-format a primit certificatul de acreditare, eliberat de către autoritatea națională de acreditare a prestatorilor de servicii sociale,care certifică dreptul acestuia de a presta servicii sociale de calitate. În cadrul procedurii de acreditare şi în urma vizitelor de monitorizare de către şeful de serviciu s-a constatat că beneficiarii şi reprezentanţii lor legali sunt satisfăcuţi de serviciile prestate de specialiştii serviciului “Echipa Mobilă “ .Pentru anul 2017 urmează a fi referite dosarele încă a 10 potențiali beneficiari,pentru ca în cadrul ședinței echipei multidisciplinare să se decidă admiterea lor  în serviciu.

În cadrul Serviciului “Echipa Mobilă “ activează următorii specialiști: manager de caz; asistent social; psiholog; logoped; kinetoterapeut şi șofer.

Conform standardelor minime de calitate (80), specialiştii noi angajaţi au beneficiat de instruire iniţială, în vederea consolidării competenţelor profesionale şi cunoştinţelor necesare pentru prestarea serviciilor specializate de calitate beneficiarilor, în urma căreia le-au fost înmînate certificate de participare.

Centru de plasament temporar socio-medical pentru persoane social vulnerabile îţi desfăşoară activitatea în incinta” Spitalului Raional Floreşti”. Acest Centru crează condiţii optime de trai, reabilitează asistenţă medico-socială, crează un climat psiho-emoţional favorabil pentru persoanele cazate. Centrul de plasament activează conform decizoâiei Consiliului rational nr. 10/08 din 12.11.2013. De la data de 01.01.2016-31.03.2016 au beneficiat de serviciile Centrului 10 persoane social vulnerabile. Cheltuielile pentru funcţionarea centrului de plasament sunt alocate din bugetul Consiliului raional suma constituind 200 000 mii lei anual. Pentru perioada ianuarie- martie 2016 cheltuielile au  constituit 92100 mii lei,noiembrie-decembrie 2016 cheltuielile au constituit 19700 lei.

Elaborat: Maria Ciobanu, specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.