Se anunță concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef de secție Îngrijiri Cronice

IMSP „Spitalul Raional Florești” anunță vacanța postului de Șef de secție Îngrijiri Cronice.

La concurs pot participa persoanele care întrunesc condiţiile stabilite în fişa postului şi următoarele condiţii generale:

      a) dețin cetăţenia Republicii Moldova;

      b) dețin cetăţenia altor state, domiciliu şi permis de lucru în Republica Moldova;

      c) cunosc limba română, scris şi vorbit;

      d) au capacitate deplină de exerciţiu;

      e) au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de instituţiile abilitate;

      f) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;

      g) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

      h) îdeplinesc condiţiile speciale pentru ocuparea postului vacant şi vechime în muncă de cel puţin 3 ani.

     Pentru înscrierea la concurs, candidaţii trebuie să depună un dosar, care va conţine următoarele documente:

      a) cerere de înscriere la concurs;

      b) copia buletinului de identitate;

      c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

      d) copie de adeveriţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

      e) declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale sare să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

      f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate;

      g) curriculum vitae;

      h) copie a certificatului de căsătorie sau copii de pe documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care candidatul și-a modificat numele;

      i) referinţă.

      Dosarele se vor depune până pe data de 20 iunie 2022 la secretarul Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie,  Șeful Secţiei Resurse Umane a IMSP „Spitalul Raional Floreşti”, dna Natalia Scripcari.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *